Błonie

OFERTA ZAJĘĆ POSTDIAGNOSTYCZNYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu  w roku szkolnym 2013/2014

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele Dla kogo Prowadzący Terminy/ czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
Zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla dzieci 3-6 lat Zajęcia koncentrujące się na budowaniu świadomości ciała i pogłębianiu relacji rodzic-dziecko. Sens wychowawczy: 

- Pomoc dzieciom w zdobyciu wszechstronnego, zrównoważonego doświadczenia ruchowego jako metoda stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Sens edukacyjny:

-  kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie i stosowanie metod wychowawczych.

Dzieci w wieku 3-6 lat z udziałem rodzica. Justyna Małek, 15 spotkań po 60 minut, PPP Błonie Zgłoszenia rodziców lub psychologa, pedagoga przedszkolnego do dnia 15 października
Masaż niemowląt Shantala Zajęcia wspierające rozwój i  wspomagania rozwoju psychoruchowego niemowląt. Sens wychowawczy: 

- wszechstronnie wspomogą rozwój dziecka i służy stworzeniu unikalnej więzi między rodzicem a dzieckiem.

Sens edukacyjny:

- podnoszenie świadomość własnego ciała, w ten sposób  wzmacniając poczucie bezpieczeństwa

- rozwija zmysł dotyku zarówno dziecka, jak i rodzica,

Dzieci od 2 do 9 miesiąca życia wraz z udziałem rodziców. Justyna Małek 10 spotkań po 60 minut, PPP Błonie Zgłoszenia rodziców, do dnia 15 października
Brykanie na dywanie Zajęcia ogólnorozwojowe. Sens wychowawczy: 

-Wspieranie rozwoju psychoruchowego, społecznego
i emocjonalnego małych dzieci.

Sens Edukacyjny:

- Przygotowują dzieci do pobytu w przedszkolu.

- Wzbogacają samoświadomość oraz dają wiedzę o innych ludziach
i otaczającym świecie.

- Rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji i potrzeb oraz wyrażania ich.

- Uczą sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Dzieci od 2 do 3 roku życia wraz z udziałem rodzica. Justyna Małek, 10 spotkań po 50 minut, PPP Błonie Zgłoszenia rodziców, do dnia 15 października
Terapia Biofeedback Zajęcia stymulujące procesy myślowe 

(realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny – stymulacja umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu; 

Sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie fal mózgowych.

Dzieci w wieku szkolnym Adrian Adamczyk Zajęcia indywidualne – 

10 spotkań 1 raz w tygodniu po 30 minut

PPP Błonie Kwalifikacja na zajęcia zgodnie z wewnętrznym regulaminem
Terapia logopedyczna Zajęcia usprawniające rozwój mowy i korygujące wady wymowy 

( realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny 

- nauka poprawnej wymowy

Sens wychowawczy

- nauka systematycznej pracy, samodyscypliny.

Dzieci, które nie otrzymują pomocy logopedycznej  w placówkach specjalistycznych i oświatowych Katarzyna Szypszak (gmina Błonie); 

Magdalena Wasil (gmina Ożarów Maz.)

Zajęcia indywidualne – 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie 30 minut PPP Błonie Zgłoszenia rodziców
Zajęcia dla dzieci nieśmiałych, wzmacnianie pewności siebie oraz doskonalenie umiejętności społecznych Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne oraz samoocenę. Cel główny (edukacyjny): 

podniesienie poczucia własnej wartości, przezwyciężenie nadmiernego lęku społecznego, nieśmiałości.

Cele szczegółowe, wychowawcze:

dostarczanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości, rozwijanie umiejętności komunikowania się; rozbudzenie gotowości do swobodnego wypowiadania się , poznawanie swoich mocnych stron, odreagowanie napięć, budowanie pozytywnego obrazu siebie,  tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć.

 

Dzieci w wieku 10-12 lat Monika Matusiak, Adrian Adamczyk 8 spotkań po 50 minut, I grupa w semestrze PPP Błonie Zgłoszenia rodziców lub psychologa, pedagoga szkolnego, do 15 października
Zajęcia dla dzieci nieśmiałych Zajęcia grupowe podnoszące poczucie wartości i rozwijające umiejętności społeczne. 

 

Cel edukacyjny (główny): 

- podniesienie samooceny,

- ukazywanie mocnych stron i budowanie pozytywnego obrazu siebie, nauka autoprezentacji.

- niwelowanie lęku społecznego.

 

Cel wychowawczy:

- rozwijanie umiejętności społecznych,

- nauka właściwej komunikacji.

Uczniowie klas I-III z gminy Ożarów Maz. 

 

Emilia Anosov, 

Beata Wydrych (we współpracy)

 

10 spotkań po 60 minut,  I grupa w semestrze Ożarów Maz. Zgłoszenia rodziców 

lub szkół do 15 października.

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy Sens edukacyjny i cel główny – zapoznanie się z zasadami pracy w szkole i w grupie. 

Cele (sens wychowawczy):

- zapoznanie się uczniów,

- tworzenie atmosfery życzliwości i otwartości,

- budowanie zaufania między członkami grupy,

- wzajemna akceptacja ucznia w klasie,

- zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa uczniów

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Monika Matusiak, Adrian Adamczyk ( gmina Błonie), 

Jolanta Gawrych, Emilia Anosov (Ożarów Maz.)

Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół
Zajęcia z technik uczenia Poznanie różnych metod uczenia się, sposobów na poprawę pamięci i koncentracji Cel (sens edukacyjny) – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się. 

Sens wychowawczy – doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne Monika Matusiak I semestr Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół, decyduje kolejność zgłoszeń
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego Nauka pisania cv, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, metody poszukiwania pracy, autoprezentacja. Cel główny (sens edukacyjny) 

Zapoznanie się z podstawową wiedza na temat rynku pracy i metod rekrutacyjnych.

Ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych Monika Matusiak Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół, decyduje kolejność zgłoszeń
Zajęcia SI Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ze  wskazaniami 

do terapii integracji sensorycznej ( realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny – kształtowanie umiejętności ruchowych i percepcyjnych we wszystkich układach zmysłów; 

sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad, umiejętności  wykonywania poleceń

Dzieci w wieku 4 – 6 lat Iwona Głowacka Zajęcia indywidualne- 

1 raz w tygodniu 50 minut przez cały rok szkolny

PPP Błonie Kwalifikacja na zajęcia zgodnie z wewnętrznym regulaminem
Zajęcia z przeciwdziałania zachowaniom agresywnym Zajęcia zwiększające umiejętności dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami Sens edukacyjny-eliminowanie zachowań agresywnych, sens wychowawczy-zwiększenie świadomości uczniów na temat tego czym jest agresja i przemoc ,zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją ,nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji do innych. Uczniowie gimnazjum w Ożarowie Maz. Jolanta Gawrych, Emilia Anosov Cały rok Uczniowie gimnazjum w Ożarowie Maz. Zgłoszenie szkoły, decyduje kolejność zgłoszeń
Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne Zajęcia zwiększające wiedzę na temat skutecznego porozumiewania się i nabywania kompetencji w zakresie otwartej komunikacji. Sens edukacyjny-nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi, sens wychowawczy-zapoznanie uczniów z zasadami dobrej komunikacji, z barierami komunikacyjnymi, ze znaczeniem sygnałów niewerbalnych, z komunikatami „JA”,”TY” Uczniowie Gimnazjum w Ożarowie Maz. Jolanta Gawrych, 

Emilia Anosov

Cały rok szkolny Gimnazjum w Ożarowie Maz. Zgłoszenie szkoły, decyduje kolejność zgłoszeń
Udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej Cykliczne spotkania pracowników poradni, szkoły i rodziców dotyczące zakresu i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na terenie szkoły. 

 

Cele edukacyjne: 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy dla dzieci objętych pomocą.

 

Cel wychowawczy:

- przekazanie wiedzy merytorycznej przez pracowników poradni, dotyczącej zgłaszanych problemów,

- udzielania wsparcia, porad, konsultacje,

- koordynowanie zaplanowanych działań i współpracy szkoły z rodzicem.

Szkoły Wszyscy psycholodzy i pedagodzy Cały rok szkolny Według potrzeb Zgłoszenia placówek
Badania przesiewowe słuchu Badania przesiewowe słuchu. Cel: diagnoza problemu niedosłuchu wśród uczniów rozpoczynających naukę w szkole; sens edukacyjny-  uniknięcie trudności w nauce i powstania deficytów na tle słuchowym; 

Sens wychowawczy – uniknięcie wtórnych problemów emocjonalnych związanych z długotrwałym niedosłuchem

Uczniowie klas I Szk. Podst. nr 1 i 2 w Ożarowie Maz. oraz klas I w Błoniu i Bieniewicach Magdalena Wasil ( Ożarów Maz.) 

Magdalena Ratz-Hernik( Błonie)

Wg potrzeb Siedziby szkół Zgłoszenie szkół
Udział w Radach Pedagogicznych Występowanie pracownika poradni w charakterze eksperta bądź szkoleniowca. Sens edukacyjny: 

- przekazanie wiedzy merytorycznej radzie pedagogicznej.

Nauczyciele Wszyscy psycholodzy i pedagodzy Cały rok szkolny Szkoła, Przedszkole Na zaproszenie placówki
Zajęcia grupowe dla małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy Zajęcia logorytmiczne stymulujące mowę Sens edukacyjny 

- stymulacja rozwoju mowy dzieci z ORM, rozwijanie słownictwa i poczucia rytmu u dzieci

Sens wychowawczy

- integracja rówieśnicza w grupie, wdrażanie do pracy w zespole

Dzieci w wieku przedszkolnym Katarzyna Szypszak Wg potrzeb przez cały rok Siedziba Poradni Zgłoszenia rodziców + kwalifikacja logopedy
Grupa wsparcia dla psychologów,  pedagogów i nauczycieli przedszkoli Spotkania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz zwiększanie umiejętności zawodowych Sens edukacyjny – dzielenie się wiedzą na tematy merytorycznie związane z pracą psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli przedszkoli Psychologowie i pedagodzy szkolni Magdalena Ratz -Hernik Cały rok szkolny PPP Błonie Na zaproszenie poradni-oferta dla specjalistów
Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych Warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze  rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi 

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

Rodzice i wychowawcy gmina Błonie i Ożarów Magdalena Ratz – Hernik, Helena Andrejczyk (we współpracy) 5 spotkań po 90 minut PPP Błonie Zgłoszenia rodziców
Mediacje rówieśnicze, szkolne, rodzinne. Pomoc w rozwiązywaniu sporów Cel główny: stworzenie warunków do bezpośredniej rozmowy oraz wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego skonfliktowane strony poprzez poszukiwanie rozwiązań respektujących interesy każdej ze stron. Sens wychowawczy: wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie. Głownie dzieci w wieku szkolnym, w zależności od zapotrzebowania również ich rodzice i nauczyciele. Emilia Anosov Wg potrzeb PPP Błonie Zgłoszenia rodziców, szkół.
Terapia Johansen IAS Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego Sens edukacyjny – usprawnianie funkcjonowania percepcji słuchowej; sens wychowawczy – poprawa koncentracji, ustabilizowanie dziecka pod kątem emocjonalnym Dzieci w wieku 0 – do końca edukacji Magdalena Ratz – Hernik Wg potrzeb PPP Błonie Zgłoszenia rodziców po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej
Terapia ręki Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny Cel edukacyjny: usprawnianie motoryki małej, 

Cel wychowawczy: kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z pisaniem.

Uczniowie klas I (6,7 lat) Magdalena Ratz – Hernik Cały rok szkolny, raz w tygodniu PPP Błonie Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego do 15 października