Procedury

Regulamin Zespołów Orzekających w Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

1.W  każdej Poradni wchodzącej w skład Zespołu Poradni działają Zespoły Orzekające wydające orzeczenia dla dzieci i młodzieży.

 

 1. a) Poradnia Błonie wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną

– niepełnosprawnością ruchowa, w tym afazją

– z niesłyszeniem i słabosłyszeniem

– z niewidzeniem i słabowidzeniem

– z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym

–  z Autyzmem i Zespołem Aspergera

– o potrzebie nauczania indywidualnego lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

 1. b) Poradnia w Blizne Jasińskiego wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

– z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym

– o potrzebie nauczania indywidualnego lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

 1. c) Poradnia w Dziekanowie Leśnym wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

– z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym

– o potrzebie nauczania indywidualnego lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

2.Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie danej Poradni i tak:

– Poradnia Błonie- miasto i gmina Błonie oraz  Ożarów Mazowiecki, gmina Kampinos i Leszno.

– Poradnia Blizne Jasińskiego- gmina Izabelin i Stare Babice

– Poradnia Dziekanów Leśny- gmina Łomianki

 1. Orzeczenia i opinie dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera lub niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących z terenu działania Zespołu Poradni wydaje tylko Poradnia w Błoniu.
 2. Dla dzieci, które nie rozpoczęły spełnienia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie chodzą do przedszkola opinię i orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach ze względu na miejsce zamieszkania.
 3. Jeżeli wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia z uwagi na Autyzm i Zespół Aspergera lub niesłyszenie, słabe słyszenie, niewidzenie i słabe widzenie zostanie złożony w sekretariacie Poradni w Blizne Jasińskiego lub w Dziekanowie Leśnym dyrektor Zespołu Poradni przekaże dokumenty wraz z wnioskiem do właściwego Zespołu Orzekającego działającego w Poradni w Błoniu z powiadomieniem rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia.
 4. Zespół powołuje Dyrektor zgodnie z rocznym harmonogramem Zespołów Orzekających ogłoszonym na stronie internetowej Zespołu Poradni oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych Poradniach.
 5. O ile nie zachodzi inna potrzeba w skład Zespołu wchodzi: przewodniczący Zespołu, psycholog, pedagog, lekarz.
 6. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inni specjaliści, pracownicy szkoły/przedszkola zgodnie z wnioskiem rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia oraz na wniosek i za zgodą przewodniczącego Zespołu.
 7. Przewodniczący Zespołu ma prawo zwrócić się do przedszkola/szkoły za pośrednictwem rodziców z wnioskiem o wydanie opinii o uczniu zgodnie z załącznikiem nr 11
 8. Wszystkie osoby biorące udział w Zespołach zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszających na posiedzeniu.
 9. Wniosek i zaświadczenia lekarskie do Zespołu Orzekającego o wydanie opinii lub orzeczenia składa się w postaci papierowej (wzór dokumentów stanowią załączniki nr 1, 2, 3,4,5,6.
 10. Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą’’.
 11. Sekretariaty Poradni przyjmują tylko kompletne wnioski z pełną dokumentacją: wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie oraz wywiad z rodzicem na potrzeby Zespołu Orzekającego stanowiący załącznik nr 7.
 12. Pracownik przyjmujący wniosek wraz z dokumentacją zobowiązany jest opisać przyjmowane dokumenty datą i własnoręcznym podpisem, oraz wyznaczyć datę i godzinę posiedzenia zgodnie z harmonogramem oraz wręczyć wnioskodawcy zawiadomienie o posiedzeniu stanowiący załącznik nr 8 niniejszego regulaminu.
 13. Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego dostępne są w sekretariatach wszystkich Poradni. Na prośbę rodzica może być on przekazany w formie elektronicznej po wskazaniu właściwego adresu poczty elektronicznej.
 14. Jeżeli sprawa nie była prowadzona przez pracownika danej Poradni, po złożeniu wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia Dyrektor niezwłocznie tj. w dniu zapoznania się z dokumentacją wskazuje pracowników, którzy wchodzą w skład Zespołu Orzekającego w danej sprawie.
 15. W przypadku wystąpienia niejasności lub wątpliwości w przebiegu sprawy wnioskodawca winien kontaktować się tylko z pracownikami wchodzącymi w skład Zespołu w danej sprawie. Informacje takie można uzyskać w sekretariacie Poradni, w której mieści się Zespół.
 16. Jeżeli w trakcie trwania posiedzenia Zespół Orzekający uzna dokumentację za niepełną, przewodniczący Zespołu Orzekającego może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni (załącznik 12) lub jeśli brak dotyczy badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych specjaliści Poradni wskazani przez Dyrektora przeprowadzą konieczne diagnozy wg posiadanej specjalności oraz zgodnie z kolejnością zapisów.
 17. Z posiedzenia Zespołu Orzekającego sporządza się protokół załącznik nr 9.
 18. Dokument przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez Dyrektora.
 19. Wnioskodawca może być poinformowany o podjętym rozstrzygnięciu w sposób wskazany we wniosku.

22.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.

22.a. Orzeczenia do kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię do wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 2. Zespół na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w przypadku:

– zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

-potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu.

-potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

 1. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę do wydania poprzedniego orzeczenia.
 2. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy lub wysyła na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
 3. Orzeczenie lub opinię przekazuję się w jednym egzemplarzu.
 4. Sekretariatu Poradni prowadzą następujące rejestry:

– rejestr wniosków do Zespołu Orzekającego

-rejestr opinii do wczesnego wspomagania rozwoju

-rejestr orzeczeń do kształcenia specjalnego

-rejestr orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego

-rejestr orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjnych.

 1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół wg wzoru w załączniku nr 10.
 2. Protokoły przechowuje się w teczce indywidualnej dziecka.

 

Regulamin wydawania opinii do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

 1. Wszystkie Poradnie wchodzące w skład Zespołu Poradni wydają opinię dotyczącą zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 2. Poradnie działają zgodnie z wyznaczonym terenem swojego działania.
 3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (zał. nr. 1)
 4. Wnioskodawca do wniosku dołącza zaświadczenie lekarskie (zał. Nr. 2), oraz opinię ze szkoły, która zawiera wszystkie informacje zgodnie z wnioskiem do Dyrektora przedszkola/szkoły (zał. Nr. 3)
 5. Opinie są wydawana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Wydanie opinii jest decyzją Rady Pedagogicznej danej Poradni.
 7. Posiedzenia rozstrzygające o wydaniu opinii odbywają się w dniach posiedzenia Zespołu Orzekającego, zgodnie z harmonogramem.
 8. Podczas posiedzenia Rada Pedagogiczna analizuje we współpracy z przedstawicielami przedszkola/szkoły/rodzica ucznia/pełnoletniego ucznia zgromadzoną dokumentację.
 9. W posiedzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele przedszkola/szkoły oraz z organu prowadzącego.
 10. Z analizy funkcjonowania ucznia sporządza się protokół zgodnie z zał. 4

 

 

 

Odpowiedz

(required)

(required)


Ćwiczenia stymulacji rozwoju mowy dla dzieci z klasy ,,0”

Szanowni Państwo, chciałabym jako specjalista – logopeda zwrócić Państwa uwagę na fakt, że od czasu narodzin Waszego dziecka to...

Komunikat Policji skierowany do: rodziców, opiekunów i uczniów, związany z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! W  związku z sytuacją  występowania  koronawirusa w  Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych...

Logopeda radzi: Praca z dzieckiem w domu – trudny orzech do zgryzienia

Z cyklu logopeda radzi: Praca z dzieckiem w domu – trudny orzech do zgryzienia Często słyszę od Rodziców, że...

NAUKA W DOMU

Z uwagi na ograniczenia spowodowane zagrożeniem epidemicznym w kraju wielu rodziców i opiekunów prawnych zostało z dziećmi w domu...

Kilka słów o tym, jak w obecnej sytuacji, rozmawiać z młodszymi dziećmi na całkiem dorosłe tematy

Zagrożenie epidemiczne koronawirusem całkowicie odmieniło życie nas wszystkich. Doświadczamy  niepokoju związanego z obawą o zdrowie i życie najbliższych, a...