Blizne

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Blizne Jasińskiego 

w roku szkolnym 2018/2019

Tematyka zajęć Opis Cele wychowawcze i edukacyjne Dla kogo Prowadzący Terminy / czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
 

  1)Zajęcia dla     dzieci przeżywających nadmierny lęk

 

 

 

 

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi tak, by umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią. Każde spotkanie będzie stwarzać dzieciom nieśmiałym okazje do wypowiadania się lub podejmowania innej aktywności. Dzieci będą zachęcane do myślenia o własnych cechach, o tym co je łączy z rówieśnikami, o przyczynach własnych sukcesów i porażek. Będą uczyły się szukać optymistycznych wyjaśnień przeżywanych trudności. Tworzenie dzieciom sytuacji do poznawania i rozumienia siebie może również sprzyjać wyższej samoocenie – budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie wiary we własne siły

-ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi

-nauka otwartości na innych

-rozwój wyobraźni i postawy

Twórczej

-nauka otwartego komunikowania swoich uczuć

-kształtowanie zachowań empatycznych

-przeciwdziałanie skłonności do izolacji

Uczniowie klas I-III

Max 6 osób

Gracjana Duszyńska II półrocze- od marca Siedziba Poradni Zgłoszenia rodziców
2) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy, cyberprzemoc, postawy praspołeczne Zajęcia profilaktyczne nakierowane na rozwijanie umiejętności psychologicznych uczniów oraz sposobów reagowania w sytuacjach przemocy. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i sytuacjach przemocy. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum Bogumiła Kościanek, Monika Sas- Tomczyk

 

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/90 minut Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
3) Terapia pedagogiczna z j. polskiego Zajęcia przeznaczone dla dzieci klas I-III Wyrównanie zaległości. Uczniowie

klas I-III szkoły podstawowej

Bogumiłą Kościanek Spotkania odbywające się w Poradni, raz w tygodniu w każdy poniedziałek od października 10 spotkań od 2 października każdy poniedzialek PPP Blizne Jasińskiego Zgłaszanie rodziców
 

4) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Wsparcie nauczycieli Wsparcie dla psychologów, pedagogów. Nauczyciele Wszyscy psycholodzy i pedagodzy Cały rok szkolny Szkoła, Przedszkole Na zaproszenie placówki
 

5) Trening Umiejętności Społecznych

 

 

 

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatów i będą obejmowały takie metody pracy jak: zabawy psychologiczne, ćwiczenia oparte o dynamikę grupy, odgrywanie scenek społecznych, dzielenie się doświadczeniami, wykłady, gry -praca nad zrozumieniem i kontrolą własnych emocji

-radzenie sobie z negatywnymi emocjami

-modelowanie interakcji społecznych

-rozwijanie myślenia przyczyniowo-skutkowego

modyfikowanie sztywnych zachowań

kształtowanie postawy asertywnej

Uczniowie klas II-III i IV-V Gracjana Duszyńska

Aleksandra Czapska

I semestr- od października

II semestr od marca

Siedziba Poradni Zgłoszenia rodziców
6) Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające technikę uczenia się.  

 

Sposoby uczenia się i rozwijanie motywacji do nauki.

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności uczenia się. Uczniowie Szkół podstawowych i gimnazjum Aleksandra Czapska Termin do ustalenia ze szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
7) Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych Zajęci8a nakierowane na rozwijanie kompetencji osobistych i grupowych uczestników, rozwijanie umiejętności emocjonalno-

społecznych

 

Poprawa funkcjonowania dzieci w grupie, lepsze radzenie sobie z emocjami, lepsze funkcjonowanie w grupie. Uczniowie klas IV, V szkół podstawowych Termin do ustalenia ze szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
8) Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum Zaproszenie psychologów i pedagogów szkolnych na spotkania Grupy Wsparcia Omawianie spraw szkolnych  związanych z uczniami, wspólne rozwiązywanie problemów Psycholodzy  i Pedagodzy szkolni Aleksandra Czapska I i II semestr PPP Blizne Jasińskiego Zaproszenie
9 Trening umiejętności matematycznych dla klas

I-III

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki Rozwijanie myślenia matematyczno- logicznego, w tym biegłości liczenia Uczniowie klas I-III Agnieszka Dzierzkowska I semestr, czwartki 14-15 Siedziba Poradni Zgłoszenia rodziców oraz  psychologów i pedagogów szkolnych
10) Trening umiejętności matematycznych dla klas

IV-VI

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki Rozwijanie myślenia matematyczno- logicznego, w tym biegłości liczenia Uczniowie klas IV-VI Agnieszka Dzierzkowska II semestr, czwartki 15-16 Siedziba Poradni Zgłoszenia rodziców oraz  psychologów i pedagogów szkolnych
11)Podaj dłoń Program skierowany dla uczniów klas I-III.Zapoznanie dzieci z różnorodnością stanów emocjonalnych, nabywanie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania stanów emocjonalnych, rozwijanie zdolności opisywania sposobów doświadczania różnych emocji, rozwój zdolności twórczych oraz kreatywności dziecka -rozpoznawanie i nazwa emocji, odczytywanie i nazwa emocji innych ludzi, konstruktywne wyrażanie emocji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, ustalanie gracic, wyznaczanie sobie granic, radzenie sobie z tym jak koś przekracza jego granice Dla dzieci

I-III

Grupa do 8 osób

Monika Sas- Tomczyk Do ustalenia Siedziba Poradni Zgłoszenia rodziców i Szkół
12)Szkoła dla Rodziców Spotkania ukierunkowane na rozwój umiejętności wychowawczych, wymiana doświadczeń między uczestnikami Rozwój umiejętności wychowawczych Rodzice i opiekunowie prawni Bogumiła Kościanek, Monika Sas- Tomczyk Do ustalenia Siedziba Poradni Zgłoszenia Rodziców