Procedury

Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wchodzących w skład Zespołu Poradni wydają orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 • o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla  dzieci i młodzieży z uwagi na:
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie powiatu.

Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wchodzących  w skład  Zespołu Poradni wydają orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zespoły Orzekające Zespołu Poradni wydają na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:

– niepełnosprawność ruchową,

– niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),

– sprzężoną niepełnosprawność,

– niedostosowanie społeczne,

– zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

– potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych  i grupowych  dla dzieci niepełnosprawnych   intelektualnie w stopniu głębokim,

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego

1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składają rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Na wniosku konieczne jest określenie celu i przyczyny wydania orzeczenia.

4. Jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on orzeczenia do nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz możliwym sposobie załatwienia sprawy.

5. Wniosek przyjmuje pracownik merytoryczny poradni po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

6. Jeżeli wniosek został złożony do niewłaściwego zespołu, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

7. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wyniki badań psychologicznych  i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę  badania);jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
 • zaświadczenie lekarza (specjalisty) zawierające:

–  informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania), § 6 ust. 3 rozp.,

–  uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/szkoły (§ 6 ust.4 rozp.),

–  stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola; w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić:

–  zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,

–  zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,

–  określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni),

–  w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust. 5 rozp. )

8. Do wniosku o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.

9. Do wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
 • Zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka,
 • Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka i stwierdzonym rodzajem niepełnosprawności.

10. Poradnia przyjmuje tylko kompletne wnioski z wyżej wymienionymi załącznikami.

11. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.

12. Wnioskodawca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

13. W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie).  Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

 

Odpowiedz

(required)

(required)


Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów szkolnych

ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy na pierwsze w bieżącym  roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów szkolnych z rejonu...

Grupowe zajęcia dla dziewcząt

Jeżeli masz córkę która: ma 12 lub 13 lat szuka pasji i zainteresowań chce poznać samą siebie powinna być...

Uwaga – 13.10.2017r.

W dniu 13 października 2017r. sekretariat Poradni w Błoniu będzie czynny do godziny 14.00 Serdecznie przepraszamy    

Grupa Wsparcia Pedagogów i Psychologów

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów, które odbędzie się dnia 11...

Warsztaty dla rodziców

Uprzejmie informujemy, że dnia 05 października br. rozpocznie się kolejny cykl spotkań warsztatowych „Szkoły dla rodziców”. Tematyka będzie obejmowała...