Praca dla referenta

Czerwiec 3, 2019 przez Brak komentarzy

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej
ogłasza konkurs na stanowisko referenta

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPPP PWZ w Błoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy referenta:
Podstawowe:

 • wykształcenie minimum średnie
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność i punktualność
 • dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programem BAZA 3P
 1. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zapewnienie obiegu informacji w placówce
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zapisywanie klientów
  do odpowiednich specjalistów
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych klientów w formie pisemnej i elektronicznej
 • przygotowywanie teczek i materiałów do pracy dla psychologów i pedagogów
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji odnośnie pomocy psychologicznej
  i pedagogicznej w poradni
 • przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej
 • sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego i nadzorującego
 • dokonywanie opisu merytorycznego dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych w Poradni Błonie
 • wsparcie w przygotowywaniu i organizowaniu spotkań
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

 Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • klauzula informacyjna (w załączeniu)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Miejsce wykonywania pracy: Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie
 2. Warunki pracy:
 • stanowisko pracy jest zlokalizowane na parterze
 • podstawowe wyposażenie stanowiska stanowią: zestaw komputerowy wraz
  z oprogramowaniem oraz inne urządzenia biurowe
 • praca przy komputerze do 4 godzin dziennie
 • większość obowiązków jest wykonywana w pozycji siedzącej
 1. Miejsce składanie dokumentów:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2019r. w godzinach 08:00 do 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko – referent”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu od złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim (www.pwz.pl) oraz na stronie internetowej Zespołu Poradni w Błoniu (www.zpppblonie.pl).

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wydarzenia, Wydarzenia Błonie

Odpowiedz

(required)

(required)


Praca dla terapeuty SI

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko  terapeuty SI  w wymiarze...

Sekretariat nieczynny

   Informujemy, że w dniu 03.07.2019r.  sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym będzie nieczynny

Wakacyjny dyżur Zespołu Poradni

Poradnia w Błoniu czynna lipiec – sierpień w godzinach 8.00 – 16.00 Punkt w Ożarowie Mazowieckim nieczynny w okresie...

19.06.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego nieczynny

W dniu 19.06.2019r. sekretariat Poradni w Blizne Jasińskiego będzie nieczynny Poradnia będzie czynna w godzinach 9.00 – 19.00  Za...

Uwaga 21.06.2019r

W dniu 21.06.2019r. Poradnia w Błoniu, Blizne Jasińskiego oraz Ożarowie Mazowiecki będą nieczynne. Dyżur pełnić będzie Poradnia w Dziekanowie...