REGULAMIN KORZYSTANIA Z PSYCHOTERAPII w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ

Listopad 29, 2013 przez Brak komentarzy

1. Pomoc psychoterapeutyczna świadczona w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest bezpłatna, a korzystanie z terapii dobrowolne. W wypadku osoby poniżej 18 r.ż. odbywa się na wniosek przedstawiciela ustawowego z podaniem nr PESEL.

2. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zgłoszeń prowadzona jest przez sekretariat danej Poradni. Decyzja jest podejmowana przez terapeutę i specjalnie w tym celu powołaną komisję. Pierwszeństwo mają osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy i/lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

3. Usługi terapeutyczne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Terapeuci Zespołu odnoszą się w swojej pracy do Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP.

4. Pierwsze spotkanie z terapeutą jest spotkaniem konsultacyjnym (poprzedza terapię) i ma na celu diagnozę potrzeb oraz zasobów danej osoby (tj. zebranie informacji nt. problemu osoby zgłaszającej się, okoliczności życiowych, sytuacji rodzinnej i innych niezbędnych informacji) oraz zaproponowanie planu pomocy.
5. Na konsultację można się umówić dzwoniąc pod numer sekretariatu konkretnej poradni.
6. Zarówno konsultacja, jak i sesja terapeutyczna trwają 50 minut, natomiast terapia rodzinna do 1,5 godziny. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii są omawiane indywidualnie.

7. W przypadku spóźnienia klienta sesja nie jest przedłużana.

8. Z osobą/rodziną korzystającą z usług terapeuty zawiera się kontrakt terapeutyczny zawierający cele, metody pracy i warunki uczestnictwa.

9. Rodzice osoby nieletniej korzystającej z terapii są informowani pisemnie o celach terapii, nurcie terapeutycznym, formie spotkania i metodach pracy z dzieckiem.
W trakcie trwania terapii dziecka zaleca się uczestnictwo rodziców w dowolnej formie psychoedukacji lub terapii własnej.

10. Obie strony umowy, czyli klient i terapeuta przestrzegają wcześniej ustalonych terminów sesji. Odwołanie sesji przez klienta jest przewidziane tylko w wyjątkowej sytuacji. Nieodwołanie wizyty skutkuje zerwaniem kontraktu.

11. Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii.

12. Podczas terapii klient nie korzysta równocześnie z innych form pomocy psychologicznej bez ustalenia tego z terapeutą.

13. W przypadku, gdyby klient chciał wcześniej przerwać terapię jest zobowiązany podjąć ten temat na sesji.

14. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.

15. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje. Ewentualne przekazanie informacji odbywa się za zgodą i wiedzą klienta.
16. Terapeuta ma prawo odmowy podjęcia leczenia wtedy, gdy uznaje, że nie jest w stanie podjąć rzetelnie terapii.
17. W przypadku rezygnacji z terapii odbywają się przynajmniej dwa spotkania z terapeutą podsumowujące proces terapeutyczny.

Tagi: Psychoterapia

Odpowiedz

(required)

(required)


Informujemy, że w 17.05.18 (czwartek) Punkt Poradni w Ożarowie jest czynny od 10.45

Informujemy, że w  17.05.18 (czwartek) Punkt Poradni w Ożarowie jest czynny od 10.45

Uwaga – 21.05.2018r. sekretariat Poradni Blizne Jasińskiego czynny 8.00-16.00

Informujemy, że w dniu 21.05.2018r. sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Blizne Jasińskiego będzie czynny w godzinach 8.00-16.00

Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów

  ZAPROSZENIE       Serdecznie zapraszamy na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów...

Uwaga – 15.05.2018r. sekretariat Poradni w Błoniu czynny 8.00-16.00

Informujemy, że w dniu 15.05.2018r. sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu będzie czynny w godzinach 8.00-16.00

Godziny pracy Zespołu Poradni w dniach 30.04 – 4.05.2018r.

  Dyżury Poradni w dniach 30.04-4.05.2018r.   Poradnia Błonie pełni dyżur w dniu 30.04 w godzinach 9.00 – 15.00...