Klauzula Informacyjna!

Maj 25, 2018 przez Brak komentarzy
Klauzula Informacyjna!

 

Dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Obowiązująca od dnia 25.05.2018 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH

POWIATU WARSZAWSKIEGO – ZACHODNIEGO W BŁONIU

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu jest Dyrektor Zespolu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespolu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art 9 Ust. 2 pkt b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży. rodzicom i nauczycielom,

b. prawidłowego wykonania obowiązków Zespołu Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

c. korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a. Zespoł Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu,

b. organ nadzoru

c. podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Zespolu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu podmioty współpracujące z Zespołem Poradni w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawo Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r z poź zmianami.

6. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8. W przypadku  gdy przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na podstawie art 6 ust 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym  momencie, bez  wpływu na zgodność  przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                                                      Dyrektor Poradni

Psychoterapia, Wydarzenia Błonie

Odpowiedz

(required)

(required)


Sekretariat nieczynny

   Informujemy, że w dniu 03.07.2019r.  sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym będzie nieczynny

Wakacyjny dyżur Zespołu Poradni

Poradnia w Błoniu czynna lipiec – sierpień w godzinach 8.00 – 16.00 Punkt w Ożarowie Mazowieckim nieczynny w okresie...

19.06.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego nieczynny

W dniu 19.06.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego będzie nieczynny Poradnia będzie czynna w godzinach 9.00 – 19.00  Za...

Uwaga 21.06.2019r

W dniu 21.06.2019r. Poradnia w Błoniu, Blizne Jasińskiego oraz Ożarowie Mazowiecki będą nieczynne. Dyżur pełnić będzie Poradnia w Dziekanowie...

Praca dla referenta

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta   W miesiącu poprzedzającym...