logo

Blizne Jasińskiego

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla rodziców

  • Konsultacje wychowawcze
   Opis

   Konsultacje wychowawcze przeznaczone są dla rodziców indywidualnie lub w parach rodzicielskich (mama i tata). Są to godzinne spotkania indywidualne, które odbywają się co 2-3 tygodnie. Służą temu, aby przyjrzeć się jak działania rodziców wpływają na zachowanie dziecka i ewentualnie wprowadzić zmiany, jeżeli jest taka potrzeba. Prowadzący towarzyszy rodzicom w refleksji na temat swoich celów wychowawczych i sposobów ich realizacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa kompetencji wychowawczych rodziców; - poprawa ich rozumienia zachowań dziecka; - wzmocnienie rodziców w ich roli; - wzrost wiedzy na temat prawideł rozwoju i mechanizmów psychologicznych regulujących funkcjonowanie dziecka; - zmotywowanie rodziców do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny; - wspieranie rodziców we wprowadzaniu zmian.

   Dla kogo

   Konsultacje wychowawcze są kierowane do rodziców dzieci objętych opieką Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska

   Terminy / czas trwania

   Jest to ok. 5-6 spotkań, trwających godzinę, odbywających się co 2-3 tygodnie

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców

 • Dla nauczycieli

  • Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych
   Opis

   Praca psychologa i pedagoga w szkole niesie za sobą duże obciążenie emocjonalne, ponieważ polega na udzielaniu pomocy. Często sami muszą być wsparciem dla zdenerwowanego, zasmuconego, agresywnego lub wycofanego ucznia albo sfrustrowanego i zestresowanego nauczyciela. Nie zapominajmy też o konieczności zaopiekowania się rodzicem. To powoduje, że można poczuć się przytłoczonym problemami innych. Grupa wsparcia daje przede wszystkim wsparcie i realne odciążenie w trudnościach pracy pomocowej. Umożliwia także wymianę doświadczeń i dzielenie się właściwymi rozwiązaniami w sytuacjach trudnych w szkole.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielanie wsparcia psychologom i pedagogom szkolnym; - wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole; - wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - odpowiadanie na potrzeby uczestników i poruszanie wnoszonych przez nich tematów/problemów.

   Dla kogo

   Zajęcia wspierające skierowane są do psychologów i pedagogów szkolnych z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   I i II semestr

   Sposób rekrutacji

   Na spotkania przyjmowani są wszyscy chętni psychologowie i pedagodzy ze szkół z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

  • Porady i konsultacje indywidualne
   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; - wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek; - udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; - konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska, Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Błoniu.

 • Dla dzieci

  • Zajęcia dla dzieci przeżywających nadmierny lęk
   Opis

   Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi tak, by umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią. Każde spotkanie będzie stwarzać dzieciom nieśmiałym okazje do wypowiadania się lub podejmowania innej aktywności. Dzieci będą zachęcane do myślenia o własnych cechach, o tym co je łączy z rówieśnikami, o przyczynach własnych sukcesów i porażek. Będą uczyły się szukać optymistycznych wyjaśnień przeżywanych trudności. Tworzenie dzieciom sytuacji do poznawania i rozumienia siebie może również sprzyjać wyższej samoocenie

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie wiary we własne siły -ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi -nauka otwartości na innych -rozwój wyobraźni i postawy Twórczej -nauka otwartego komunikowania swoich uczuć -kształtowanie zachowań empatycznych -przeciwdziałanie skłonności do izolacji

   Dla kogo

   Uczniowie klas II-III, grupa do 6 osób

   Prowadzący

   Gracjana Duszyńska, Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   II półrocze- od 8.03- 31.05.2021, godzina, 16- 17.30

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem.

  • Trening Umiejętności Społecznych
   Opis

   Zajęcia będą miały charakter warsztatów i będą obejmowały takie metody pracy jak: zabawy psychologiczne, ćwiczenia oparte o dynamikę grupy, odgrywanie scenek społecznych, dzielenie się doświadczeniami, wykłady, gry

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   -praca nad zrozumieniem i kontrolą własnych emocji -radzenie sobie z negatywnymi emocjami -modelowanie interakcji społecznych -rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego -modyfikowanie sztywnych zachowań -kształtowanie postawy asertywnej

   Dla kogo

   Uczniowie klas II-III i IV- VI

   Prowadzący

   Gracjana Duszyńska Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   I semestr od 5.10- 14.12.20- każdy poniedziałek godzina 14.15- 15.45, klasy II-III II semestr od 8.03- 24.05.21- każdy poniedziałek od 14.15- 15.45, klasy IV -VI

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem.

  • Terapia metodą Tomatisa
   Opis

   Zajęcia polegają na słuchaniu odpowiednio dobranego i filtrowanego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”. Do udziału w zajęciach klasyfikowane są dzieci posiadające zaświadczenie od lekarza neurologa i laryngologa o braku przeciwwskazań do stosowania tej metody terapii. Program stymulacji obejmuje etapy po 30 godzin ćwiczeń rozłożonych na 15 dni, po dwie godziny dziennie.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowych dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

   Dla kogo

   Uczniowie klas IV -VIII

   Prowadzący

   Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   II semestr od marca 2021.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiem.

  • Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
   Opis

   Forma pomocy psychologicznej dla młodych osób borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Odreagowanie trudności emocjonalnych, uczenie się nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, uczenie asertywności , rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, wspieranie umiejętności szukania wsparcia i pomocy u dorosłych.

   Dla kogo

   Dzieci i młodzież z terenu działania Poradni Blizne Jasińskiego.

   Prowadzący

   Psycholodzy Poradni Blizne Jasińskiego

   Terminy / czas trwania

   Cały rok

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN | ŚR od 7:30 do 16:00
WT | CZW od 8:00 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Blizne Jasińskiego
PN od 10:00 do 18:00
WT | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30