Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Błonie

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla dzieci

  • Trening przetwarzania słuchowego - terapia Johansena

   Opis

   Terapia przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Objawy takich zaburzeń to m.in.: trudności z rozumieniem mowy, mimo prawidłowego słuchu; wady wymowy; trudności w koncentracji na słowie mówionym; trudności z zapamiętywaniem usłyszanego tekstu; nadwrażliwość słuchowa, która prowadzi do szybkiego męczenia się w hałasie i co za tym idzie rozdrażnienie i trudności w koncentracji; trudności w pisaniu, czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu. Polega na słuchaniu przez dziecko płyt z muzyką, w domu, codziennie przez 8-10 tygodni. Cała terapia składa się z ok. 5-6 płyt. Płyty są płatne. W tej chwili jest to 200 złotych za płytę. Każda płyta jest przygotowywana indywidualnie na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa uwagi i koncentracji; - poprawa rozumienia mowy; - poprawa artykulacji; - poprawa komunikacji; - poprawa przetwarzania fonologicznego.

   Dla kogo

   Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy, z placówek z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadających zalecenie do diagnozy w opinii psychologiczno – pedagogicznej lub wskazania lekarskie.

   Prowadzący

   Magdalena Ratz

   Terminy / czas trwania

   Diagnozy przeprowadzane są w piątki. Po diagnozie rodzic otrzymuje płytę. Którą dziecko słucha codziennie przez 8-10 tygodni, następnie umawia się na kolejną diagnozę w poradni.

   Sposób rekrutacji

   Dziecko musi być po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej w poradni i mieć zalecenie w opinii do diagnozy przetwarzanie słuchowego. Rodzic zapisuje wtedy dziecko na listę oczekujących w sekretariacie Poradni w Błoniu i czeka na propozycję terminu diagnozy.

  • Trening przetwarzania słuchowego – Neuroflow

   Opis

   Terapia przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Objawy takich zaburzeń to m.in.: trudności z rozumieniem mowy, mimo prawidłowego słuchu; wady wymowy; trudności w koncentracji na słowie mówionym; trudności z zapamiętywaniem usłyszanego tekstu; trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia polega na pracy on-lina na platformie Neuroflow, 3 razy w tygodniu, ok. 20 minut, z udziałem rodzica. Dostęp do platformy jest płatny dla rodzica. Koszt od 260 do 280 złotych za jeden cykl. Program przewiduje 3 cykle, po każdym kolejna diagnoza.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa umiejętności lokalizacji źródła dźwięku; - poprawa umiejętności różnicowania dźwięków, w tym dźwięków mowy; - poprawa umiejętności rozpoznawania wzorców dźwiękowych; - poprawa umiejętności analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego; - poprawa umiejętności rozumienia mowy zniekształconej; - poprawa umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie).

   Dla kogo

   Dla dzieci w wieku od lat 6, z placówek z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadających zalecenie do diagnozy w opinii psychologiczno – pedagogicznej.

   Prowadzący

   Magdalena Ratz

   Terminy / czas trwania

   Diagnozy przeprowadzane są w piątki. Po diagnozie rodzic otrzymuje dostęp do platformy na której dziecko wykonywać będzie zadania (z udziałem rodzica). Jeden cykl trwa ok 2 m-ce, terapia przewiduje 3 cykle.

   Sposób rekrutacji

   Dziecko musi być po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej w poradni i mieć zalecenie w opinii do diagnozy przetwarzania słuchowego. Rodzic zapisuje wtedy dziecko na listę oczekujących w sekretariacie Poradni w Błoniu i czeka na propozycję terminu diagnozy.

  • Trening umiejętności społecznych

   Opis

   Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe podczas których prowadzący modelują zachowania uczestników w różnych sytuacjach społecznych, m.in. rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie. Trening ten pozwala na nabywanie kompetencji społecznych oraz ćwiczenie ich pod okiem terapeutów. Zajęcia polegają również na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych do sytuacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych; - zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych; - zmiana negatywnych doświadczeń oraz przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych; - zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz budowanie pozytywnej samooceny uczestników.

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm/Zespół Aspergera lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź opinię z zaleceniami zajęć TUS.

   Prowadzący

   Paulina Bielak i Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   Rok szkolny 2020/2021 - zajęcia odbywają się od 29.09.2020 r. we wtorki 15.15-16.45

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Wiek dziecka musi być odpowiadający tworzącej się aktualnie grupie. Decyzja jest podejmowana po konsultacji z rodzicami dziecka.

  • Razem raźniej

   Opis

   Nieśmiałość jest jedną z cech , które w znaczący sposób wpływają na stan emocjonalny, relacje społeczne, przebieg rozwoju dziecka. Towarzyszy jej często negatywny obraz własnej osoby, poczucie osamotnienia, lęk przed wieloma sytuacji społecznymi, tendencja do wycofywania się z relacji, unikania nowych doświadczeń. Dzieci nieśmiałe postrzegają często świat jako zagrażający. Unikając wyzwań, nie korzystają z wielu szans na rozwijanie kompetencji, umiejętności. Odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna może pozwolić im na pozytywne zmiany w postrzeganiu siebie i innych osób, rozumieniu sytuacji społecznych, wpłynąć pozytywnie na rozwój sfery emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć pracujemy w małej grupie (ok. 10-12 osób), stosujemy różnorodne, dobrane do potrzeb i możliwości uczestników formy pracy. Po każdym spotkaniu oferujemy także możliwość konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci uczestniczących w spotkaniach.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji, właściwego ich wyrażania; - budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny i wzmacnianie poczucia własnej wartości; - rozwijanie umiejętności społecznych; - nabywania umiejętności współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

   Dla kogo

   Zajęcia adresowane są do uczennic i uczniów klas II-V szkoły podstawowej

   Prowadzący

   Dorota Siekiera i Sylwia Stalmierska

   Terminy / czas trwania

   10 cotygodniowych spotkań od 28.10.2020 r.; środy, godz. 14.15-15.30.

   Sposób rekrutacji

   Zapisy poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni.

  • Warsztaty dla młodzieży

   Opis

   Warsztaty dla młodzieży w kryzysie to cotygodniowe spotkania o charakterze grupy terapeutycznej. Najważniejszą funkcją tych spotkań jest pozytywny wpływ rówieśników na rozwój emocjonalny i społeczny młodego człowieka. Podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać i wyrażać przeżywane uczucia, wzmacniają swoje moce strony oraz uczą się umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania sytuacji problemowych a także stosowania zasad asertywności. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb, marzeń, celów pozytywnie wpływa na rozwój własnej osobowości i indywidualności.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości; - rozwijanie umiejętności komunikowania się, uważnego słuchania, asertywności; - kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych; - wzmacnianie umiejętności wyrażania własnych uczuć bez szkody dla innych, - rozwijanie osobowości uczestników.

   Dla kogo

   Zajęcia kierowane do młodych ludzi, którzy wykazują różnego rodzaju trudności natury psychicznej. Mogą one dotyczyć funkcjonowania z rówieśnikami lub z rodziną, obniżonego nastroju, poczucia samotności, niedostosowania. Spotkania są także kierowane do młodych ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Uczestnicy to uczniowie z klas VII, VIII.

   Prowadzący

   Paulina Bielak i Marta Krzeszowska

   Terminy / czas trwania

   10 cotygodniowych spotkań od 16.09.2020 r.; środy, godz. 17.15-18.45.

   Sposób rekrutacji

   Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmowana jest po konsultacji z rodzicami.

  • Promocja zdrowia

   Opis

   Zajęcia mają charakter grupowy, są realizowane przy wykorzystaniu różnorodnych metod o charakterze warsztatowym podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące m.in: wzmacniania odporności psychicznej i samooceny, budowania poczucia własnej wartości, promocji zdrowego stylu życia (zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe odchudzanie, znaczenie aktywności fizycznej).

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   • Wzmacnianie odporności psychicznej i samooceny, budowanie poczucia własnej wartości. • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stres, zmiany, wyzwania). • Promocję zdrowego stylu życia (zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe odchudzanie, znaczenie aktywności fizycznej). • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i poszukiwania wsparcia. • Rozwijanie umiejętności radzenie sobie z emocjami. • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. • Wzmocnienie relacji międzyludzkich. • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników. • Kształtowanie umiejętności radzenie sobie ze zjawiskiem cyberbullyingu (mobbingu elektronicznego) i bullyingu w szkole

   Dla kogo

   Dziewczęta z klas V – VIII szkoły podstawowej

   Prowadzący

   Danuta Podstawka

   Terminy / czas trwania

   Cykl składa się z 10 spotkań, środy w godzinach 16.00 - 17.30 Po zajęciach, w godzinach 17.30 - 19.00 możliwość konsultacji dla Rodziców

   Sposób rekrutacji

   Zapisy w sekretariacie Poradni (tel. 22 725 46 11)

  • Terapia logopedyczna

   Opis

   Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - korygowanie zaburzeń mowy; - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; - usprawnianie funkcji pokarmowych; - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; - stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna); - przywracanie mowy w przypadku jej braku; - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy; - likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

   Dla kogo

   Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych rejonem Poradni

   Prowadzący

   Marta Zajkowska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu lub konsultacyjnie, co dwa, trzy tygodnie (w zależności od potrzeb i możliwości). Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda. Czas trwania zajęć nie przekracza 30 min.

   Sposób rekrutacji

   Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda. Pierwszeństwo mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

  • Psychoterapia

   Opis

   Psychoterapia polega na leczeniu rozmową. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty i zastanowić się, czy chcemy coś zmienić. Dlatego też, psychoterapia wymaga aktywnego udziału pacjenta, który powinien być odpowiednio zmotywowany do zmiany.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa jakości życia pacjenta; - lepsze poznanie siebie i uzyskanie sprawczości w sytuacjach codziennych; - zwiększenie samoświadomości dotyczącej myśli i uczuć przeżywanych przez pacjenta; - poszukiwanie rozwiązań problemów z wykorzystaniem własnych możliwości.

   Dla kogo

   Terapią indywidualną objęte są dzieci i młodzież w wieku od ok. 12 lat, w przypadku dzieci młodszych pomocą psychoterapeutyczną, konsultacjami wychowawczymi, warsztatami dla rodziców mogą być objęci rodzice. Dzieci młodsze mogą być objęte wsparciem psychologicznym indywidualnym lub grupowym.

   Prowadzący

   Monika Świetlicka, Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz, Paulina Bielak, Marta Krzeszowska, Diana Giera-Kmiecik, Danuta Podstawka

   Terminy / czas trwania

   Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie, w placówce przeznacza się minimum 10 spotkań terapeutycznych, po tym czasie dokonywana jest ewaluacja dotychczasowych efektów w zespole i podejmowana decyzja o zakończeniu lub kontynuowaniu terapii.

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i psychoterapeutę.

  • Terapia Integracji Sensorycznej

   Opis

   Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji. W przypadku integracji sensorycznej zmiany te mogą nastąpić pod wpływem kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej. Złożone bardziej kompleksowe zachowania i umiejętności powstają na bazie wcześniej uformowanych, prostych zachowań. W związku z tym, odtwarzając pierwotne funkcje układu sensorycznego, torujemy drogę dla automatycznego pojawienia się kolejnych, wyższych. Metoda integracji sensorycznej wykorzystuje także naturalny, instynktowny popęd do aktywnego eksplorowania otoczenia, jaki posiada dziecko. Zadania wykonywane w ramach terapii wychodzą na przeciw tym naturalnym dążeniom, umożliwiając dziecku zaspokojenie ciekawości świata przy jednoczesnym rozwoju funkcji aparatu sensorycznego.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne. Oddziaływanie terapeutyczne polega na planowym bodźcowaniu trzech podstawowych, pierwotnych zmysłów: dotyku, czucia głębokiego, równowagi, które stanowią bazę dla wykształcenia wyższych, bardziej zaawansowanych umiejętności przetwarzania sensorycznego. Nabycie konkretnych umiejętności nie jest celem terapii. Następuje ono jednak, jako skutek poboczny, gdy w wyniku przeprowadzonej stymulacji poprawia się integracja sensoryczna i wzmacniają procesy nerwowe, co w sposób automatyczny przekłada się na pojawienie nowych, adekwatnych reakcji i zachowań.

   Dla kogo

   Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

   Prowadzący

   Justyna Kamińska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia trwają 30 minut przez cały rok szkolny.

   Sposób rekrutacji

   Kolejność na listach oczekujących na SI, opinia lub orzeczenie ze wskazaniami do Si oraz wykonana diagnoza SI.

 • Dla nauczycieli

  • Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych

   Opis

   Praca psychologa i pedagoga w szkole niesie za sobą duże obciążenie emocjonalne, ponieważ polega na udzielaniu pomocy. Często sami muszą być wsparciem dla zdenerwowanego, zasmuconego, agresywnego lub wycofanego ucznia albo sfrustrowanego i zestresowanego nauczyciela. Nie zapominajmy też o konieczności zaopiekowania się rodzicem. To powoduje, że można poczuć się przytłoczonym problemami innych. Grupa wsparcia daje przede wszystkim wsparcie i realne odciążenie w trudnościach pracy pomocowej. Umożliwia także wymianę doświadczeń i dzielenie się właściwymi rozwiązaniami w sytuacjach trudnych w szkole.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielanie wsparcia psychologom i pedagogom szkolnym; - wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole; - wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - odpowiadanie na potrzeby uczestników i poruszanie wnoszonych przez nich tematów/problemów.

   Dla kogo

   Zajęcia wspierające skierowane są do psychologów i pedagogów szkolnych z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Marta Krzeszowska

   Terminy / czas trwania

   Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez cały rok szkolny.

   Sposób rekrutacji

   Na spotkania przyjmowani są wszyscy chętni psychologowie i pedagodzy ze szkół z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

  • Sieć współpracy z nauczycielami i specjalistami wychowania przedszkolnego

   Opis

   Sieć współpracy nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego mająca charakter wspierająco – edukacyjny.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   – wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; – podnoszenie kompetencji wychowawczych, zwiększanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej dzieci przedszkolnych.

   Dla kogo

   Dla nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach oraz szkołach z przygotowaniem przedszkolnym

   Prowadzący

   Iwona Głowacka, Danuta Podstawka

   Terminy / czas trwania

   Co 2 miesiące w okresie roku szkolnego

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia chętnych

  • Porady i konsultacje indywidualne

   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; - wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek; - udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; - konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Konsultacje prowadzone są przez wszystkich pracowników poradni.

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Błoniu.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Nauczyciele placówek szkolnych i przedszkolnych z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

 • Dla rodziców

  • Spotkania dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze

   Opis

   Są to zajęcia, które wyposażają rodziców w niezbędną wiedzę na temat metod pracy z dzieckiem, zwłaszcza takim, które ma objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Przeznaczone są dla rodziców (indywidualnie lub w parze rodzicielskiej), których dzieci są bardzo ruchliwe, sprawiają wrażenie, że nie słyszą/nie słuchają co się do nich mówi, mają problemy w koncentracji, są głośnie, niekiedy ich zachowania są agresywne i impulsywne. Są to zajęcia w grupie ok. 15 osób.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - umiejętność rozróżniania przez rodziców, które zachowania dziecka są objawami nadpobudliwości psychoruchowej - umiejętność organizowanie dziecku przestrzeni i czasu, tak aby objawy nadpobudliwości, jak najmniej zaburzały jego funkcjonowanie, - rozwijanie umiejętności rodzica w zakresie motywowania dziecka do działania; - motywowanie rodzica do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny. - poprawa funkcjonowania dziecka z nadpobudliwością psychoruchową poprzez zastosowanie przez rodziców odpowiednich oddziaływań wychowawczych;

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczona dla rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   6 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od 1 grudnia 2020, zajęcia będą się odbywały w trybie online.

   Sposób rekrutacji

   Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adresy mailowe do 26 listopada 2020: magdalena.hernik@zpppblonie.pl, aleksandra.zdancewicz@zpppblonie.pl

  • Konsultacje wychowawcze

   Opis

   Konsultacje wychowawcze przeznaczone są dla rodziców indywidualnie lub w parach rodzicielskich (mama i tata). Są to godzinne spotkania indywidualne, które odbywają się co 2-3 tygodnie. Służą temu, aby przyjrzeć się jak działania rodziców wpływają na zachowanie dziecka i ewentualnie wprowadzić zmiany, jeżeli jest taka potrzeba. Prowadzący towarzyszy rodzicom w refleksji na temat swoich celów wychowawczych i sposobów ich realizacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa kompetencji wychowawczych rodziców; - poprawa ich rozumienia zachowań dziecka; - wzmocnienie rodziców w ich roli; - wzrost wiedzy na temat prawideł rozwoju i mechanizmów psychologicznych regulujących funkcjonowanie dziecka; - zmotywowanie rodziców do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny; - wspieranie rodziców we wprowadzaniu zmian.

   Dla kogo

   Konsultacje wychowawcze są kierowane do rodziców dzieci objętych opieką Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

   Prowadzący

   Magdalena Ratz

   Terminy / czas trwania

   Jest to ok. 5-6 spotkań, trwających godzinę, odbywających się co 2-3 tygodnie

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców

  • Szkoła dla Rodziców

   Opis

   Program ten jest realizowany w całej Polsce przez różne instytucje. Jest nastawiony na wspomaganie rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku. Prowadzony metodami warsztatowymi, rodzice zachęcani są do aktywnego udziału w zajęciach. Grupa składa się z ok. 15 osób. Forma zajęć grupowych jest dodatkowa korzyścią, gdyż daje okazję, aby doświadczyć wsparcia grupy, zaobserwować jak inni rodzice układają swoje relacje z dziećmi, a także podzielić się refleksjami na temat swojego rodzicielstwa.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą kształtowania takiej relacji z dzieckiem, która sprzyja jego rozwojowi; - podkreślenie ważności stawiania granic w wychowaniu; - rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich i dziecka; - rozwijanie w rodzinie komunikacji opartej na rozumieniu stanów emocjonalnych; - rozwijanie kompetencji rodziców w zakresie wspierania dziecka w budowaniu pewności siebie i zdrowego poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Dla wszystkich rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   10 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od……..

   Sposób rekrutacji

   Rodzic zapisuje się na listę oczekujących w sekretariacie poradni w Błoniu, następnie czeka na telefon zapraszający go na spotkanie wstępne, w którego efekcie może rozpocząć swój udział w warsztatach.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Rodzice z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

  • Spotkania dla rodziców nastolatków

   Opis

   Są to zajęcia, na których będziemy rozmawiać o typowych problemach z jakimi mierzą się rodzice dorastających dzieci. Spotkania będą też okazją do udzielania sobie i otrzymania wsparcia w rodzicielstwie. Przeznaczone są dla rodziców (indywidualnie lub w parze rodzicielskiej). Są to zajęcia w grupie ok. 15 osób.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - rozwijanie umiejętności komunikowania się z nastoletnimi dziećmi; - rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami nastolatka i uczenia go tego samego; - rozumienia znaczenia granic w wychowaniu nastolatka; - rozumienie udziału elektroniki w życiu dzisiejszych nastolatków; - motywowanie rodzica do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny.

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczona dla rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   6 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od 27 kwietnia, zajęcia będą się odbywały w trybie online, na platformie Zoom

   Sposób rekrutacji

   Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adresy mailowe do 25 kwietnia 2021: magdalena.ratz@zpppblonie.pl

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 7:30 do 16:00
WT od 7:30 do 18:00
ŚR od 7:30 do 16:00
CZW od 7:30 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30
WT od 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni