Błonie

OFERTA ZAJĘĆ POSTDIAGNOSTYCZNYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu  w roku szkolnym 2016/2017

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele Dla kogo Prowadzący Terminy/ czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
Integracja sensoryczna Zajęcia prowadzone indywidualne lub w diadach

 

– normalizacja funkcjonowania układów sensorycznych;

– usprawnianie przetwarzania bodźców sensorycznych;

– usprawnianie funkcji motorycznych i percepcyjnych;

– stymulacja polisensoryczna

Dzieci w wieku przedszkolnym

 

Iwona Głowacka

 

55minut X raz w tygodniu przez II semestry PPP Błonie Zalecenia po diagnozie psychologicznej i ocenie procesów SI

Zajęcia „Razem raźniej”

 

Zajęcia grupowe, prowadzone w formie zabawy.

 

Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów.

 

 

7-8 lat i 9-10 lat

 

Sylwia Tołczyk

 

2x 10 spotkań trwających ok.120 min.

 

 

PPP Błonie

 

Lista zgłoszeń

„Warsztaty ortograficzne”

 

Nauka zasad ortograficznych i ich zastosowania
w praktyce.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami z poprawnymi pisaniem, nie zna zasad ortograficznych, ma trudności z ich nauczeniem się i stosowaniem.

 

 

Uczniowie klas IV-VI

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

12 spotkań trwających 90 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców, zalecenia z opinii

Zajęcia
„Terapia ręki”

 

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny,  prowadzone w formie zabawy.

 

Cel edukacyjny: usprawnianie motoryki małej,

Cel wychowawczy: kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z pisaniem.

 

 

5-6 lat

 

Magdalena Ratz-Hernik

 

11 spotkań trwających 90 min, od 29.09.2015r

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

Terapia Johansen IAS

 

Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego

 

Sens edukacyjny – usprawnianie funkcjonowania percepcji słuchowej; sens wychowawczy – poprawa koncentracji, ustabilizowanie dziecka pod kątem emocjonalnym

 

 

Dzieci w wieku 0 – do końca edukacji

 

Magdalena Ratz – Hernik

 

Wg potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej

Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych

 

Spotkania cykliczne o charakterze wspierająco-edukacyjnym

 

Cel główny:

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Cele szczegółowe:

– podnoszenie kompetencji zawodowych

– wymiana doświadczeń i udzielanie wzajemnego wsparcia

 

 

Psycholodzy i pedagodzy szkolni

 

M.Ratz-Hernik

 

Cały rok

 

 

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia nauczycieli

Spotkania dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu

 

Zajęcia dla rodziców  dzieci, które mają trudności w zachowaniu.

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

 

Rodzice

 

Magdalena Ratz-Hernik i Adrian Adamczyk

 

Wtorek 17:10/ jeden cykl obejmuję 6 spotkań po 110 min każde.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

Terapia Biofeedback

 

Zajęcia stymulujące procesy myślowe

(realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

 

Sens edukacyjny – stymulacja umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

Sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie fal mózgowych.

 

 

Dzieci w wieku szkolnym

 

Adrian Adamczyk

 

Zajęcia indywidualne – 10 spotkań 1 raz
w tygodniu po 30 minut

 

PPP Błonie

 

Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem

„Szkoła dla Rodziców”

 

Spotkania
z rodzicami mające na celu zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, odbywają się metodą warsztatową.

 

 

Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

 

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

(dzieci w wieku 7 – 9 równolegle  uczęszczających na zajęcia „Razem

raźniej”)

 

 

Magdalena Ratz – Hernik

Adrian Adamczyk

 

Wtorek 17:10 jeden cykl obejmuje 10 spotkań po 110 min każde.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

 

 

 

 

 

Po co chodzić do  szkoły?

 

Zajęcia integracyjno -motywacyjne

 

Sens edukacyjny i cel główny –

– zmiana nastawień młodych ludzi do szkoły, kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się,

– uświadomienie dzieciom, jakim ważnym miejscem w ich życiu jest szkoła,

– budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie,

– odreagowanie napięć związanych ze szkołą i nauką,

-praca nad zmniejszeniem wstydu, lęku, napięć i podnoszenie wiary we własne siły,

– pokonywanie trudności w komunikowaniu z innymi,

– rozbudzanie osobistej motywacji do pracy nad relacjami w grupie.

 

 

 

 

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Dorota Słomka

Adrian Adamczyk

 

Siedziba szkoły

 

Zgłoszenia szkół

Szkoła dla wychowawców / Sieć współpracy – grupa wsparcia dla nauczycieli

 

Zajęcia rozpoczną się cyklem warsztatów dla nauczycieli , następnie przerodzą się w grupę wsparcia/sieć współpracy i będą mieć charakter grupy wsparcia a ich tematyka uzależniona będzie od potrzeb uczestników.

 

 

 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz analiza sytuacji wychowawczych, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, itp.

 

nauczyciele

 

E.Anosov/

A.Adamczyk

 

Grupa wsparcia raz w miesiącu 2 godziny

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia chętnych nauczycieli

Terapia Warnke

 

Zajęcia stymulujące

Przetwarzanie słuchowe i wzrokowe

 

– usprawnianie funkcjonowania przetwarzania słuchowego i wzrokowego

– przeznaczone dla dzieci od 6 r.ż. z trudnościami w nauce czytania i pisania

– automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

– rozwój automatyzacji przetwarzania słuchowego i wzrokowego

 

 

Od 7 r.ż.

 

Dorota Słomka

 

Dwa semestry, spotkania 1x tyg. 50 – 60 min.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców po diagnozie. psych.-pedag. i diagnozie  Warnke.

 

 

 

 

 

 

Trening umiejętności społecznych

 

Zajęcia uczące zasad panujących w społeczeństwie oraz mające na celu ćwiczenie kompetencji społecznych i usprawnienie umiejętności nawiązywania kontaktów

 

 

Zajęcia grupowe prowadzone w formie zabawy

 

Dwie grupy:

I – w wieku przedszkolnym

II – dla dzieci w wieku szkolnym

 

Dzieci z orzeczeniem o Z.A lub autyzmem

 

Iwona Głowacka

Dorota Słomka

 

2 grupy/ godz. raz w tyg.

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia rodziców

Szkoła dla wychowawców

 

Spotkania z nauczycielami przedszkolnymi zwiększające umiejętności wychowawcze

 

Sens edukacyjny:

Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami pracy z dzieckiem przedszkolnym

Sens wychowawczy:

podniesienie kompetencji wychowawczych

 

 

Nauczyciele i specjaliści przedszkolni

 

I.Głowacka

D.Słomka

 

I semestr

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia nauczycieli

Sieć współpracy z nauczycielami i specjalistami wychowania przedszkolnego

 

Spotkania cykliczne o charakterze wspierająco-edukacyjnym

 

Cel główny:

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki wychowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Cele szczegółowe:

– podnoszenie kompetencji wychowawczych

– zwiększanie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dziecka przedszkolnego

 

 

Nauczyciele i specjaliści pracujących w przedszkolach

 

I.Głowacka

D.Słomka

 

Cały rok

 

 

 

PPP Błonie

 

 

Zgłoszenia nauczycieli

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

 

Prelekcja, warsztat dla nauczycieli

 

Przekazanie informacji dotyczących form i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rada pedagogiczna

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Komunikacja

 

Prelekcja,

warsztat dla nauczycieli

 

Spotkanie ma na celu usprawnienie komunikacji w zespole (rada pedagogiczna szkoły)

 

Rada pedagogiczna

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Radzenie sobie z emocjami  dziecka i uczenie dziecka radzenia sobie z nimi

 

Prelekcja, warsztat dla rodziców

 

Spotkanie ma na celu edukację rodziców w zakresie emocji dziecka, ich przyczyn i mechanizmów oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Celem jest też pokazanie rodzicom jak mogą pomóc dziecku radzić sobie z emocjami.

 

Rodzice dzieci 0-6 lat

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Samoocena i poczucie własnej wartości u dzieci

 

Prelekcja, warsztat dla rodziców

 

Celem jest uwrażliwienie rodziców na kwestię i ukazanie sposobów budowania samooceny i poczucia wartości u dzieci oraz wspierania dzieci w samodzielności.

 

Rodzice dzieci 0-6 lat

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Stawianie granic w wychowaniu i ich rola w kształtowaniu osobowości dziecka

 

Prelekcja, warsztat dla rodziców

 

Celem jest ukazanie rodzicom roli granic jako ważnego w procesie wychowania czynnika sprzyjającego kształtowaniu się osobowości dzieci oraz sposobów ich skutecznego wyznaczania.

 

Rodzice dzieci

 

E.Anosov/

M.Ratz- Hernik

 

2 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

 

Zajęcia grupowe

 

Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy

 

Uczniowie klas I

 

E.Anosov

 

4 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Zajęcia z przeciwdziałania zachowaniom agresywnym

 

Zajęcia grupowe

 

Celem jest zwiększenie umiejętności dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami

 

Uczniowie

 

E.Anosov

 

4 godziny

 

Placówka zamawiająca

 

Zamówienie placówki

Mediacje

 

Spotkania dla uczniów, nauczycieli, rodziców

 

Celem jest pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych.

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

 

E.Anosov

 

Spotkanie trwa 1 godzinę lub dłużej w zależności od potrzeb

 

PPP Błonie

 

Zgłoszenia chętnych

Zajęcia dla dzieci zdolnych

 

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie, poprawiające komunikację i współdziałanie w grupie, podnoszące samoocenę i wiarę we własne możliwości.

 

Rozwijanie kreatywności.

Budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny.

Nabywanie umiejętności pracy w grupie.

 

 

 

 

 

Dzieci zdolne, posiadające opinię PPP, z klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Magdalena Wasil

 

Sylwia Tołczyk

 

10 spotkań

II semestr roku szkolnego 2016/2017

 

Punkt Poradni w Ożarowie

 

Zapisy indywidualne

Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

 

Przedstawienie najważniejszych informacji o rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Wskazanie roli rodziców we wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci.

 

Rodzice dzieci objętych edukacją przedszkolną.

 

Magdalena Wasil

 

Sylwia Tołczyk

 

jedno dwugodzinne spotkanie

 

Siedziba przedszkola, które zgłosi zapotrzebowanie na warsztaty

Przekazanie informacji o możliwości udziału w warsztatach do przedszkoli znajdujących się na terenie działania Punktu Poradni w Ożarowie

Terapia logopedyczna

 

Ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów.

 

 

– usprawnienie motoryki narządów mowy
– korygowanie wad wymowy
– poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

 

Dla dzieci w wieku od 2. roku życia; dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje wada wymowy, opóźniony rozwój mowy.

 

Magdalena Wasil

 

Cały rok szkolny- do wyczerpania miejsc

 

Punkt Poradni w Ożarowie Mazowieckim

 

Indywidualne zapisy po wcześniejszej diagnozie w Punkcie Poradni