EEG Biofeedback

Listopad 21, 2012 przez Brak komentarzy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERAPII BIOFEEDBACK

w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  PWZ

 

1. Pomoc terapeutyczna świadczona w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest bezpłatna, a korzystanie          z terapii dobrowolne.   W wypadku osoby poniżej 18 r.ż. odbywa się na wniosek przedstawiciela ustawowego z podaniem nr PESEL.

2. Warunkiem udziału w terapii jest wykonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i posiadanie aktualnego zaświadczenia wystawionego przez lekarza neurologa ze wskazaniem zastosowania terapii biofeedback.

3. Zgłoszenia na terapię dokonuje rodzic/prawny opiekun.

4. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń.

5.  Usługi terapeutyczne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Terapeuci Zespołu  odnoszą się w swojej pracy do Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP.

6. Terapia prowadzona jest w Poradni w Błoniu i Poradni w Dziekanowie Leśnym.

7. Zajęcia są prowadzone indywidualnie, oddziaływania terapeutyczne trwają do 30 minut.

8. Zajęcia odbywają się ze stałą częstotliwością- raz w tygodniu przez okres nie dłuższy niż 24 tygodnie.

9. Zakres oddziaływań dostosowany jest do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, a o jego doborze decyduje terapeuta.

10. Po 10 zajęciach terapeutycznych terapeuta w raz z rodzicem zobowiązani są dokonać weryfikacji osiągania celów terapeutycznych oraz powziąć decyzję jej kontynuowania przez kolejne 10 spotkań lub zakończenia.

11. W przypadku spóźnienia klienta sesja nie jest przedłużana.

12. Obie strony umowy, czyli klient i terapeuta przestrzegają wcześniej ustalonych terminów zajęć.

13. Terapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii.

14. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient   korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.

15. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje. Ewentualne przekazanie informacji odbywa się za zgodą i wiedzą klienta.

16. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do informowania o stanie zdrowia dziecka oraz o podejmowanych innych formach terapii.

17. Nieusprawiedliwione dwie nieobecności na zajęciach lub brak współpracy z terapeutą oznaczają rezygnację z terapii.

EEG Biofeedback

Odpowiedz

(required)

(required)


Uwaga 21.06.2019r

W dniu 21.06.2019r. Poradnia w Błoniu, Blizne Jasińskiego oraz Ożarowie Mazowiecki będą nieczynne. Dyżur pełnić będzie Poradnia w Dziekanowie...

Praca dla referenta

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta   W miesiącu poprzedzającym...

Praca dla psychologa i pedagoga

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko psychologa i pedagoga w...

Grupa wsparcia pedagogów i psychologów – Blizne Jasińskiego

ZAPROSZENIE      Serdecznie zapraszamy na spotkanie specjalistów pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w...

Nieczynny sekretariat

Sekretariat Poradni Blizne Jasińskiego w dniu 24.05.2019r. piątek będzie nieczynny  Za utrudnienia przepraszamy