Błonie

OFERTA ZAJĘĆ POSTDIAGNOSTYCZNYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu  w roku szkolnym 2015/2016

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele Dla kogo Prowadzący Terminy/ czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
 

Zajęcia „Razem raźniej”

 

Zajęcia grupowe, prowadzone w formie zabawy.

 

Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów.

 

 

Klasy I –III szkoły podstawowej

 

Dorota Słomka

 

10 spotkań trwających ok.120 min. Wtorki 17.20-19.00  od 29.09.2015r

 

Równolegle ze Szkołą dla rodziców

 

PPP Błonie

 

Lista zgłoszeń

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

 

Nauka pisania cv i listów motywacyjnych, metody poszukiwania pracy i autoprezentacji, wybór dalszej drogi i kształcenia.

 

 

Cel główny (sens edukacyjny)

Zapoznanie się z podstawową wiedza na temat rynku pracy i metod rekrutacyjnych.

 

Klasy III gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne

 

Katarzyna Topolewska i Dorota Słomka

 

Czas 2h  lekcyjne od listopada.

 

Siedziba szkoły

 

Szkoły:

- LO

- Technika

 

Lista zgłoszeń

 

Zajęcia
z technik uczenia się

 

Poznanie różnych metod i zasad efektywnego uczenia się, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację

 

Cel edukacyjny – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.

Cel wychowawczy – doskonalenie umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole.

 

 

Uczniowie szkół podstawowych IV-VI gimnazjów
i szkół ponadgimna-zjalnych (czas trwania ok.3h)

 

Katarzyna Topolewska i Dorota Słomka

 

Czas trwania oraz termin ustalany
w siedzibie szkoły

 

Szkoły

 

Lista zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

Myślenie kreatywne

 

- nauka kreatywnego myślenia

- praca z wyobraźnią

 

Cel główny – nauka kreatywnego myślenia

 

IV – VI szkoły podstawowe

I – II gimnazja

 

Katarzyna Topolewska i Dorota Słomka

 

Czas trwania oraz termin ustalany
w siedzibie szkoły

 

 

Szkoły

 

Lista zgłoszeń

 

 

„Warsztaty ortograficzne”

 

Nauka zasad ortograficznych i ich zastosowania
w praktyce.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami z poprawnymi pisaniem, nie zna zasad ortograficznych, ma trudności z ich nauczeniem się i stosowaniem.

 

 

Uczniowie klas IV-VI

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

12 spotkań trwających 90 min, od 29.09.2015r

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców, zalecenia z opinii

 

Zajęcia
„Terapia ręki”

 

 

 

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny,  prowadzone w formie zabawy.

 

Cel edukacyjny: usprawnianie motoryki małej,

Cel wychowawczy: kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z pisaniem.

 

 

5-6 lat

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

11 spotkań trwających 90 min, od 29.09.2015r

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

 

Spotkania dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu

 

Zajęcia dla rodziców  dzieci, które mają trudności w zachowaniu.

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

 

Rodzice

 

Magdalena Ratz-Hernik i Adrian Adamczyk

 

Każdy wtorek, od stycznia 2016r.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

Terapia Biofeedback

 

Zajęcia stymulujące procesy myślowe

(realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

 

Sens edukacyjny – stymulacja umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

Sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie fal mózgowych.

 

 

Dzieci w wieku szkolnym

 

Adrian Adamczyk

 

Zajęcia indywidualne – 10 spotkań 1 raz
w tygodniu po 30 minut, od 22.09.2015r

 

PPP Błonie

 

Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem

 

Zajęcia SI

 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ze  wskazaniami

do terapii integracji sensorycznej ( realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

 

 

Sens edukacyjny – kształtowanie umiejętności ruchowych i percepcyjnych we wszystkich układach zmysłów;

sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad, umiejętności  wykonywania poleceń

 

 

Dzieci w wieku 4 – 6 lat

 

Iwona Głowacka

 

Zajęcia indywidualne- 1 raz
w tygodniu 50 minut przez cały rok szkolny od 15.09.2015r

 

PPP Błonie

 

Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem

 

Terapia Johansen IAS

 

Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego

 

Sens edukacyjny – usprawnianie funkcjonowania percepcji słuchowej; sens wychowawczy – poprawa koncentracji, ustabilizowanie dziecka pod kątem emocjonalnym

 

 

Dzieci w wieku 0 – do końca edukacji

 

Magdalena Ratz – Hernik

 

Wg potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej

 

„Szkoła dla Rodziców”

 

Spotkania
z rodzicami mające na celu zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, odbywają się metodą warsztatową.

 

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

(dzieci w wieku 7 – 9 równolegle  uczęszczających na zajęcia „Razem

raźniej”)

 

 

Magdalena Ratz – Hernik

Adrian Adamczyk

 

Do 10 spotkań, wtorki 2h 17:15 – 19:00, od 29 września 2015r

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

 

 

 

 

 

Terapia Warnke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia stymulujące

Przetwarzanie słuchowe i wzrokowe

 

- usprawnianie funkcjonowania przetwarzania słuchowego i wzrokowego

- przeznaczone dla dzieci od 6 r.ż. z trudnościami w nauce czytania i pisania

- automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

- rozwój automatyzacji przetwarzania słuchowego i wzrokowego

 

 

Od 7 r.ż.

 

Dorota Słomka

 

Dwa semestry, spotkania 1x tyg. 50 – 60 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców po diag. psych.-pedag. I Warnkego

 

 

 

 

 

 

 

Trening umiejętności społecznych

 

Zajęcia uczące zasad panujących w społeczeństwie oraz mające na celu ćwiczenie kompetencji społecznych i usprawnienie umiejętności nawiązywania kontaktów

 

 

Zajęcia grupowe prowadzone w formie zabawy

 

Dwie grupy:

I – w wieku przedszkolnym

II – dla dzieci w wieku szkolnym

 

Dzieci z orzeczeniem o Z.A lub autyzmem

 

Iwona Głowacka

Dorota Słomka

 

Cały rok szkolny 1 h tygodniowo

od października 2015r

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

Zajęcia dla dzieci zdolnych „Jestem twórczy”

 

 

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie, poprawiające komunikację i współdziałanie w grupie, podnoszące samoocenę i wiarę we własne możliwości.

 

 

Sens wychowawczy:

- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

-  rozwijanie umiejętności lepszego prezentowania siebie,

- poszukiwanie i uświadamianie sobie swoich mocnych stron,

- wdrażanie do rywalizacji bez współzawodnictwa,

- umożliwienie odczuwania satysfakcji z pokonywania własnych niemożności.

Sens edukacyjny:

- stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia oraz działania;

 

- stwarzanie warunków do

odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania.

 

Uczniowie kl. I-VI

 

 

Emilia Anosov, Magdalena Wasil

Sylwia Tołczyk

 

Punkt Poradni w Ożarowie Mazowieckim lub pod nr tel. 22 721 15 80

Od października 2015r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia rodziców w Punkcie Poradni w Ożarowie,  do października 2015r

 

 

Zajęcia z przeciwdziałania zachowaniom agresywnym

 

 

 

 

 

Zajęcia zwiększające umiejętności dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami

 

Sens edukacyjny-eliminowanie zachowań agresywnych, sens wychowawczy-zwiększenie świadomości uczniów na temat tego czym jest agresja i przemoc ,zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją ,nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji do innych.

 

Uczniowie gimnazjum w Ożarowie Maz.

 

Emilia Anosov we współpracy z  pedag. szk. J.Gawrych

(Ożarów Maz.)

 

Cały rok

 

Od 17.09.2015r

 

Uczniowie gimnazjum w Ożarowie Maz.

 

Zgłoszenie szkoły, decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

 

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

 

Sens edukacyjny i cel główny – zapoznanie się z zasadami pracy w szkole i w grupie.

Cele (sens wychowawczy):

- zapoznanie się uczniów,

- tworzenie atmosfery życzliwości i otwartości,

- budowanie zaufania między członkami grupy,

- wzajemna akceptacja ucznia w klasie,

- zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa uczniów

 

 

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych gimnazjów

 

Emilia Anosov we współpracy z  pedag. szk. J.Gawrych

(Ożarów Maz.)

 

Do ustalenia z zamawiającą szkołą.

 

Od 17.09.2015r

 

Siedziba szkoły

 

Zgłoszenia szkół

 

Zajęcia             rozwijające  umiejętności komunikacyjne

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zwiększające wiedzę na temat skutecznego porozumiewania się i nabywania kompetencji w zakresie otwartej komunikacji.

 

Sens edukacyjny-nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi, sens wychowawczy-zapoznanie uczniów z zasadami dobrej komunikacji, z barierami komunikacyjnymi, ze znaczeniem sygnałów niewerbalnych, z komunikatami „JA”,”TY”

 

 

Uczniowie Gimnazjum w Ożarowie Maz.

 

Emilia Anosov we współpracy z  pedag.szk. J.Gawrych

(Ożarów Maz.)

 

Cały rok szkolny

 

Od 17.09.2015r

 

Gimnazjum w Ożarowie Maz.

 

Zgłoszenie szkoły, decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 

 

 

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych, wzmacnianie pewności siebie oraz doskonalenie umiejętności społecznych

 

Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne oraz samoocenę.

 

Cel główny (edukacyjny):

podniesienie poczucia własnej wartości, przezwyciężenie nadmiernego lęku społecznego, nieśmiałości.

Cele szczegółowe, wychowawcze:

dostarczanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości, rozwijanie umiejętności komunikowania się; rozbudzenie gotowości do swobodnego wypowiadania się , poznawanie swoich mocnych stron, odreagowanie napięć, budowanie pozytywnego obrazu siebie,  tworzenie sytuacji

sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć.

 

 

Dzieci z klas I -VI

 

E.Anosov

M.Wasil

S.Tołczyk

 

8 spotkań po 50 minut, I grupa w semestrze

 

Od października 2015r

 

Ożarów Maz.

 

Zgłoszenia rodziców lub psychologa, pedagoga szkolnego, do 1 października