Blizne

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego  w roku szkolnym 2015/2016

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć

Opis

Cele wychowawcze i edukacyjne

Dla kogo

Prowadzący

Terminy / czas trwania

Miejsce

Sposób rekrutacji

1) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Razem raźniej”

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dla klas początkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu głębszych relacji poprzez udział we wspólnej zabawie.

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

Zajęcia dla uczniów klasy IV SP i klasy I gimnazjum

Paulina Adamczyk

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

2) Zajęcia psychoedukacyjne Idę do szkoły

Prelekcja dotycząca oceny gotowości szkolnej dziecka w myśl nowych przepisów oświatowych

Zapoznanie rodziców z prawidłowym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Zaprezentowanie możliwych form stymulacji w warunkach domowych.

Rodzice dzieci 5 i 6-cio letnich

Paulina Adamczyk , Danuta Raczyńska

1 spotkanie z rodzicami

Przedszkola

Na zaproszenie placówki

3) Wykład dotyczący depresji u dzieci i młodzieży „Przygnębienie  czy depresja”

Spotkanie mające na celu podniesienie umiejętności rozpoznawania depresji wśród dzieci i młodzieży

Szerzenie wśród specjalistów wiedzy dotyczącej zaburzeń depresyjnych, ich uwarunkowań, rozpoznawania oraz możliwych form pomocy.

Psychologowie i pedagodzy szkolni, partnerzy Poradni

Paulina Adamczyk

Według potrzeb, cały rok szkolny

Szkoły i placówki

Na zaproszenie placówki

4) Terapia ręki

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny

Usprawnienie piszącej ręki.

Uczniowie klas

I-III

Bogumiła Kościanek

Zajęcia odbywają się w cyku 10 spotkań po 75 minut. Początek od 27.10.2015 r.

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

5) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące zaburzeń odżywiania i ich wpływu na proces uczenia się „Mądrze jem”

Zajęcia profilaktyczne, promujące postawy prozdrowotne związane z odżywianiem się i uczeniem w wieku dojrzewania oraz rozwijające kompetencje psychologiczne uczniów

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

6) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „Jestem fajny”

Zajęcia profilaktyczne nakierowane na wzmacnianie kondycji psychicznej uczestników, rozwijanie samoświadomości odnośnie swoich mocnych stron

Dzieci w wieku 10-12 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

7) Zajęcia  terapeutyczno-rozwojowe „ZTR”

Zajęcia terapeutyczne adresowane do dzieci i młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych, trudności w funkcjonowaniu o różnym charakterze. Celem zajęć jest poprawa kondycji psychicznej uczestników, rozwój ich kompetencji osobistych.

Zajęcia z dziećmi uzupełniają spotkania z ich rodzicami.

Dzieci i młodzież, zajęcia indywidualne i w grupach 2-osobowych dostosowane do potrzeb uczestników

Aleksandra Działa

Cały rok szkolny -terminy do ustalenia z rodzicem/cykliczne spotkania 50 minutowe

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców u osoby prowadzącej, udział w zajęciach poprzedzony diagnozą psychologiczną.

8) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy

Zajęcia profilaktyczne nakierowane na rozwijanie umiejętności psychologicznych uczniów oraz sposobów reagowania w sytuacjach przemocy.

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/90 minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

9) Grupy dla Młodzieży o

charakterze profilaktyczno-rozwojowym „Będę…”

Zajęcia służące rozwijaniu: umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu,

umiejętności planowania i celowego działania. Spotkania dają okazję do

poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników.

Uczniowie gimnazjum

Aleksandra Działa

II semestr cykliczne spotkania po 90 minut

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców, zgłoszenia psychologów i pedagogów szkolnych po wyrażeniu zgody przez rodziców

10) Grupa wsparcia dla rodziców

Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w ich roli w rodzinie. Spotkania zaplanowano uwzględniając cele psychoedukacyjne i pomoc psychologiczną dla uczestników, udzielaną im przez prowadzącą oraz wzajemne wsparcie członków grupy.

Rodzice i opiekunowie

Aleksandra Działa

10 spotkań po 90 minut, początek 04.11.2015 r.

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców

11) Treningi ortograficzne

Zajęcia wspomagające

Usprawnienie umiejętności czytania i pisania.

Uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum

Pedagodzy poradni

Zajęcia odbywają się w cyku 10 spotkań po 90 minut. Początek 27.10.2015r.

PPP Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

12) Terapia pedagogiczna, terapia  trudności matematycznych

Zajęcia wspomagające

Uczniowie szkół podstawowych

Cecylia Polak, Danuta Raczyńska

Zajęcia odbywają się w cyku 10 spotkań po 90 minut. Dla klas I-III (po zebraniu grupy)

PPP Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

13) Warsztaty dla pięciolatków „Idę do szkoły”

Dzieci 4 i 5-cio letnie

Danuta Raczyńska

1-2 spotkania (45min)

Na terenie przedszkola

Zgłoszenia placówki

14) Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

Zajęcia przeznaczone dla dzieci u których diagnoza psychologiczno-pedagogiczna wykazała nieprawidłowości rozwojowe.

Stymulowanie rozwoju dzieci przedszkolnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania.

Dzieci 4 i 5-cio letnie.

Paulina Adamczyk,

Zajęcia cykliczne 10 spotkań po 90 min, początek: 20.10.2015 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Blizne.

Zgłoszenia rodziców.

15) Sieć wsparcia dla psychologów i pedagogów

Spotkania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz zwiększanie umiejętności zawodowych

Psychologowie i pedagodzy szkolni

Aleksandra Czapska

Cały rok szkolny

PPP Bliznem Jasińskiego

Na zaproszenie poradni-oferta dla specjalistów

16) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach

Wsparcie nauczycieli

Nauczyciele

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Szkoła, Przedszkole

Na zaproszenie placówki

17) Udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Według potrzeb

Zgłoszenia placówek

18) Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego i planowania kariery szkolno-zawodowej

Uczniowie klas II gimnazjum

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Z głoszenie placówki

19)Zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych

Zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci ujawniających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, z cechami Zespołu Aspergera lub całościowych zaburzeń rozwoju.

Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez nabywanie kompetencji z zakresu Teorii Umysłu, kształtowanie empatii, ćwiczenie umiejętności współpracy oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Uczniowie klas II-III szkoły podstawowej, u których występują cechy Zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwoju lub inne deficyty w zakresie rozwoju społecznego.

Paulina Adamczyk

Aleksandra Czapska

Zajęcia cykliczne, 10 spotkań, początek 16.10.2015 r.

Siedziba poradni

Zgłoszenie rodziców

20)Przesiewowe badania słuchu za pomocą Platformy do Badań Zmysłów

Dla uczniów klas 0-III

Bogumiła Kościanek

Siedziba Poradni, siedziba szkoły

Na zaproszenie placówki, zgłoszenia rodziców