O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Styczeń 16, 2015 przez Brak komentarzy

Rozpoczęcie nauki szkolnej to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Pójście do szkoły poprzedzone jest rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, któremu podlegają wszystkie dzieci, kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, od września 2015 roku naukę w klasie I obowiązkowo rozpoczną wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 rok życia. W uzasadnionych przypadkach, rozpoczęcie nauki w szkole może zostać odroczone o jeden rok, a maksymalnie do 9 r. ż w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko jest w pełni gotowe, by sprostać wymaganiom jakie niesie za sobą szkoła.

Gotowość szkolna to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju psychofizycznego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do nauki w szkole i podejmowanie różnorodnych obowiązków, jakie niesie ze sobą życie szkolne.

O dojrzałości szkolnej decyduje wiele czynników. Przede wszystkim są to:

-stan zdrowia,

-wrodzone predyspozycje, takie jak: potencjał intelektualny, temperament, funkcjonowanie analizatorów (wzrokowy, słuchowy),

– doświadczenia życiowe dziecka w sferze poznawczej (nabyta wiedza i umiejętności), emocjonalnej (nauka wyrażania oraz kontrolowania emocji) i społecznej (kontakty z innymi dziećmi oraz dorosłymi).

Wynika stąd, że niezwykle ważną rolę w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej odgrywają osoby dorosłe-rodzice oraz osoby z najbliższego otoczenia, a także edukacja przedszkolna.

Na gotowość szkolną składają się:

-dojrzałość fizyczna

-dojrzałość umysłowa

-dojrzałość emocjonalno-motywacyjna

-dojrzałość społeczna

Dojrzałość fizyczna

W zakresie motoryki dużej (ogólny rozwój ruchowy) dziecko powinno sprawnie się poruszać, biegać, stać i skakać na jednej nodze, rzucać i łapać piłkę, posiadać umiejętność utrzymywania równowagi oraz właściwą koordynację i płynność wykonywanych ruchów.

W zakresie motoryki małej przyszły uczeń powinien wykazać się prawidłowym napięciem mięśniowym, koordynacją i płynnością ruchów dłoni w stopniu umożliwiającym osiągnięcie właściwego poziomu kolorowania, rysowania szlaczków, pisania w linijkach. Od tych umiejętności zależeć będzie tempo pisania oraz odporność ręki na zmęczenie.

Dojrzałość umysłowa

a) w zakresie procesów poznawczych (myślenie, pamięć, uwaga)

-dziecko powinno rozumieć proste pojęcia, zasady i reguły. Sześciolatek powinien być zdolny do myślenia przyczynowo-skutkowego oraz klasyfikowania obiektów do prostych kategorii pojęciowych. Z perspektywy gotowości do podjęcia nauki matematyki bardzo ważny jest prawidłowy rozwój myślenia operacyjnego;

– dziecko powinno sterować procesem zapamiętywania, tzn. umieć celowo zapamiętać dany materiał,

– dziecko powinno skupiać uwagę przez ok. 20-30 minut, powinno też w pewnym stopniu samo sterować uwagą (uwaga dowolna) tzn. potrafić skupić ją na tych czynnościach czy poleceniach, które w danej chwili są dla niego mniej ciekawe i nie skupiają uwagi automatycznie.

b) w zakresie funkcjonowania analizatorów korowych

ANALIZATOR WZROKOWY

dziecko powinno:

– prawidłowo różnicować kształty,

– dostrzegać podobieństwa i różnice pomiędzy obrazkami,

– odtwarzać proste wzory za pomocą pojedynczych elementów (np. klocków),

– dobierać figury o takich samych właściwościach (kształt, kolor, wielkość)

– zapamiętywać proste figury/wzory.

ANALIZATOR SŁUCHOWY

dziecko powinno:

– powtarzać proste struktury dźwiękowe,

– rozpoznawać proste rymy,

– poprawnie różnicować pojedyncze głoski (na początku i na końcu wyrazu),

– wyodrębniać w słowie głoski i sylaby,

– łączyć sylaby i głoski w słowa

 

c) w zakresie orientacji przestrzennej

– dziecko powinno mieć utrwalone pojęcie prawej i lewej strony,

– powinno orientować się w zależnościach przestrzennych (nad, pod, obok, pomiędzy, przed)

d) w zakresie mowy

-dziecko powinno porozumiewać się w sposób zrozumiały dla otoczenia, pełnymi zdaniami, a także mieć odpowiedni do wieku zasób słownictwa i pojęć, tak aby w pełni rozumieć polecenia nauczyciela oraz korzystać z przekazywanej wiedzy.

Dojrzałość emocjonalno-motywacyjna

Dziecko powinno:

– posiadać umiejętność kontrolowania swoich emocji, szczególnie złości i agresji (przynajmniej w pewnym stopniu),

– być wrażliwe na inne osoby, dostrzegać ich stany emocjonalne,

– umieć radzić sobie z niepowodzeniami, krytyką,

– wytrwałe kontynuować pracę pomimo trudności, doprowadzać zadań do końca,

– mieć poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie-wykonywanie zadań pomimo braku ochoty,

– posiadać ciekawość świata, chęć poznawania, dociekliwość.

Dojrzałość społeczna:

Dziecko powinno:

– mieć poczucie przynależności do grupy-odnosić do siebie polecenia kierowane do całej grupy,

– rozumieć podstawowe normy i zasady społeczne oraz posiadać zdolność do podporządkowania się im,

– być zdolne do zachowań prospołecznych, np. pomoc koledze,

– wykształcić umiejętność współdziałania w grupie (dziecko potrafi bawić się i współpracować z innymi; akceptuje, że inni mogą mieć inne potrzeby i pomysły),

– mieć umiejętność zadawania pytań i odpowiadania na nie,

– potrafić właściwie zgłaszać swoje potrzeby, pomysły oraz wypowiadać się na forum grupy,

– być samodzielne w działaniu i samoobsłudze.

Dziecko, które opanowało większość z opisanych powyżej umiejętności pod koniec edukacji przedszkolnej jest gotowe do podjęcia nauki w szkole i ma szansę na osiąganie satysfakcjonujących wyników.

Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko, pomimo wysiłków rodziców i nauczycieli ma trudności z przyswojeniem na czas umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki. Wskazany jest wówczas kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przeprowadzenie stosownych badań pod kątem gotowości szkolnej. W uzasadnionych przypadkach dziecko może otrzymać opinię o odroczeniu od rozpoczęcia obowiązku szkolnego, którą rodzic powinien przedstawić dyrektorowi szkoły.

Należy pamiętać, że dojrzałość szkolna kształtuje się przez cały czas trwania edukacji przedszkolnej, a niektóre umiejętności rozwijają się u dzieci dopiero pod koniec tego okresu. Dlatego też najbardziej optymalnym terminem przeprowadzenia ostatecznej diagnozy gotowości szkolnej jest okres maj-czerwiec w roku szkolnym poprzedzającym obowiązkowe rozpoczęcie nauki.

Opracowała:

Paulina Adamczyk – psycholog

Nasze artykuły, Terapia pedagogiczna

Odpowiedz

(required)

(required)


Praca dla terapeuty SI

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko  terapeuty SI  w wymiarze...

Sekretariat nieczynny

   Informujemy, że w dniu 03.07.2019r.  sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym będzie nieczynny

Wakacyjny dyżur Zespołu Poradni

Poradnia w Błoniu czynna lipiec – sierpień w godzinach 8.00 – 16.00 Punkt w Ożarowie Mazowieckim nieczynny w okresie...

19.06.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego nieczynny

W dniu 19.06.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego będzie nieczynny Poradnia będzie czynna w godzinach 9.00 – 19.00  Za...

Uwaga 21.06.2019r

W dniu 21.06.2019r. Poradnia w Błoniu, Blizne Jasińskiego oraz Ożarowie Mazowiecki będą nieczynne. Dyżur pełnić będzie Poradnia w Dziekanowie...