Procedury

Regulamin Zespołów Orzekających w Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

1.W  każdej Poradni wchodzącej w skład Zespołu Poradni działają Zespoły Orzekające wydające orzeczenia dla dzieci i młodzieży.

 

 1. a) Poradnia Błonie wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną

– niepełnosprawnością ruchowa, w tym afazją

– z niesłyszeniem i słabosłyszeniem

– z niewidzeniem i słabowidzeniem

– z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym

–  z Autyzmem i Zespołem Aspergera

– o potrzebie nauczania indywidualnego lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

 1. b) Poradnia w Blizne Jasińskiego wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

– z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym

– o potrzebie nauczania indywidualnego lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

 1. c) Poradnia w Dziekanowie Leśnym wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

– z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem społecznym

– o potrzebie nauczania indywidualnego lub o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

– oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

2.Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie danej Poradni i tak:

– Poradnia Błonie- miasto i gmina Błonie oraz  Ożarów Mazowiecki, gmina Kampinos i Leszno.

– Poradnia Blizne Jasińskiego- gmina Izabelin i Stare Babice

– Poradnia Dziekanów Leśny- gmina Łomianki

 1. Orzeczenia i opinie dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera lub niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących z terenu działania Zespołu Poradni wydaje tylko Poradnia w Błoniu.
 2. Dla dzieci, które nie rozpoczęły spełnienia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie chodzą do przedszkola opinię i orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach ze względu na miejsce zamieszkania.
 3. Jeżeli wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia z uwagi na Autyzm i Zespół Aspergera lub niesłyszenie, słabe słyszenie, niewidzenie i słabe widzenie zostanie złożony w sekretariacie Poradni w Blizne Jasińskiego lub w Dziekanowie Leśnym dyrektor Zespołu Poradni przekaże dokumenty wraz z wnioskiem do właściwego Zespołu Orzekającego działającego w Poradni w Błoniu z powiadomieniem rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia.
 4. Zespół powołuje Dyrektor zgodnie z rocznym harmonogramem Zespołów Orzekających ogłoszonym na stronie internetowej Zespołu Poradni oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych Poradniach.
 5. O ile nie zachodzi inna potrzeba w skład Zespołu wchodzi: przewodniczący Zespołu, psycholog, pedagog, lekarz.
 6. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inni specjaliści, pracownicy szkoły/przedszkola zgodnie z wnioskiem rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia oraz na wniosek i za zgodą przewodniczącego Zespołu.
 7. Przewodniczący Zespołu ma prawo zwrócić się do przedszkola/szkoły za pośrednictwem rodziców z wnioskiem o wydanie opinii o uczniu zgodnie z załącznikiem nr 11
 8. Wszystkie osoby biorące udział w Zespołach zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszających na posiedzeniu.
 9. Wniosek i zaświadczenia lekarskie do Zespołu Orzekającego o wydanie opinii lub orzeczenia składa się w postaci papierowej (wzór dokumentów stanowią załączniki nr 1, 2, 3,4,5,6.
 10. Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą’’.
 11. Sekretariaty Poradni przyjmują tylko kompletne wnioski z pełną dokumentacją: wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie oraz wywiad z rodzicem na potrzeby Zespołu Orzekającego stanowiący załącznik nr 7.
 12. Pracownik przyjmujący wniosek wraz z dokumentacją zobowiązany jest opisać przyjmowane dokumenty datą i własnoręcznym podpisem, oraz wyznaczyć datę i godzinę posiedzenia zgodnie z harmonogramem oraz wręczyć wnioskodawcy zawiadomienie o posiedzeniu stanowiący załącznik nr 8 niniejszego regulaminu.
 13. Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego dostępne są w sekretariatach wszystkich Poradni. Na prośbę rodzica może być on przekazany w formie elektronicznej po wskazaniu właściwego adresu poczty elektronicznej.
 14. Jeżeli sprawa nie była prowadzona przez pracownika danej Poradni, po złożeniu wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia Dyrektor niezwłocznie tj. w dniu zapoznania się z dokumentacją wskazuje pracowników, którzy wchodzą w skład Zespołu Orzekającego w danej sprawie.
 15. W przypadku wystąpienia niejasności lub wątpliwości w przebiegu sprawy wnioskodawca winien kontaktować się tylko z pracownikami wchodzącymi w skład Zespołu w danej sprawie. Informacje takie można uzyskać w sekretariacie Poradni, w której mieści się Zespół.
 16. Jeżeli w trakcie trwania posiedzenia Zespół Orzekający uzna dokumentację za niepełną, przewodniczący Zespołu Orzekającego może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni (załącznik 12) lub jeśli brak dotyczy badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych specjaliści Poradni wskazani przez Dyrektora przeprowadzą konieczne diagnozy wg posiadanej specjalności oraz zgodnie z kolejnością zapisów.
 17. Z posiedzenia Zespołu Orzekającego sporządza się protokół załącznik nr 9.
 18. Dokument przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez Dyrektora.
 19. Wnioskodawca może być poinformowany o podjętym rozstrzygnięciu w sposób wskazany we wniosku.

22.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.

22.a. Orzeczenia do kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię do wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 2. Zespół na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w przypadku:

– zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

-potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu.

-potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

 1. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę do wydania poprzedniego orzeczenia.
 2. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy lub wysyła na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
 3. Orzeczenie lub opinię przekazuję się w jednym egzemplarzu.
 4. Sekretariatu Poradni prowadzą następujące rejestry:

– rejestr wniosków do Zespołu Orzekającego

-rejestr opinii do wczesnego wspomagania rozwoju

-rejestr orzeczeń do kształcenia specjalnego

-rejestr orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego

-rejestr orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjnych.

 1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół wg wzoru w załączniku nr 10.
 2. Protokoły przechowuje się w teczce indywidualnej dziecka.

 

Regulamin wydawania opinii do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu

 1. Wszystkie Poradnie wchodzące w skład Zespołu Poradni wydają opinię dotyczącą zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 2. Poradnie działają zgodnie z wyznaczonym terenem swojego działania.
 3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (zał. nr. 1)
 4. Wnioskodawca do wniosku dołącza zaświadczenie lekarskie (zał. Nr. 2), oraz opinię ze szkoły, która zawiera wszystkie informacje zgodnie z wnioskiem do Dyrektora przedszkola/szkoły (zał. Nr. 3)
 5. Opinie są wydawana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Wydanie opinii jest decyzją Rady Pedagogicznej danej Poradni.
 7. Posiedzenia rozstrzygające o wydaniu opinii odbywają się w dniach posiedzenia Zespołu Orzekającego, zgodnie z harmonogramem.
 8. Podczas posiedzenia Rada Pedagogiczna analizuje we współpracy z przedstawicielami przedszkola/szkoły/rodzica ucznia/pełnoletniego ucznia zgromadzoną dokumentację.
 9. W posiedzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele przedszkola/szkoły oraz z organu prowadzącego.
 10. Z analizy funkcjonowania ucznia sporządza się protokół zgodnie z zał. 4

 

 

 

Odpowiedz

(required)

(required)


Wakacyjne godziny pracy Poradni

Szanowni Państwo, Informujemy , że w okresie wakacji ulega zmianie plan pracy Poradni. Poradnia w Błoniu Będzie czynna od...

12.06.2020r. – Dyżur pełni poradnia w Dziekanowie Leśnym

W dniu 12.06.2020r. Poradnie w Błoniu i Blizne Jasińskiego będą nieczynne Dyżur pełni Poradnia w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa...

Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Szanowni Państwo, oto kolejna propozycja ćwiczeń w zakresie pamięci wzrokowej, które wspomagają także rozwój mowy opowieściowej. W początkowych ćwiczeniach...

Metoda EEGBiofeedback- podstawowe informacje

EEGBiofeeback (ang. neurofeedback) to metoda należąca do technik neuroterapeutycznych, stosowana do normalizacji funkcjonowania mózgu oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje...

Pamięć wzrokowa cz. II

Szanowni Państwo! Oto moja kolejna propozycja ćwiczeń pamięci wzrokowej które, w zakresie aspektu logopedycznego, będą dobrą okazją do rozwijania...