Błonie

OFERTA ZAJĘĆ POSTDIAGNOSTYCZNYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu  w roku szkolnym 2014/2015

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele Dla kogo Prowadzący Terminy/ czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
Brykanie na dywanie Zajęcia ogólnorozwojowe. Sens wychowawczy:

-Wspieranie rozwoju psychoruchowego, społecznego
i emocjonalnego małych dzieci.

Sens Edukacyjny:

- Przygotowują dzieci do pobytu
w przedszkolu.

- Wzbogacają samoświadomość oraz dają wiedzę o innych ludziach
i otaczającym świecie.

- Rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji
i potrzeb oraz wyrażania ich.

- Uczą sposobów radzenia sobie
w różnych sytuacjach życiowych.

Dzieci od 2 do 3 roku życia wraz z udziałem rodzica. Justyna Małek 10 spotkań po 60 minut, od 15.10.2014r PPP Błonie Zgłoszenia rodziców
Zajęcia „Razem raźniej” Zajęcia grupowe, prowadzone w formie zabawy. Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami takimi jak smutek, złość, lęk; nauka empatii, słuchania innych i akceptowania ich punku widzenia; budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości; nauka współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów. 7-8 lat i 9-10 lat Dorota Słomka 10 spotkań trwających 60min, od 09.10.2014r PPP Błonie Lista zgłoszeń
Zajęcia „W górę, w dół” Zajęcia ruchowe z elementami psychomotoryki dla dzieci mających wskazanie do integracji sensorycznej - wspieranie rozwoju psychoruchowego.

- wzbogacanie świadomości ciała

- stymulowanie rozwoju poznawczego

5-6 lat Justyna Małek 10 spotkań trwających
2 godz., od 15.10.2014r
PPP Błonie Lista zgłoszeń
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego Nauka pisania cv i listów motywacyjnych, metody poszukiwania pracy i autoprezentacji, wybór dalszej drogi i kształcenia. Cel główny (sens edukacyjny)

Zapoznanie się z podstawową wiedza na temat rynku pracy i metod rekrutacyjnych.

16-19 lat Katarzyna Topolewska i Dorota Słomka 10 spotkań trwających 60 min; czwartki 17.15-18.15, od 16.10.2014r PPP Błonie Lista zgłoszeń
Zajęcia
z technik uczenia się
Poznanie różnych metod i zasad efektywnego uczenia się, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację Cel edukacyjny – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.

Cel wychowawczy – doskonalenie umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole.

Uczniowie gimnazjów
i szkół ponadgimna-zjalnych
Katarzyna Topolewska i Dorota Słomka Czas trwania oraz termin ustalany
w siedzibie szkoły
Szkoły Lista zgłoszeń
Zajęcia
„Dziecko w cyberprzestrzeni”
Spotkania dla rodziców
i nauczycieli
cel zajęć – umiejętność wspierania dziecka zagrożonego uzależnieniem od internetu. Spotkania dla rodziców
i nauczycieli
Katarzyna Topolewska Cykl 4 spotkań trwających
2 godz., od 21.10.2014r
PPP Błonie Lista zgłoszeń
„Warsztaty ortograficzne” Nauka zasad ortograficznych i ich zastosowania
w praktyce.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami z poprawnymi pisaniem, nie zna zasad ortograficznych, ma trudności z ich nauczeniem się i stosowaniem. Uczniowie klas IV-VI Magdalena Ratz-Hernik 10 spotkań trwających 90 min, od 10.10.2014r PPP Błonie Zgłoszenia rodziców, zalecenia z opinii
Zajęcia
„Terapia ręki” 

 

 

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny,  prowadzone w formie zabawy. Cel edukacyjny: usprawnianie motoryki małej,

Cel wychowawczy: kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z pisaniem.

5-6 lat Magdalena Ratz-Hernik 10 spotkań trwających 90 min, od 07.10.2014r PPP Błonie Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego
Warsztaty dla rodziców Zajęcia dla dzieci, które mają trudności w zachowaniu. Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

Rodzice Magdalena Ratz-Hernik i Adrian Adamczyk Każdy wtorek, od 07.10.2014r PPP Błonie Zgłoszenia rodziców
Terapia Biofeedback Zajęcia stymulujące procesy myślowe

(realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny – stymulacja umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

Sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad oraz ograniczanie impulsywności dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie fal mózgowych.

Dzieci w wieku szkolnym Adrian Adamczyk Zajęcia indywidualne – 10 spotkań 1 raz
w tygodniu po 30 minut, od 30.09.2014r
PPP Błonie Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem
Zajęcia SI Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym ze  wskazaniami

do terapii integracji sensorycznej ( realizowane przez poradnię w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Sens edukacyjny – kształtowanie umiejętności ruchowych i percepcyjnych we wszystkich układach zmysłów;

sens wychowawczy – kształtowanie umiejętności dostosowania się do norm i zasad, umiejętności  wykonywania poleceń

Dzieci w wieku 4 – 6 lat Iwona Głowacka Zajęcia indywidualne- 1 raz
w tygodniu 50 minut przez cały rok szkolny
PPP Błonie Kwalifikacja na zajęcia zgodnie
z wewnętrznym regulaminem
Terapia Johansen IAS Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego Sens edukacyjny – usprawnianie funkcjonowania percepcji słuchowej; sens wychowawczy – poprawa koncentracji, ustabilizowanie dziecka pod kątem emocjonalnym Dzieci w wieku 0 – do końca edukacji Magdalena Ratz – Hernik Wg potrzeb PPP Błonie Zgłoszenia rodziców po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej
„Szkoła dla Rodziców” Spotkania
z rodzicami mające na celu zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, odbywają się metodą warsztatową.
Sens edukacyjny – zapoznanie rodziców ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi

Sens wychowawczy – podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym Magdalena Ratz – Hernik

Adrian Adamczyk

Do 10 spotkań, wtorki 2h 17:15 – 19:00, od listopada 2014r PPP Błonie Zgłoszenia rodziców
Zajęcia dla dzieci zdolnych „Jestem twórczy”

 

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie, poprawiające komunikację i współdziałanie w grupie, podnoszące samoocenę i wiarę we własne możliwości.

 

Sens wychowawczy:

- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

-  rozwijanie umiejętności lepszego prezentowania siebie,

- poszukiwanie i uświadamianie sobie swoich mocnych stron,

- wdrażanie do rywalizacji bez współzawodnictwa,

- umożliwienie odczuwania satysfakcji z pokonywania własnych niemożności.

Sens edukacyjny:

- stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia oraz działania;

- stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania.

Uczniowie kl. IV-V

 

Emilia Anosov, Magdalena Wasil

 

Punkt Poradni w Ożarowie Mazowieckim lub pod nr tel. 22 721 15 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia rodziców w Punkcie Poradni w Ożarowie, do 22 października 2014r

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne Zajęcia mające na celu zbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa w klasie poprzez wzbudzenie uczucia przynależności do grupy Sens edukacyjny i cel główny – zapoznanie się z zasadami pracy w szkole i w grupie.

Cele (sens wychowawczy):

- zapoznanie się uczniów,

- tworzenie atmosfery życzliwości i otwartości,

- budowanie zaufania między członkami grupy,

- wzajemna akceptacja ucznia w klasie,

- zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa uczniów

 

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych gimnazjów Emilia Anosov we współpracy z  pedag.szk. J.Gawrych

(Ożarów Maz.)

Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba szkoły Zgłoszenia szkół