Konkurs na stanowisko informatyka

Październik 3, 2017 przez Brak komentarzy

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPPP PWZ w Błoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy informatyk:
Podstawowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, systemów informatycznych do obsługi zagadnień finansowo – księgowych, sekretariatu oraz kadr
 • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery
 • doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność i punktualność
 • dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programem BAZA 3P
 1. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 2. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych
  w Zespole Poradni, w tym:
 3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Zespołu Poradni w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
 4. sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 5. koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
 6. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
 7. zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Zespole Poradni,
 8. odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 9. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Zespołu Poradni, w tym:
 10. rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
 11. monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań
  z tej dziedziny w Zespole Poradni,
 12. udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
 13. nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Zespół Poradni,
 14. inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych
  z rozwojem infrastruktury informatycznej.
 15. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.
 16. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
 17. Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja strony internetowej Zespołu Poradni oraz BIP.
 18. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem
 19. Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).
 20. Administrowanie oraz pomoc w obsłudze programów finansowo – księgowych, kadrowo-płacowych oraz sekretariatu Zespołu Poradni tj. BAZA 3P, SIO.

 

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

 1. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnych – zgodnie z Ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922
  z późn. zm.)
 • życiorys (CV)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Zespołu Poradni ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie, a także Poradnie wchodzące
w skład Zespołu Poradni: ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; Blizne Jasińskiego
ul. Kopernika 10, 05-082 Stare Babice; ul. Por. Francisa Akinsa 6, 05-092 Łomianki

 1. Warunki pracy:

Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się pomiędzy Poradniami wchodzącymi w skład Zespołu Poradni.

 1. Miejsce składanie dokumentów:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2017r. w godzinach 08:00
do 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Legionów 3A, 05-870 Błonie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko – informatyk”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu od złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana zostanie
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim (www.pwz.pl), na stronie internetowej Zespołu Poradni w Błoniu (www.zpppblonie.pl).

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

http://zpppblonie.pl/wp-content/uploads/2017/10/KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-1.pdf

 

 

Wydarzenia, Wydarzenia Blizne, Wydarzenia Dziekanów

Odpowiedz

(required)

(required)


Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej wraz z Radą Pedagogiczną oraz...

Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu

 Informujemy, że w dniach 04.02.2019r. – 08.02.2019r. sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu będzie czynny w godz. 7.30 – 15.30.

Uwaga, awaria telefonu w Dziekanowie Leśnym

Awaria telefonu w Poradni w Dziekanowie Leśnym . Do odwołania  

4-8.02.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego nieczynny

W dniach 4-8.02.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego będzie nieczynny  Za utrudnienia przepraszamy

  ZAPROSZENIE       Serdecznie zapraszamy na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów...