Blizne

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego

w roku szkolnym 2016/2017

Tematyka zajęć Opis Cele wychowawcze i edukacyjne Dla kogo Prowadzący Terminy / czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
1) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne „Razem raźniej” Zajęcia prowadzone w formie warsztatów dla klas początkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu głębszych relacji poprzez udział we wspólnej zabawie. Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy Zajęcia dla uczniów klasy IV SP i klasy I gimnazjum Paulina Adamczyk 

 

Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
2) Zajęcia psychoedukacyjneIdę do szkoły Prelekcja dotycząca oceny gotowości szkolnej dziecka w myśl nowych przepisów oświatowych Zapoznanie rodziców z prawidłowym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Zaprezentowanie możliwych form stymulacji w warunkach domowych. Rodzice dzieci 5 i 6-cio letnich Paulina Adamczyk , Danuta Raczyńska 

 

1 spotkanie z rodzicami Przedszkola Na zaproszenie placówki
3) Wykład dotyczący depresji u dzieci i młodzieży „Przygnębienie  czy depresja” Spotkanie mające na celu podniesienie umiejętności rozpoznawania depresji wśród dzieci i młodzieży Szerzenie wśród specjalistów wiedzy dotyczącej zaburzeń depresyjnych, ich uwarunkowań, rozpoznawania oraz możliwych form pomocy. Psychologowie i pedagodzy szkolni, partnerzy Poradni Paulina Adamczyk Według potrzeb, cały rok szkolny Szkoły i placówki Na zaproszenie placówki
4) Instruktaż i grafomotoryka Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny Usprawnienie piszącej ręki. Uczniowie klas 

I-III

Jagoda Masłoń- Lubańska Spotkania indywidualne dopasowane do potrzebI semestr od 12.10.2016, 10 spotkań, godzina 16.156 PPP Blizne Jasińskiego Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego
5) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: dotyczące zaburzeń odżywiania i ich wpływu na proces uczenia się  „Mądrze jem” Zajęcia profilaktyczne, promujące postawy prozdrowotne związane z odżywianiem się i uczeniem w wieku dojrzewania oraz rozwijające kompetencje psychologiczne uczniów Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum Aleksandra Działa Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut Siedziba szkoły 

 

 

Zgłoszenia szkół
7) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy Zajęcia profilaktyczne nakierowane na rozwijanie umiejętności psychologicznych uczniów oraz sposobów reagowania w sytuacjach przemocy. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i sytuacjach przemocy. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej Aleksandra Działa Do ustalenia z zamawiającą szkołą/90 minut Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
8) Grupy dla Młodzieży o 

charakterze terapeutyczno-profilaktyczno-rozwojowym „Będę…”

 

Zajęcia służące rozwijaniu: umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu, 

umiejętności planowania i celowego działania.

 

 

Spotkania dają okazję do 

poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników.

Uczniowie gimnazjum Aleksandra Działa II semestr cykliczne spotkania po 90 minut, początek po feriach, pierwsze spotkanie 

02-03-2017 godz. 15.30, każdy czwartek, zajęcia do końca roku szkolnego

PPP  w Bliznem Jasińskiego Zgłoszenia rodziców, zgłoszenia psychologów i pedagogów szkolnych po wyrażeniu zgody przez rodziców
9) Grupa wsparcia dla rodziców Spotkania zaplanowano uwzględniając cele psychoedukacyjne i pomoc psychologiczną dla uczestników, udzielaną im przez prowadzącą oraz wzajemne wsparcie członków grupy. 

 

Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w ich roli w rodzinie Rodzice i opiekunowie Aleksandra Działa 10 spotkań po 90 minut, początek 09.11.2016 r,. PPP  w Bliznem Jasińskiego Zgłoszenia rodziców
10) Terapia pedagogiczna z j. polskiego i matematyki Zajęcia przeznaczone dla dzieci klas I-III Wyrównanie zaległości Uczniowie 

klas I-III

Bogumiłą Kościanek Spotkania odbywające się w Poradnii, raz w tygodniu w każdy poniedziałek od 14.15 

do 16, pierwsze zajęcia 31.10.2016-

10 spotkań

PPP Blizne Jasińskiego Zgłaszanie rodziców
 

 

11) Terapia pedagogiczna, terapia  trudności matematycznych

 

 

Zajęcia wspomagające dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki

Pomoc dla uczniów z trudnościami matematycznymi.  

 

Dzieci w wieki 8-9 lat

 

 

Danuta Raczyńska

Zajęcia odbywają się w cyku 10 spotkań po 90 min,  I semestr, poniedziałki 5, 12,19-12-2016, 2, 9, 16, 23-01, 2, 13-02-2017,  o godz. 14.15  

 

PPP Bliznem Jasińskiego

 

 

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

 

12) Warsztaty korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia wspomagające gotowość szkolną Stymulowanie rozwoju psycho-ruchowego Dzieci 5 i 6 letnie Danuta Raczyńska 10 spotkań po 90 min, II SEMESTR) 

Terminy zajęć:

Początek od 06.03.2017, 10 spotkań-poniedziałki godz 14.15

Na terenie poradni II semestr Zgłoszenia rodziców
 

13) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

 

Wsparcie nauczycieli Wsparcie dla psychologów, pedagogów Nauczyciele  

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny Szkoła, Przedszkole Na zaproszenie placówki
 

14) Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego i planowania kariery szkolno-zawodowej

 

Zajęcia pozwalają na wstępne przyjrzenie się własnym zainteresowaniom, umiejętnościom oraz predyspozycjom oraz na refleksję dotyczącą własnej przyszłości i planowania Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w zdobyciu wiedzy na temat ważnych kryteriów planowania ścieżki zawodowej. Uczniowie klas II gimnazjum Aleksandra Czapska 

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba szkoły Z głoszenie placówki
15)Zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych Zajęcia z elementami Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci ujawniających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, z cechami Zespołu Aspergera lub całościowych zaburzeń rozwoju. Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez nabywanie kompetencji z zakresu Teorii Umysłu, kształtowanie empatii, ćwiczenie umiejętności współpracy oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Uczniowie klas II-III szkoły podstawowej, u których występują cechy Zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwoju lub inne deficyty w zakresie rozwoju społecznego. Paulina Adamczyk 

Aleksandra Czapska

Zajęcia cykliczne, 10 spotkań, nabór od 16 stycznia, pierwsze zajęcia po feriach 

tj. 03-03-2017, każdy piątek godzina

14-15.30.

Siedziba poradni Zgłoszenie rodziców poprzedzone indywidualną rozmowa z psychologiem
16) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci +zaburzenia mowy i słuch Zajęcia usprawniające funkcje słuchowe Stymulowanie funkcji słuchowych, wzrokowych terapii antylaktacyjnej Dla uczniów klas I-III Jagoda Masłoń- Lubańska II semestr, od Lutego 2017 Siedziba Poradni  

 

 

 

Zgłoszenia rodziców do Poradni