Blizne

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego  w roku szkolnym 2013/2014

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć

Opis

Cele wychowawcze i edukacyjne

Dla kogo

Prowadzący

Terminy / czas trwania

Miejsce

Sposób rekrutacji

1) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Razem raźniej”

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dla klas początkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu głębszych relacji poprzez udział we wspólnej zabawie.

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

Zajęcia dla uczniów klasy IV SP i klasy I gimnazjum

Paulina Adamczyk

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

1) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Razem raźniej”

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dla klas początkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu głębszych relacji poprzez udział we wspólnej zabawie.

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

Zajęcia dla uczniów klasy IV SP i klasy I gimnazjum

Paulina Adamczyk

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

2) Zajęcia z technik uczenia Uczę się z sukcesem”

Poznanie różnych metod uczenia się, sposobów na poprawę pamięci i koncentracji

Cel edukacyjny – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się i doskonalenie umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole

Zajęcia dla uczniów klas I gimnazjum

Aleksandra Czapska

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba poradni

Zgłoszenie szkoły

3) Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Spotkania zawierające część warsztatową-prezentowanie przez osobę porowadzącą poszczególnych zagadnień dotyczących nadpobudliwości oraz część poświęconą na wymianie doświadczeń, wątpliwości oraz pomysłów przez uczestników.

Psychoedukacja rodziców dotycząca nadpobudliwosci psychoruchowej, wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności wychowawczych

Rodzice dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Paulina Adamczyk

Wg potrzeb przez cały rok

Siedziba poradni

Zgłoszenia

u osoby prowadzącej

(dotyczące Kampinosu i Leszna)

4) Zajęcia psychoedukacyjne Idę do szkoły

Wykład dotyczący oceny gotowości szkolnej dziecka w myśl nowych przepisów oświatowych

Zapoznanie rodziców z prawidłowym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Zaprezentowanie możliwych form stymulacji w warunkach domowych.

Rodzice dzieci 5 i 6-cio letnich

Paulina Adamczyk

Danuta Raczyńska

1 spotkanie z rodzicami

Przedszkola

Na zaproszenie placówki

5) Wykład dotyczący depresji u dzieci i młodzieży „Przygnębienie  czy depresja”

Spotkanie mające na celu podniesienie umiejętności rozpoznawania depresji wśród dzieci i młodzieży

Szerzenie wśród specjalistów wiedzy dotyczącej zaburzeń depresyjnych, ich uwarunkowań, rozpoznawania oraz możliwych form pomocy.

Psychologowie i pedagodzy szkolni, partnerzy Poradni

Paulina Adamczyk

Według potrzeb, cały rok szkolny

Szkoły i placówki

Na zaproszenie placówki

6) Terapia ręki

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny usprawniające motorykę małą.

Uczniowie klas I (6,7 lat)

Katarzyna Stolarz

Cały rok szkolny, zajęcia dwa razy w tygodniu

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

7) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące zaburzeń odżywiania i ich wpływu na proces uczenia się „Mądrze jem”

Zajęcia profilaktyczne, promujące postawy prozdrowotne związane z odżywianiem się i uczeniem w wieku dojrzewania oraz rozwijające kompetencje psychologiczne uczniów

Zajęcia podnoszące edukację zdrowotną dzieci i młodzieży rozszerzające wiedzę o edukacji zdrowotnej w odniesieniu do

aspektów zdrowia psychospołeczne-go i

umiejętności życiowych.

Dzieci w wieku 12-15 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

8) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące rozwijania asertywności „Jestem asertywny”

Zajęcia rozwijające sposoby porozumiewania się z poszanowaniem granic swoich i innych, rozwijanie umiejętności psychologicznych

Zajęcia rozwijające kształtowanie umiejętności komunikowania się; rozbudzenie gotowości do swobodnego wypowiadania się .

Dzieci w wieku 10-12 lat, 7-10 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

9) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „Jestem fajny”

Zajęcia profilaktyczne nakierowane na wzmacnianie kondycji psychicznej uczestników, rozwijanie samoświadomości odnośnie swoich mocnych stron

Zajęcia kształtujące umiejętności komunikowania się; rozbudzenie gotowości do swobodnego wypowiadania się , podniesienie poczucia własnej wartości,

Dzieci w wieku 10-12 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

10) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: podnoszące kompetencje społeczne -przeciwdziałanie przemocy

„Stop przemocy”

Zajęcia profilaktyczne mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych uczestników, zapobieganie przemocy, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Cele  edukacyjne i wychowawcze:  przezwyciężenie nadmiernego lęku społecznego, nieśmiałości,budowanie pozytywnego obrazu siebie, nabywanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

Dzieci w wieku 10-13 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

11) Zajęcia  terapeutyczno-rozwojowe „ZTR”

Zajęcia terapeutyczne adresowane do dzieci i młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych, trudności w funkcjonowaniu o różnym charakterze. Celem zajęć jest poprawa kondycji psychicznej uczestników, rozwój ich kompetencji osobistych.

Zajęcia z dziećmi uzupełniają spotkania z ich rodzicami.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów mające na celu poprawę kondycji psychicznej uczestników, rozwój ich kompetencji osobistych.

Dzieci i młodzież, zajęcia indywidualne i w grupach 2-osobowych dostosowane do potrzeb uczestników

Aleksandra Działa

Cały rok szkolny -terminy do ustalenia z rodzicem/cykliczne spotkania 50 minutowe

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców u osoby prowadzącej, udział w zajęciach poprzedzony diagnozą psychologiczną.

12) Grupy dla Młodzieży o

charakterze profilaktyczno-rozwojowym „Będę…”

Zajęcia służące rozwijaniu: umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu,

umiejętności planowania i celowego działania. Spotkania dają okazję do

poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników.

Cele  edukacyjne i wychowawcze:  przezwyciężenie nadmiernego lęku społecznego, nieśmiałości,budowanie pozytywnego obrazu siebie, nabywanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

Uczniowie gimnazjum

Aleksandra Działa

II semestr 10 spotkań po 90 minut

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców, zgłoszenia psychologów i pedagogów szkolnych po wyrażeniu zgody przez rodziców

13) Grupa wsparcia dla rodziców

Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w ich roli w rodzinie. Spotkania zaplanowano uwzględniając cele psychoedukacyjne i pomoc psychologiczną dla uczestników, udzielaną im przez prowadzącą oraz wzajemne wsparcie członków grupy.

Cel edukacyjny – dzielenie się wiedzą na tematy merytorycznie oraz uwzględnijące pomoc psychologiczną i wzajemne wsparcie członków grupy.

Rodzice i opiekunowie

Aleksandra Działa

Od stycznia 2014 10 spotkań po 90 minut

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców

14) Terapia pedagogiczna, terapia  trudności matematycznych

Zajęcia wspomagające

Zajęcia dla uczniów z problemami o charakterze   dyslektycznym mające na podniesienie umiejętności poprawnej pisowni, eliminowanie trudności w poprawnym czytaniu oraz uczniów z ryzykiem dyskalkulii mające na celu usprawnienie umiejętności operowania materiałem liczbowym, rozumienia pojęć matematycznych, rozwiązywania zadań tekstowych

Uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum

Pedagodzy poradni

Cały rok szkolny, zajęcia jeden  raz w tygodniu

PPP Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

15) Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia wspomagające  gotowość szkolną

Przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dzieci.

Dzieci 5-6 letnie

Danuta Raczyńska

1-2 spotkania (45min)

Na terenie przedszkola

Zgłoszenia placówki

16) Matematyka dla przedszkolaka

Rozwój myślenia matematycznego i umiejętności liczenia

Wspomaganie gotowości do uczenia się matematyki.

Dzieci w wieku przedszkolnym

Danuta Raczyńska

1-2 spotkania (45min)

Na terenie przedszkola

Zgłoszenia placówki

17) Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów

Spotkania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz zwiększanie umiejętności zawodowych

Udzielanie wzajemnego wsparcia i dzielenie się wiedzą merytoryczną.

Psychologowie i pedagodzy szkolni

Aleksandra Czapska

Cały rok szkolny

PPP Bliznem Jasińskiego

Na zaproszenie poradni-oferta dla specjalistów

18) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach

Wsparcie nauczycieli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Nauczyciele

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Szkoła, Przedszkole

Na zaproszenie placówki

19) Udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Według potrzeb

Zgłoszenia placówek

20) Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego i planowania kariery szkolno-zawodowej

Porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców

Cel edukacyjny: rozpoznanie zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych

Cel wychowawczy: ukierunkowanie autorefleksji i  planowania dalszego kształcenia , kształtowanie odpowiedzialności za podejmowanie wyborów życiowych.

Uczniowie klas II gimnazjum

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Z głoszenie placówki

21) Warsztat dla rodziców „Jak zrozumieć nastolatka”

Celem warsztatu jest psychoedukacja rodziców i rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

Cel edukacyjny: psychoedukacja rodziców i rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

Rodzice

Aleksandra Działa i Katarzyna Stolarz

Do ustalenia z zamawiającą szkołą, 1 spotkanie

Siedziba szkoły

Zgłoszenie placówki

22) Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży: alkoholizm, narkomania, sekty

Zajęcia o profilaktyczne zwiększające świadomość uczestników, promujące konstruktywne sposoby radzenia sobie w psychologicznie trudnych sytuacjach

Cel edukacyjny zajęć: podnoszenie wiedzy i świadomości uczestników, na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczniowie klas VI

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą, 90 min

Siedziba szkoły

Zgłoszenie placówki

23) Warsztaty dla rodziców dotyczące wspomagania rozwoju grafomotoryki dziecka

Zajęcia mające na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Cel edukacyjny: wzbogacenie wiedzy rodziców, udzielenie porad wskazań do efektywnej pracy e domu aby skutecznie Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny, mające na celu podniesienie sprawności motoryki małej

Rodzice

Katarzyna Stolarz

Cecylia Polak

Bogumiłą Kościanek

1 spotkanie

Siedziba poradni

Zgłoszenia rodziców

24) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: „Style uczenia się”

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników umiejętności skutecznego uczenia się w oparciu o indywidualne predyspozycje i preferencje

Cel edukacyjny : doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się oraz umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole.

Dzieci w wieku 10-12 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

25) Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem – rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych

Cele edukacyjnei wychowawcze: poznanie mechanizmu powstawania, nasilania się uczucia stresu, nabycie umiejętności rozumienia

zachowań innych

Dzieci w wieku 10-11 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

1) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Razem raźniej”

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dla klas początkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu głębszych relacji poprzez udział we wspólnej zabawie.

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

Zajęcia dla uczniów klasy IV SP i klasy I gimnazjum

Paulina Adamczyk

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

1) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Razem raźniej”

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dla klas początkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu głębszych relacji poprzez udział we wspólnej zabawie.

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

Zajęcia dla uczniów klasy IV SP i klasy I gimnazjum

Paulina Adamczyk

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

2) Zajęcia z technik uczenia Uczę się z sukcesem”

Poznanie różnych metod uczenia się, sposobów na poprawę pamięci i koncentracji

Cel edukacyjny – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się i doskonalenie umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole

Zajęcia dla uczniów klas I gimnazjum

Aleksandra Czapska

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba poradni

Zgłoszenie szkoły

3) Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Spotkania zawierające część warsztatową-prezentowanie przez osobę porowadzącą poszczególnych zagadnień dotyczących nadpobudliwości oraz część poświęconą na wymianie doświadczeń, wątpliwości oraz pomysłów przez uczestników.

Psychoedukacja rodziców dotycząca nadpobudliwosci psychoruchowej, wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności wychowawczych

Rodzice dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Paulina Adamczyk

Wg potrzeb przez cały rok

Siedziba poradni

Zgłoszenia

u osoby prowadzącej

(dotyczące Kampinosu i Leszna)

4) Zajęcia psychoedukacyjne Idę do szkoły

Wykład dotyczący oceny gotowości szkolnej dziecka w myśl nowych przepisów oświatowych

Zapoznanie rodziców z prawidłowym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Zaprezentowanie możliwych form stymulacji w warunkach domowych.

Rodzice dzieci 5 i 6-cio letnich

Paulina Adamczyk

Danuta Raczyńska

1 spotkanie z rodzicami

Przedszkola

Na zaproszenie placówki

5) Wykład dotyczący depresji u dzieci i młodzieży „Przygnębienie  czy depresja”

Spotkanie mające na celu podniesienie umiejętności rozpoznawania depresji wśród dzieci i młodzieży

Szerzenie wśród specjalistów wiedzy dotyczącej zaburzeń depresyjnych, ich uwarunkowań, rozpoznawania oraz możliwych form pomocy.

Psychologowie i pedagodzy szkolni, partnerzy Poradni

Paulina Adamczyk

Według potrzeb, cały rok szkolny

Szkoły i placówki

Na zaproszenie placówki

6) Terapia ręki

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny usprawniające motorykę małą.

Uczniowie klas I (6,7 lat)

Katarzyna Stolarz

Cały rok szkolny, zajęcia dwa razy w tygodniu

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

7) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące zaburzeń odżywiania i ich wpływu na proces uczenia się „Mądrze jem”

Zajęcia profilaktyczne, promujące postawy prozdrowotne związane z odżywianiem się i uczeniem w wieku dojrzewania oraz rozwijające kompetencje psychologiczne uczniów

Zajęcia podnoszące edukację zdrowotną dzieci i młodzieży rozszerzające wiedzę o edukacji zdrowotnej w odniesieniu do

aspektów zdrowia psychospołeczne-go i

umiejętności życiowych.

Dzieci w wieku 12-15 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

8) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące rozwijania asertywności „Jestem asertywny”

Zajęcia rozwijające sposoby porozumiewania się z poszanowaniem granic swoich i innych, rozwijanie umiejętności psychologicznych

Zajęcia rozwijające kształtowanie umiejętności komunikowania się; rozbudzenie gotowości do swobodnego wypowiadania się .

Dzieci w wieku 10-12 lat, 7-10 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

9) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „Jestem fajny”

Zajęcia profilaktyczne nakierowane na wzmacnianie kondycji psychicznej uczestników, rozwijanie samoświadomości odnośnie swoich mocnych stron

Zajęcia kształtujące umiejętności komunikowania się; rozbudzenie gotowości do swobodnego wypowiadania się , podniesienie poczucia własnej wartości,

Dzieci w wieku 10-12 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

10) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: podnoszące kompetencje społeczne -przeciwdziałanie przemocy

„Stop przemocy”

Zajęcia profilaktyczne mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych uczestników, zapobieganie przemocy, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Cele  edukacyjne i wychowawcze:  przezwyciężenie nadmiernego lęku społecznego, nieśmiałości,budowanie pozytywnego obrazu siebie, nabywanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

Dzieci w wieku 10-13 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

11) Zajęcia  terapeutyczno-rozwojowe „ZTR”

Zajęcia terapeutyczne adresowane do dzieci i młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych, trudności w funkcjonowaniu o różnym charakterze. Celem zajęć jest poprawa kondycji psychicznej uczestników, rozwój ich kompetencji osobistych.

Zajęcia z dziećmi uzupełniają spotkania z ich rodzicami.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów mające na celu poprawę kondycji psychicznej uczestników, rozwój ich kompetencji osobistych.

Dzieci i młodzież, zajęcia indywidualne i w grupach 2-osobowych dostosowane do potrzeb uczestników

Aleksandra Działa

Cały rok szkolny -terminy do ustalenia z rodzicem/cykliczne spotkania 50 minutowe

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców u osoby prowadzącej, udział w zajęciach poprzedzony diagnozą psychologiczną.

12) Grupy dla Młodzieży o

charakterze profilaktyczno-rozwojowym „Będę…”

Zajęcia służące rozwijaniu: umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu,

umiejętności planowania i celowego działania. Spotkania dają okazję do

poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników.

Cele  edukacyjne i wychowawcze:  przezwyciężenie nadmiernego lęku społecznego, nieśmiałości,budowanie pozytywnego obrazu siebie, nabywanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

Uczniowie gimnazjum

Aleksandra Działa

II semestr 10 spotkań po 90 minut

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców, zgłoszenia psychologów i pedagogów szkolnych po wyrażeniu zgody przez rodziców

13) Grupa wsparcia dla rodziców

Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w ich roli w rodzinie. Spotkania zaplanowano uwzględniając cele psychoedukacyjne i pomoc psychologiczną dla uczestników, udzielaną im przez prowadzącą oraz wzajemne wsparcie członków grupy.

Cel edukacyjny – dzielenie się wiedzą na tematy merytorycznie oraz uwzględnijące pomoc psychologiczną i wzajemne wsparcie członków grupy.

Rodzice i opiekunowie

Aleksandra Działa

Od stycznia 2014 10 spotkań po 90 minut

PPP  w Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców

14) Terapia pedagogiczna, terapia  trudności matematycznych

Zajęcia wspomagające

Zajęcia dla uczniów z problemami o charakterze   dyslektycznym mające na podniesienie umiejętności poprawnej pisowni, eliminowanie trudności w poprawnym czytaniu oraz uczniów z ryzykiem dyskalkulii mające na celu usprawnienie umiejętności operowania materiałem liczbowym, rozumienia pojęć matematycznych, rozwiązywania zadań tekstowych

Uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum

Pedagodzy poradni

Cały rok szkolny, zajęcia jeden  raz w tygodniu

PPP Bliznem Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

15) Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia wspomagające  gotowość szkolną

Przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dzieci.

Dzieci 5-6 letnie

Danuta Raczyńska

1-2 spotkania (45min)

Na terenie przedszkola

Zgłoszenia placówki

16) Matematyka dla przedszkolaka

Rozwój myślenia matematycznego i umiejętności liczenia

Wspomaganie gotowości do uczenia się matematyki.

Dzieci w wieku przedszkolnym

Danuta Raczyńska

1-2 spotkania (45min)

Na terenie przedszkola

Zgłoszenia placówki

17) Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów

Spotkania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz zwiększanie umiejętności zawodowych

Udzielanie wzajemnego wsparcia i dzielenie się wiedzą merytoryczną.

Psychologowie i pedagodzy szkolni

Aleksandra Czapska

Cały rok szkolny

PPP Bliznem Jasińskiego

Na zaproszenie poradni-oferta dla specjalistów

18) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach

Wsparcie nauczycieli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Nauczyciele

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Szkoła, Przedszkole

Na zaproszenie placówki

19) Udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Według potrzeb

Zgłoszenia placówek

20) Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego i planowania kariery szkolno-zawodowej

Porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców

Cel edukacyjny: rozpoznanie zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych

Cel wychowawczy: ukierunkowanie autorefleksji i  planowania dalszego kształcenia , kształtowanie odpowiedzialności za podejmowanie wyborów życiowych.

Uczniowie klas II gimnazjum

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Z głoszenie placówki

21) Warsztat dla rodziców „Jak zrozumieć nastolatka”

Celem warsztatu jest psychoedukacja rodziców i rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

Cel edukacyjny: psychoedukacja rodziców i rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

Rodzice

Aleksandra Działa i Katarzyna Stolarz

Do ustalenia z zamawiającą szkołą, 1 spotkanie

Siedziba szkoły

Zgłoszenie placówki

22) Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży: alkoholizm, narkomania, sekty

Zajęcia o profilaktyczne zwiększające świadomość uczestników, promujące konstruktywne sposoby radzenia sobie w psychologicznie trudnych sytuacjach

Cel edukacyjny zajęć: podnoszenie wiedzy i świadomości uczestników, na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczniowie klas VI

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą, 90 min

Siedziba szkoły

Zgłoszenie placówki

23) Warsztaty dla rodziców dotyczące wspomagania rozwoju grafomotoryki dziecka

Zajęcia mające na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Cel edukacyjny: wzbogacenie wiedzy rodziców, udzielenie porad wskazań do efektywnej pracy e domu aby skutecznie Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny, mające na celu podniesienie sprawności motoryki małej

Rodzice

Katarzyna Stolarz

Cecylia Polak

Bogumiłą Kościanek

1 spotkanie

Siedziba poradni

Zgłoszenia rodziców

24) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: „Style uczenia się”

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników umiejętności skutecznego uczenia się w oparciu o indywidualne predyspozycje i preferencje

Cel edukacyjny : doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się oraz umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole.

Dzieci w wieku 10-12 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

25) Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem – rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych

Cele edukacyjnei wychowawcze: poznanie mechanizmu powstawania, nasilania się uczucia stresu, nabycie umiejętności rozumienia

zachowań innych

Dzieci w wieku 10-11 lat

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół