Statut

STATUT

ZESPOŁU PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

W BŁONIU

1. Postanowienia ogólne

 

§ 1, 1. Akt założycielski Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zwanego dalej Zespołem, STANOWI Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/164/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

2. Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.);

5) rozporządzenia MENiS z 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej placówki specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869).

 

3. Zespół jest placówką publiczną.

 

4. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Warszawski Zachodni.

 

5. Terenem działania Zespołu jest teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

7. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

8. Siedziba Zespołu mieści się w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10A.

 

9. Organ prowadzący może na wniosek Rad Pedagogicznych Poradni nadać Zespołowi imię.

 

10. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul.Piłsudskiego 10A;
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6;
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego z siedzibą w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10.

 

2. Poradnie wchodzące w skład Zespołu udzielają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego pomocy psychologiczno-pedagogicznej szczegółowo opisanej w statutach poradni wchodzących w skład Zespołu lub pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci.

 

3. Statutowa działalność Zespołu finansowana jest przez organ prowadzący.

II. Organy Zespołu

§ 3. 1. Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu;
 2. Rady Pedagogiczne Poradni wchodzących w skład Zespołu, które zachowują swoją odrębność i jednocześnie tworząca Radę Pedagogiczną Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, której kompetencje szczegółowo określa Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego będący Załącznikiem Nr 2 niniejszego Statutu.
 3. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Dyrektor Zespołu jest Dyrektorem Poradni wchodzących w skład Zespołu.
 5. Kompetencje Rad Pedagogicznych szczegółowo określają statuty poradni wchodzących w skład Zespołu.
 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Zespołu Poradni należy w szczególności: przygotowanie i zatwierdzanie zmian w Statucie Zespołu Poradni oraz przyjmowanie wniosków o odwołanie pracownika z funkcji Dyrektora Zespołu Poradni, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w tym zakresie oraz wnioskowania o odwołania Dyrektora do organu prowadzącego.

§ 4. 1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz Poradni wchodzących w skład Zespołu oraz sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 3. ustalenie projektu arkusza organizacji dla Zespołu i poradni wchodzących w skład Zespołu;
 4. dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i Poradni wchodzących w skład Zespołu określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne oraz Radę Pedagogiczną Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 5. wykonywanie uchwał i zleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad Pedagogicznych wchodzących w skład Zespołu i Rady Pedagogicznej Zespołu Poradni podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 6. organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu i poradni wchodzących w skład Zespołu;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
 9. stwarza warunki do działania w Zespole Poradni: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie form działalności placówki.

2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradniach Zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników;

2) nagradzania i karania osób zatrudnionych;

3) wnioskowania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń

i innych wyróżnień;

4) Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami

Pedagogicznymi poszczególnych Poradni oraz Radą Pedagogiczną Zespołu.

 

3. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.

 

§ 5. Za zgodą organu prowadzącego w Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Zespołu.

 

§ 6. Szczegółową organizację Poradni wchodzących w skład Zespołu, zakresy zadań pracowników pedagogicznych i innych pracowników, prawa i obowiązki organów przedstawicielskich i klientów określają szczegółowo Statuty Poradni wchodzących w skład Zespołu.

III. Organizacja Zespołu

§ 7. 1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole oraz w poszczególnych Poradniach w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji oraz dodatkowe arkusze organizacji Poradni wchodzących w skład Zespołu.

 

2. Zespół prowadzi działalność w okresie roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

§ 8. Teren działania Poradni wchodzących w skład Zespołu określają Statuty Poradni wchodzących w skład Zespołu.

 

§ 9. Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania zajęć realizowanych w Zespole określają Statuty Poradni wchodzących w skład Zespołu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu w pełnym brzmieniu.

 

3. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

 

4. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody odprowadzone na rachunek dochodów powiatu.

 

5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.

 

6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 

7. W Zespole organizuje się obsługę kadrową, księgową i kancelaryjną, a w Poradniach wchodzących w skład Zespołu, w miarę potrzeb może być organizowana obsługa kancelaryjna.

 

§ 11. Zmiany Statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty.

Wakacyjne godziny pracy Poradni

Szanowni Państwo, Informujemy , że w okresie wakacji ulega zmianie plan pracy Poradni. Poradnia w Błoniu Będzie czynna od...

12.06.2020r. – Dyżur pełni poradnia w Dziekanowie Leśnym

W dniu 12.06.2020r. Poradnie w Błoniu i Blizne Jasińskiego będą nieczynne Dyżur pełni Poradnia w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa...

Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Szanowni Państwo, oto kolejna propozycja ćwiczeń w zakresie pamięci wzrokowej, które wspomagają także rozwój mowy opowieściowej. W początkowych ćwiczeniach...

Metoda EEGBiofeedback- podstawowe informacje

EEGBiofeeback (ang. neurofeedback) to metoda należąca do technik neuroterapeutycznych, stosowana do normalizacji funkcjonowania mózgu oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje...

Pamięć wzrokowa cz. II

Szanowni Państwo! Oto moja kolejna propozycja ćwiczeń pamięci wzrokowej które, w zakresie aspektu logopedycznego, będą dobrą okazją do rozwijania...