Błonie

OFERTA ZAJĘĆ POSTDIAGNOSTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2018/2019

Oferta pracowników poradni na zajęcia postdiagnostyczne z rejonu działania PPP Błonie

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele Dla kogo Prowadzący Terminy/ czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
 

„Warsztaty ortograficzne”

 

Nauka zasad ortograficznych i ich zastosowania
w praktyce.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami z poprawnymi pisaniem, nie zna zasad ortograficznych, ma trudności z ich nauczeniem się i stosowaniem.

 

 

Uczniowie klas IV-VI

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

12 spotkań trwających 90 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców, zalecenia z opinii

 

Zajęcia
„Terapia ręki”

 

 

 

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny,  prowadzone w formie zabawy.

 

Cel edukacyjny: usprawnianie motoryki małej,

Cel wychowawczy: kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z pisaniem.

 

 

5-6 lat

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

16 spotkań trwających 50 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga

 

Terapia Johansen IAS

 

Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego

 

Sens edukacyjny – usprawnianie funkcjonowania percepcji słuchowej; sens wychowawczy – poprawa koncentracji, ustabilizowanie dziecka pod kątem emocjonalnym

 

 

Dzieci w wieku 0 – do końca edukacji

 

Magdalena Ratz – Hernik

 

Wg potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej

 

Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych

 

Spotkania cykliczne o charakterze wspierająco-edukacyjnym

 

Cel główny:

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Cele szczegółowe:

– podnoszenie kompetencji zawodowych

– wymiana doświadczeń i udzielanie wzajemnego wsparcia

 

 

Psycholodzy i pedagodzy szkolni

 

M.Ratz-Hernik

 

Cały rok

 

 

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia nauczycieli

 

Spotkania dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu

 

Zajęcia dla rodziców  dzieci, które mają trudności w zachowaniu.

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

 

Rodzice

Magdalena Ratz-Hernik

i Adrian Adamczyk

 

Środa 17.00/ jeden cykl obejmuję 6 spotkań po 120 min każde.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

Terapia Biofeedback

 

Zajęcia stymulujące procesy myślowe

(realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

 

Sens edukacyjny – stymulacja umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

Sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie fal mózgowych.

 

 

Dzieci w wieku szkolnym

Adrian Adamczyk  

Zajęcia indywidualne – 10 spotkań 1 raz
w tygodniu po 30 minut

 

PPP Błonie

 

Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem

 

„Szkoła dla Rodziców”

 

Spotkania
z rodzicami mające na celu zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, odbywają się metodą warsztatową.

 

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

 

Magdalena Ratz – Hernik

Adrian Adamczyk

 

Środa 17.10 jeden cykl obejmuje 10 spotkań po 170 min każde.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

 

 

 

 

 

Po co chodzić do  szkoły?

 

Zajęcia integracyjno -motywacyjne

 

Sens edukacyjny i cel główny –

– zmiana nastawień młodych ludzi do szkoły, kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się,

– uświadomienie dzieciom, jakim ważnym miejscem w ich życiu jest szkoła,

– budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie,

– odreagowanie napięć związanych ze szkołą i nauką,

-praca nad zmniejszeniem wstydu, lęku, napięć i podnoszenie wiary we własne siły,

– pokonywanie trudności w komunikowaniu z innymi,

– rozbudzanie osobistej motywacji do pracy nad relacjami w grupie.

 

 

 

 

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Dorota Słomka

Adrian Adamczyk

 

Siedziba szkoły

 

Zgłoszenia szkół

 

321 Internet

Zajęcia edukacyjno – integracyjne Sens edukacyjny i cel główny – prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych oraz przybliżenie dzieciom zagadnień cyberprzemocy, upowszechnianiu danych osobowych oraz upubliczniania danych osobowych. Klasy IV – VI szkoły podstawowej Dorota Słomka

Adrian Adamczyk

Zajęcia 2×45 min Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
 

Trening umiejętności społecznych

 

Zajęcia uczące zasad panujących w społeczeństwie oraz mające na celu ćwiczenie kompetencji społecznych i usprawnienie umiejętności nawiązywania kontaktów

 

 

Zajęcia grupowe prowadzone w formie zabawy

 

Dwie grupy:

I – w wieku przedszkolnym

II – dla dzieci w wieku szkolnym

 

Dzieci z orzeczeniem o Z.A lub autyzmem

 

Iwona Głowacka

Dorota Słomka

 

1,5 godz 1 x w tyg.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

Zajęcia SI

 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ze  wskazaniami

do terapii integracji sensorycznej ( realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny – kształtowanie umiejętności ruchowych i percepcyjnych we wszystkich układach zmysłów;

sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad, umiejętności  wykonywania poleceń

Dzieci w wieku 3 – 6 lat Iwona Głowacka Zajęcia indywidualne- 1 raz
w tygodniu 50 minut przez cały rok szkolny
PPP Błonie Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem
 Cukierki Zajęcia grupowe profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci 6-7-letnich Sens edukacyjny – nabywanie wiedzy i umiejętności z dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie kompetencji społecznych.

Sens wychowawczy – kształtowanie empatii, umiejętności prospołecznych oraz unikanie zachowań ryzykownych

Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych, klas 0-1 Iwona Głowacka

Dorota Słomka

3 spotkania po 2 godziny lekcyjne W placówkach oświatowych rejonu działania Poradni. Zgłoszenia przedszkoli i szkół

 

 

Sieć współpracy z nauczycielami i specjalistami wychowania przedszkolnego

 

Spotkania cykliczne o charakterze wspierająco-edukacyjnym

 

 

Cel główny:

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Cele szczegółowe:

– podnoszenie kompetencji wychowawczych

– zwiększanie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dziecka przedszkolnego

 

 

Nauczyciele i specjaliści pracujących w przedszkolach

 

I.Głowacka

D.Słomka

 

Cały rok

 

 

 

PPP Błonie

 

 

Zgłoszenia nauczycieli

 

Zajęcia „Razem raźniej”

 

Zajęcia grupowe, prowadzone w formie zabawy.

 

Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów.

 

 

7-8 lat i 9-10 lat

 

Emilia Anosov

Sylwia Tołczyk

Magdalena Wasil

 

10 spotkań trwających ok.120 min.

 

 

PPP Błonie

 

Lista zgłoszeń

 

Mediacje

 

Spotkania dla uczniów, nauczycieli, rodziców

 

Celem jest pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

 

E.Anosov

 

Spotkanie trwa 1 godzinę lub dłużej w zależności od potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia chętnych

 

Zajęcia dla dzieci zdolnych

 

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie, poprawiające komunikację i współdziałanie w grupie, podnoszące samoocenę i wiarę we własne możliwości.

 

Rozwijanie kreatywności.

Budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny.

Nabywanie umiejętności pracy w grupie.

 

 

 

 

 

Dzieci zdolne, posiadające opinię PPP, z klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

 

Sylwia Tołczyk

 

10 spotkań

II semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Punkt Poradni w Ożarowie

 

Zapisy indywidualne

„Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan.” Zajęcia edukacyjne grupowe w ramach akcji Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange. Cel edukacyjny to budowanie świadomości na temat autyzmu.

Celem wychowawczym jest uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem.

 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  

M. Wasil

S. Tołczyk

Wg potrzeb/

szkoła podstawowa 45 min, gimnazjum 2x 45 min

Siedziba   szkoły Zgłoszenia szkół
„Pobawmy się!” Zajęcia grupowe dla rodzica z dzieckiem. Celem edukacyjnym jest rozwijanie umiejętności rodziców w zakresie stymulacji rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych i logopedycznych.

Celem wychowawczym jest umocnienie więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.

 

Rodzice i dzieci w 2 roku życia. M. Wasil

S. Tołczyk

Wiosna 2019r. /

4 spotkań trwających 1,5 godz

Punkt Poradni w Ożarowie Maz. Zgłoszenia rodziców.
Zajęcia terapeutyczne Zajęcia grupowe dla dziewcząt. Celem Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów. nastolatki E.Anosov 2 godziny Punkt Poradni w Ożarowie Maz. Zgłoszenia chętnych
 

Terapia logopedyczna

 

Ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów.

 

 

– usprawnienie motoryki narządów mowy
– korygowanie wad wymowy
– poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

 

Dla dzieci w wieku od 2. roku życia; dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje wada wymowy, opóźniony rozwój mowy.

 

Magdalena Wasil

 

Cały rok szkolny- do wyczerpania miejsc

 

Punkt Poradni w Ożarowie Mazowieckim

 

Indywidualne zapisy po wcześniejszej diagnozie w Punkcie Poradni

FILMOTERAPIA Dyskusja na temat problemów psychologicznych prezentowanych w filmach – wprowadzenie do filmoterapii Pracownicy oświaty, rodzice, starsza młodzież I.Głowacka

D.Siekiera

S.Tołczyk

3 godz 1 raz w miesiącu PPP Błonie Zgłoszenia chętnych
Techniki efektywnego uczenia Poznanie różnych metod i zasad efektywnego uczenia się, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację Cel edukacyjny – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.

Cel wychowawczy – doskonalenie umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole.

 

Kl. VI-VIII

KL. I-II LO

K.Topolewska

D.Słomka

2 h lekcyjne Na terenie szkoły Zgłoszenia szkół
Grupa terapeutyczno- rozwojowa Spotkanie dla nastolatków o charakterze rozwojowo-terapeutycznym Celem spotkań jest zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, poszerzenie umiejętności współpracy z rówieśnikami, rozumienie swoich uczuć, budowanie poczucia własnej wartości. K.Topolewska Cykl 8 spotkań 90 minut PPP Błonie Zgłoszenia indywidualne