Blizne

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Blizne Jasińskiego 

w roku szkolnym 2017/2018

Tematyka zajęć Opis Cele wychowawcze i edukacyjne Dla kogo Prowadzący Terminy / czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
1) Trening

grafomotoryczny

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny Usprawnienie piszącej ręki. Uczniowie klas

I-III szkoły podstawowej

Jagoda Masłoń- Lubańska Spotkania indywidualne dopasowane do potrzeb ucznia, II połowa października PPP Blizne Jasińskiego Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego
2) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące zaburzeń odżywiania i ich wpływu na proces uczenia się  „Mądrze jem” Zajęcia profilaktyczne, promujące postawy prozdrowotne związane z odżywianiem się i uczeniem w wieku dojrzewania oraz rozwijające kompetencje psychologiczne uczniów Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum Aleksandra Działa Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut Siedziba szkoły

 

 

Zgłoszenia szkół
3) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy, cyberprzemoc, postawy praspołeczne Zajęcia profilaktyczne nakierowane na rozwijanie umiejętności psychologicznych uczniów oraz sposobów reagowania w sytuacjach przemocy. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i sytuacjach przemocy. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum Aleksandra Działa

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/90 minut Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
4) Grupa wsparcia dla Młodzieży o

charakterze terapeutyczno-profilaktyczno-rozwojowym „Będę…”

 

Zajęcia służące rozwijaniu: umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu,

umiejętności planowania i celowego działania.

 

 

Spotkania dają okazję do

poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników.

Uczniowie gimnazjum Aleksandra Działa II semestr cykliczne spotkania po 90 minut, początek po feriach,

szkolnego

PPP  w Blizne Jasińskiego Zgłoszenia rodziców, zgłoszenia psychologów i pedagogów szkolnych po wyrażeniu zgody przez rodziców
5) Grupa wsparcia dla rodziców Spotkania zaplanowano uwzględniając cele psychoedukacyjne i pomoc psychologiczną dla uczestników, udzielaną im przez prowadzącą oraz wzajemne wsparcie członków grupy.

 

Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w ich roli w rodzinie. Rodzice i opiekunowie Aleksandra Działa 10 spotkań po 90 minut, PPP  w Blizne Jasińskiego Zgłoszenia rodziców
6) Terapia pedagogiczna z j. polskiego Zajęcia przeznaczone dla dzieci klas I-III Wyrównanie zaległości. Uczniowie

klas I-III szkoły podstawowej

Bogumiłą Kościanek Spotkania odbywające się w Poradni, raz w tygodniu w każdy poniedziałek od października 10 spotkań od 2 października każdy poniedzialek PPP Blizne Jasińskiego Zgłaszanie rodziców
 

7) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Wsparcie nauczycieli Wsparcie dla psychologów, pedagogów. Nauczyciele Wszyscy psycholodzy i pedagodzy Cały rok szkolny Szkoła, Przedszkole Na zaproszenie placówki
 

8) Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego i planowania kariery szkolno-zawodowej

 

Zajęcia pozwalają na wstępne przyjrzenie się własnym zainteresowaniom, umiejętnościom oraz predyspozycjom oraz na refleksję dotyczącą własnej przyszłości i planowania Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w zdobyciu wiedzy na temat ważnych kryteriów planowania ścieżki zawodowej. Uczniowie gimnazjum Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba szkoły Na zgłoszenie placówki
11) Indywidualna terapia AA TOMATISA  

 

Terapia Tomatisa stymuluje mózg poprzez wielokrotnie powtarzane seansów słuchowych wspomagających umiejętności analizowania informacji dźwiękowej.

 

 

 

 

 

Ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania, poprawa koncentracji, zapamiętywania jakości uczenia się. Dla uczniów po zgodzie od neurologa i po badaniu słuchu. Bogumiła Kościanek I semestr, od października, program wstępny w cyklu 2 tygodniowym, spotkania w poniedziałki Siedziba Poradni Zgłoszenia Rodziców
12) Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające technikę uczenia się.  

 

Sposoby uczenia się i rozwijanie motywacji do nauki.

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności uczenia się. Uczniowie Szkół podstawowych i gimnazjum Aleksandra Działa

Bogumiła Kościanek

Termin do ustalenia ze szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
13) Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych Zajęci8a nakierowane na rozwijanie kompetencji osobistych i grupowych uczestników, rozwijanie umiejętności emocjonalno-

społecznych

 

Poprawa funkcjonowania dzieci w grupie, lepsze radzenie sobie z emocjami, lepsze funkcjonowanie w grupie. Uczniowie klas IV, V szkół podstawowych Aleksandra Działa

Bogumiła Kościanek

Termin do ustalenia ze szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
14) Zajęcia dla dzieci nieśmiałych  

 

 

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają na celu samopoznanie, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie wiary we własne siły, kształtowanie umiejętności w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów społecznych. Uczniowie szkół podstawowych, klasa I-II, oraz dzieci 5 i 6 letnieI Gracjana Duszyńska

Jagoda Masłoń- Lubańska

II semestr po feriach zimowych PPP Blizne Jasińskiego Zgłoszenia Rodziców
15) Rozwój kreatywności u dzieci Zajęcia rozwijające kreatywność i twórczość u dzieci Zajęcia te mają na celu rozwijanie kreatywności i twórczości u dzieci w wieku szkolnym. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej Gracjana Duszyńska

Jagoda Masłoń- Lubańska

II semestr PPP Blizne Jasińskiego Zgłoszenia Rodziców
16) Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum Zaproszenie psychologów i pedagogów szkolnych na spotkania Grupy Wsparcia Omawianie spraw szkolnych  związanych z uczniami, wspólne rozwiązywanie problemów Psycholodzy  i Pedagodzy szkolni Aleksandra Czapska I i II semestr PPP Blizne Jasińskiego Zaproszenie