Błonie

OFERTA ZAJĘĆ POSTDIAGNOSTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018

Oferta pracowników poradni na zajęcia postdiagnostyczne z rejonu działania PPP Błonie

 

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele Dla kogo Prowadzący Terminy/ czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
 

„Warsztaty ortograficzne”

 

Nauka zasad ortograficznych i ich zastosowania
w praktyce.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami z poprawnymi pisaniem, nie zna zasad ortograficznych, ma trudności z ich nauczeniem się i stosowaniem.

 

 

Uczniowie klas IV-VI

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

12 spotkań trwających 90 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców, zalecenia z opinii

 

Zajęcia
„Terapia ręki”

 

 

 

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny,  prowadzone w formie zabawy.

 

Cel edukacyjny: usprawnianie motoryki małej,

Cel wychowawczy: kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z pisaniem.

 

 

5-6 lat

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

16 spotkań trwających 50 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga

 

Terapia Johansen IAS

 

Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego

 

Sens edukacyjny – usprawnianie funkcjonowania percepcji słuchowej; sens wychowawczy – poprawa koncentracji, ustabilizowanie dziecka pod kątem emocjonalnym

 

 

Dzieci w wieku 0 – do końca edukacji

 

Magdalena Ratz – Hernik

 

Wg potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej

 

Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych

 

Spotkania cykliczne o charakterze wspierająco-edukacyjnym

 

Cel główny:

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Cele szczegółowe:

– podnoszenie kompetencji zawodowych

– wymiana doświadczeń i udzielanie wzajemnego wsparcia

 

 

Psycholodzy i pedagodzy szkolni

 

M.Ratz-Hernik

 

Cały rok

 

 

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia nauczycieli

 

Spotkania dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu

 

Zajęcia dla rodziców  dzieci, które mają trudności w zachowaniu.

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

 

Rodzice

 

Magdalena Ratz-Hernik i Adrian Adamczyk

 

Środa 17.00/ jeden cykl obejmuję 6 spotkań po 120 min każde.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

Terapia Biofeedback

 

Zajęcia stymulujące procesy myślowe

(realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

 

Sens edukacyjny – stymulacja umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

Sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie fal mózgowych.

 

 

Dzieci w wieku szkolnym

 

Adrian Adamczyk

 

Zajęcia indywidualne – 10 spotkań 1 raz
w tygodniu po 30 minut

 

PPP Błonie

 

Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem

 

„Szkoła dla Rodziców”

 

Spotkania
z rodzicami mające na celu zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, odbywają się metodą warsztatową.

 

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

 

 

Magdalena Ratz – Hernik

Adrian Adamczyk

 

Środa 17.10 jeden cykl obejmuje 10 spotkań po 170 min każde.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

 

 

 

 

 

Po co chodzić do  szkoły?

 

Zajęcia integracyjno -motywacyjne

 

Sens edukacyjny i cel główny –

– zmiana nastawień młodych ludzi do szkoły, kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się,

– uświadomienie dzieciom, jakim ważnym miejscem w ich życiu jest szkoła,

– budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie,

– odreagowanie napięć związanych ze szkołą i nauką,

-praca nad zmniejszeniem wstydu, lęku, napięć i podnoszenie wiary we własne siły,

– pokonywanie trudności w komunikowaniu z innymi,

– rozbudzanie osobistej motywacji do pracy nad relacjami w grupie.

 

 

 

 

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Dorota Słomka

Adrian Adamczyk

 

Siedziba szkoły

 

Zgłoszenia szkół

 

321 Internet

Zajęcia edukacyjno – integracyjne Sens edukacyjny i cel główny – prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych oraz przybliżenie dzieciom zagadnień cyberprzemocy, upowszechnianiu danych osobowych oraz upubliczniania danych osobowych. Klasy IV – VI szkoły podstawowej Dorota Słomka

Adrian Adamczyk

Zajęcia 2×45 min Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
 

Szkoła dla wychowawców / Sieć współpracy – grupa wsparcia dla nauczycieli

 

Zajęcia rozpoczną się cyklem warsztatów dla nauczycieli , następnie przerodzą się w grupę wsparcia/sieć współpracy i będą mieć charakter grupy wsparcia a ich tematyka uzależniona będzie od potrzeb uczestników.

 

 

 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz analiza sytuacji wychowawczych, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, itp.

 

nauczyciele

 

E.Anosov/

A.Adamczyk

 

Grupa wsparcia raz w miesiącu 2 godziny

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia chętnych nauczycieli

 

Trening umiejętności społecznych

 

Zajęcia uczące zasad panujących w społeczeństwie oraz mające na celu ćwiczenie kompetencji społecznych i usprawnienie umiejętności nawiązywania kontaktów

 

 

Zajęcia grupowe prowadzone w formie zabawy

 

Dwie grupy:

I – w wieku przedszkolnym

II – dla dzieci w wieku szkolnym

 

Dzieci z orzeczeniem o Z.A lub autyzmem

 

Iwona Głowacka

Dorota Słomka

 

1,5 godz 1 x w tyg.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

Zajęcia SI

(od II semestru0

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ze  wskazaniami

do terapii integracji sensorycznej ( realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny – kształtowanie umiejętności ruchowych i percepcyjnych we wszystkich układach zmysłów;

sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad, umiejętności  wykonywania poleceń

Dzieci w wieku 3 – 6 lat Iwona Głowacka Zajęcia indywidualne- 1 raz
w tygodniu 50 minut przez cały rok szkolny
PPP Błonie Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem
 

Szkoła dla wychowawców

 

Spotkania z nauczycielami przedszkolnymi zwiększające umiejętności wychowawcze

 

Sens edukacyjny:

Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami pracy z dzieckiem przedszkolnym

Sens wychowawczy:

podniesienie kompetencji wychowawczych

 

 

Nauczyciele i specjaliści przedszkolni

 

I.Głowacka

D.Słomka

 

I semestr

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia nauczycieli

 Cukierki Zajęcia grupowe profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci 6-7-letnich Sens edukacyjny – nabywanie wiedzy i umiejętności z dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie kompetencji społecznych.

Sens wychowawczy – kształtowanie empatii, umiejętności prospołecznych oraz unikanie zachowań ryzykownych

Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych, klas 0-1 Iwona Głowacka

Dorota Słomka

3 spotkania po 2 godziny lekcyjne W placówkach oświatowych rejonu działania Poradni. Zgłoszenia przedszkoli i szkół

 

 

Sieć współpracy z nauczycielami i specjalistami wychowania przedszkolnego

 

Spotkania cykliczne o charakterze wspierająco-edukacyjnym

 

Cel główny:

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Cele szczegółowe:

– podnoszenie kompetencji wychowawczych

– zwiększanie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dziecka przedszkolnego

 

 

Nauczyciele i specjaliści pracujących w przedszkolach

 

I.Głowacka

D.Słomka

 

Cały rok

 

 

 

PPP Błonie

 

 

Zgłoszenia nauczycieli

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

 

 

 

Prelekcja, warsztat dla nauczycieli

 

Przekazanie informacji dotyczących form i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rada pedagogiczna

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

 

Komunikacja

 

 

 

Prelekcja,

warsztat dla nauczycieli

 

Spotkanie ma na celu usprawnienie komunikacji w zespole (rada pedagogiczna szkoły)

 

Rada pedagogiczna

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

 

Radzenie sobie z emocjami  dziecka i uczenie dziecka radzenia sobie z nimi

 

Prelekcja, warsztat dla rodziców

 

Spotkanie ma na celu edukację rodziców w zakresie emocji dziecka, ich przyczyn i mechanizmów oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Celem jest też pokazanie rodzicom jak mogą pomóc dziecku radzić sobie z emocjami.

 

Rodzice dzieci 0-6 lat

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

3 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

 

Samoocena i poczucie własnej wartości u dzieci

 

Prelekcja, warsztat dla rodziców

 

Celem jest uwrażliwienie rodziców na kwestię i ukazanie sposobów budowania samooceny i poczucia wartości u dzieci oraz wspierania dzieci w samodzielności.

 

Rodzice dzieci 0-6 lat

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

3 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

 

Stawianie granic w wychowaniu i ich rola w kształtowaniu osobowości dziecka

 

Prelekcja, warsztat dla rodziców

 

Celem jest ukazanie rodzicom roli granic jako ważnego w procesie wychowania czynnika sprzyjającego kształtowaniu się osobowości dzieci oraz sposobów ich skutecznego wyznaczania.

 

Rodzice dzieci

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

3 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Specyfika funkcjonowania poznawczego w zależności od dominującej półkuli mózgu, preferowanego kanału sensorycznego oraz rodzaju lateralizacji. Uczniowie poznają koncepcję różnic indywidualnych  w zakresie dominującej półkuli mózgu, koncepcję dominacji sensorycznej, a także pojęcie lateralizacji i zależności między powyższymi  zagadnieniami i skutecznością dostępnych strategi uczenia się. Każdy uczeń poprzez wypełnienie otrzymanych kwestionariuszy będzie mógł określić jakie strategie uczenia się, w myśl przedstawionych teorii,  powinny być dla niego najskuteczniejsze. 1. Poznanie koncepcji różnic indywidualnych w zakresie dominującej półkuli mózgu.

2. Wyznaczenie przez każdego ucznia półkuli mózgu, z której  w większym stopniu korzysta w codziennej pracy.

3. Zapoznanie z koncepcją dominacji sensorycznej.

4. Rozpoznanie przez każdego ucznia kanału sensorycznego, który u niego dominuje.

5. Wprowadzenie zagadnienia lateralizacji.

6. Określenia własnej lateralizacji przez uczniów.

7. Poznanie najskuteczniejszych metod uczenia się dla poszczególnych typów funkcjonowania poznawczego.

 

Uczniowie II, III klas gimnazjum i szkół średnich Aleksandra Zdancewicz 2 godziny lekcyjne
 

Zajęcia „Razem raźniej”

 

Zajęcia grupowe, prowadzone w formie zabawy.

 

Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów.

 

 

7-8 lat i 9-10 lat

 

Emilia Anosov

Sylwia Tołczyk

Magdalena Wasil

 

10 spotkań trwających ok.120 min.

 

 

Punkt Poradni w Ożarowie Maz.

 

Lista zgłoszeń

 

Mediacje

 

Spotkania dla uczniów, nauczycieli, rodziców

 

Celem jest pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

 

E.Anosov

 

Spotkanie trwa 1 godzinę lub dłużej w zależności od potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia chętnych

 

Zajęcia dla dzieci zdolnych

 

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie, poprawiające komunikację i współdziałanie w grupie, podnoszące samoocenę i wiarę we własne możliwości.

 

Rozwijanie kreatywności.

Budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny.

Nabywanie umiejętności pracy w grupie.

 

 

 

 

 

Dzieci zdolne, posiadające opinię PPP, z klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Magdalena Wasil

 

Sylwia Tołczyk

 

10 spotkań

II semestr roku szkolnego 2016/2017

 

Punkt Poradni w Ożarowie

 

Zapisy indywidualne

„Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan.” Zajęcia edukacyjne grupowe w ramach akcji Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange. Cel edukacyjny to budowanie świadomości na temat autyzmu.

Celem wychowawczym jest uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem.

 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  E. Anosov

M. Wasil

S. Tołczyk

Wg potrzeb/

szkoła podstawowa 45 min, gimnazjum 2x 45 min

Siedziba   szkoły Zgłoszenia szkół
„Pobawmy się!” Zajęcia grupowe dla rodzica z dzieckiem. Celem edukacyjnym jest rozwijanie umiejętności rodziców w zakresie stymulacji rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych i logopedycznych.

Celem wychowawczym jest umocnienie więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców.

 

Rodzice i dzieci w 2 roku życia. E. Anosov

M. Wasil

S. Tołczyk

Wiosna 2018r. /

4 spotkań trwających 1,5 godz

Punkt Poradni w Ożarowie Maz. Zgłoszenia rodziców.
Zajęcia terapeutyczne Zajęcia grupowe dla dziewcząt. Celem Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów.  Dziewczeta w wieku 12-13 lat  E.Anosov  Rok szkolny 2017/18  Punkt Poradni w Ożarowie Maz.  Lista zgłoszeń
 

Terapia logopedyczna

 

Ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów.

 

 

– usprawnienie motoryki narządów mowy
– korygowanie wad wymowy
– poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

 

Dla dzieci w wieku od 2. roku życia; dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje wada wymowy, opóźniony rozwój mowy.

 

Magdalena Wasil

 

Cały rok szkolny- do wyczerpania miejsc

 

Punkt Poradni w Ożarowie Mazowieckim

 

Indywidualne zapisy po wcześniejszej diagnozie w Punkcie Poradni