Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Błonie

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla dzieci

  • Trening przetwarzania słuchowego - terapia Johansena

   Opis

   Terapia przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Objawy takich zaburzeń to m.in.: trudności z rozumieniem mowy, mimo prawidłowego słuchu; wady wymowy; trudności w koncentracji na słowie mówionym; trudności z zapamiętywaniem usłyszanego tekstu; nadwrażliwość słuchowa, która prowadzi do szybkiego męczenia się w hałasie i co za tym idzie rozdrażnienie i trudności w koncentracji; trudności w pisaniu, czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu. Polega na słuchaniu przez dziecko płyt z muzyką, w domu, codziennie przez 8-10 tygodni. Cała terapia składa się z ok. 5-6 płyt. Płyty są płatne. W tej chwili jest to 200 złotych za płytę. Każda płyta jest przygotowywana indywidualnie na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa uwagi i koncentracji; - poprawa rozumienia mowy; - poprawa artykulacji; - poprawa komunikacji; - poprawa przetwarzania fonologicznego.

   Dla kogo

   Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy, z placówek z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadających zalecenie do diagnozy w opinii psychologiczno – pedagogicznej lub wskazania lekarskie.

   Prowadzący

   Magdalena Ratz

   Terminy / czas trwania

   Diagnozy przeprowadzane są w piątki. Po diagnozie rodzic otrzymuje płytę. Którą dziecko słucha codziennie przez 8-10 tygodni, następnie umawia się na kolejną diagnozę w poradni.

   Sposób rekrutacji

   Dziecko musi być po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej w poradni i mieć zalecenie w opinii do diagnozy przetwarzanie słuchowego. Rodzic zapisuje wtedy dziecko na listę oczekujących w sekretariacie Poradni w Błoniu i czeka na propozycję terminu diagnozy.

  • Trening przetwarzania słuchowego – Neuroflow

   Opis

   Terapia przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Objawy takich zaburzeń to m.in.: trudności z rozumieniem mowy, mimo prawidłowego słuchu; wady wymowy; trudności w koncentracji na słowie mówionym; trudności z zapamiętywaniem usłyszanego tekstu; trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia polega na pracy on-lina na platformie Neuroflow, 3 razy w tygodniu, ok. 20 minut, z udziałem rodzica. Dostęp do platformy jest płatny dla rodzica. Koszt od 260 do 280 złotych za jeden cykl. Program przewiduje 3 cykle, po każdym kolejna diagnoza.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa umiejętności lokalizacji źródła dźwięku; - poprawa umiejętności różnicowania dźwięków, w tym dźwięków mowy; - poprawa umiejętności rozpoznawania wzorców dźwiękowych; - poprawa umiejętności analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego; - poprawa umiejętności rozumienia mowy zniekształconej; - poprawa umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie).

   Dla kogo

   Dla dzieci w wieku od lat 6, z placówek z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadających zalecenie do diagnozy w opinii psychologiczno – pedagogicznej.

   Prowadzący

   Magdalena Ratz

   Terminy / czas trwania

   Diagnozy przeprowadzane są w piątki. Po diagnozie rodzic otrzymuje dostęp do platformy na której dziecko wykonywać będzie zadania (z udziałem rodzica). Jeden cykl trwa ok 2 m-ce, terapia przewiduje 3 cykle.

   Sposób rekrutacji

   Dziecko musi być po diagnozie psychologiczno – pedagogicznej w poradni i mieć zalecenie w opinii do diagnozy przetwarzania słuchowego. Rodzic zapisuje wtedy dziecko na listę oczekujących w sekretariacie Poradni w Błoniu i czeka na propozycję terminu diagnozy.

  • Trening umiejętności społecznych

   Opis

   Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe podczas których prowadzący modelują zachowania uczestników w różnych sytuacjach społecznych, m.in. rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie. Trening ten pozwala na nabywanie kompetencji społecznych oraz ćwiczenie ich pod okiem terapeutów. Zajęcia polegają również na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych do sytuacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych; - zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych; - zmiana negatywnych doświadczeń oraz przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych; - zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz budowanie pozytywnej samooceny uczestników.

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm/Zespół Aspergera lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź opinię z zaleceniami zajęć TUS.

   Prowadzący

   Paulina Bielak i Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   Rok szkolny 2020/2021 - zajęcia odbywają się od 29.09.2020 r. we wtorki 15.15-16.45

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Wiek dziecka musi być odpowiadający tworzącej się aktualnie grupie. Decyzja jest podejmowana po konsultacji z rodzicami dziecka.

  • Razem raźniej

   Opis

   Nieśmiałość jest jedną z cech , które w znaczący sposób wpływają na stan emocjonalny, relacje społeczne, przebieg rozwoju dziecka. Towarzyszy jej często negatywny obraz własnej osoby, poczucie osamotnienia, lęk przed wieloma sytuacji społecznymi, tendencja do wycofywania się z relacji, unikania nowych doświadczeń. Dzieci nieśmiałe postrzegają często świat jako zagrażający. Unikając wyzwań, nie korzystają z wielu szans na rozwijanie kompetencji, umiejętności. Odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna może pozwolić im na pozytywne zmiany w postrzeganiu siebie i innych osób, rozumieniu sytuacji społecznych, wpłynąć pozytywnie na rozwój sfery emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć pracujemy w małej grupie (ok. 10-12 osób), stosujemy różnorodne, dobrane do potrzeb i możliwości uczestników formy pracy. Po każdym spotkaniu oferujemy także możliwość konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci uczestniczących w spotkaniach.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji, właściwego ich wyrażania; - budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny i wzmacnianie poczucia własnej wartości; - rozwijanie umiejętności społecznych; - nabywania umiejętności współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

   Dla kogo

   Zajęcia adresowane są do uczennic i uczniów klas II-V szkoły podstawowej

   Prowadzący

   Dorota Siekiera i Sylwia Stalmierska

   Terminy / czas trwania

   10 cotygodniowych spotkań od 28.10.2020 r.; środy, godz. 14.15-15.30.

   Sposób rekrutacji

   Zapisy poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni.

  • Warsztaty dla młodzieży

   Opis

   Warsztaty dla młodzieży w kryzysie to cotygodniowe spotkania o charakterze grupy terapeutycznej. Najważniejszą funkcją tych spotkań jest pozytywny wpływ rówieśników na rozwój emocjonalny i społeczny młodego człowieka. Podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać i wyrażać przeżywane uczucia, wzmacniają swoje moce strony oraz uczą się umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania sytuacji problemowych a także stosowania zasad asertywności. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb, marzeń, celów pozytywnie wpływa na rozwój własnej osobowości i indywidualności.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości; - rozwijanie umiejętności komunikowania się, uważnego słuchania, asertywności; - kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych; - wzmacnianie umiejętności wyrażania własnych uczuć bez szkody dla innych, - rozwijanie osobowości uczestników.

   Dla kogo

   Zajęcia kierowane do młodych ludzi, którzy wykazują różnego rodzaju trudności natury psychicznej. Mogą one dotyczyć funkcjonowania z rówieśnikami lub z rodziną, obniżonego nastroju, poczucia samotności, niedostosowania. Spotkania są także kierowane do młodych ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Uczestnicy to uczniowie z klas VII, VIII.

   Prowadzący

   Paulina Bielak i Marta Krzeszowska

   Terminy / czas trwania

   10 cotygodniowych spotkań od 16.09.2020 r.; środy, godz. 17.15-18.45.

   Sposób rekrutacji

   Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmowana jest po konsultacji z rodzicami.

  • Promocja zdrowia

   Opis

   Zajęcia mają charakter grupowy, są realizowane przy wykorzystaniu różnorodnych metod o charakterze warsztatowym podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące m.in: wzmacniania odporności psychicznej i samooceny, budowania poczucia własnej wartości, promocji zdrowego stylu życia (zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe odchudzanie, znaczenie aktywności fizycznej).

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych; - kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych; - wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Dziewczęta z klas V – VIII szkoły podstawowej.

   Prowadzący

   Danuta Podstawka, Sylwia Stalmierska

   Terminy / czas trwania

   Cykl składa się z 10 spotkań, rozpoczynają się w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

   Sposób rekrutacji

   Zapisy w sekretariacie Poradni

  • Terapia logopedyczna

   Opis

   Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - korygowanie zaburzeń mowy; - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; - usprawnianie funkcji pokarmowych; - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; - stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna); - przywracanie mowy w przypadku jej braku; - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy; - likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

   Dla kogo

   Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych rejonem Poradni

   Prowadzący

   Marta Zajkowska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu lub konsultacyjnie, co dwa, trzy tygodnie (w zależności od potrzeb i możliwości). Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda. Czas trwania zajęć nie przekracza 30 min.

   Sposób rekrutacji

   Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda. Pierwszeństwo mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

  • Psychoterapia

   Opis

   Psychoterapia polega na leczeniu rozmową. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty i zastanowić się, czy chcemy coś zmienić. Dlatego też, psychoterapia wymaga aktywnego udziału pacjenta, który powinien być odpowiednio zmotywowany do zmiany.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa jakości życia pacjenta; - lepsze poznanie siebie i uzyskanie sprawczości w sytuacjach codziennych; - zwiększenie samoświadomości dotyczącej myśli i uczuć przeżywanych przez pacjenta; - poszukiwanie rozwiązań problemów z wykorzystaniem własnych możliwości.

   Dla kogo

   Terapią indywidualną objęte są dzieci i młodzież w wieku od ok. 12 lat, w przypadku dzieci młodszych pomocą psychoterapeutyczną, konsultacjami wychowawczymi, warsztatami dla rodziców mogą być objęci rodzice. Dzieci młodsze mogą być objęte wsparciem psychologicznym indywidualnym lub grupowym.

   Prowadzący

   Monika Świetlicka, Magdalena Ratz-Hernik, Aleksandra Zdancewicz, Paulina Bielak, Marta Krzeszowska

   Terminy / czas trwania

   Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie, w placówce przeznacza się minimum 10 spotkań terapeutycznych, po tym czasie dokonywana jest ewaluacja dotychczasowych efektów w zespole i podejmowana decyzja o zakończeniu lub kontynuowaniu terapii.

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i psychoterapeutę.

  • Terapia Integracji Sensorycznej

   Opis

   Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji. W przypadku integracji sensorycznej zmiany te mogą nastąpić pod wpływem kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej. Złożone bardziej kompleksowe zachowania i umiejętności powstają na bazie wcześniej uformowanych, prostych zachowań. W związku z tym, odtwarzając pierwotne funkcje układu sensorycznego, torujemy drogę dla automatycznego pojawienia się kolejnych, wyższych. Metoda integracji sensorycznej wykorzystuje także naturalny, instynktowny popęd do aktywnego eksplorowania otoczenia, jaki posiada dziecko. Zadania wykonywane w ramach terapii wychodzą na przeciw tym naturalnym dążeniom, umożliwiając dziecku zaspokojenie ciekawości świata przy jednoczesnym rozwoju funkcji aparatu sensorycznego.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne. Oddziaływanie terapeutyczne polega na planowym bodźcowaniu trzech podstawowych, pierwotnych zmysłów: dotyku, czucia głębokiego, równowagi, które stanowią bazę dla wykształcenia wyższych, bardziej zaawansowanych umiejętności przetwarzania sensorycznego. Nabycie konkretnych umiejętności nie jest celem terapii. Następuje ono jednak, jako skutek poboczny, gdy w wyniku przeprowadzonej stymulacji poprawia się integracja sensoryczna i wzmacniają procesy nerwowe, co w sposób automatyczny przekłada się na pojawienie nowych, adekwatnych reakcji i zachowań.

   Dla kogo

   Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

   Prowadzący

   Justyna Kamińska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia trwają 30 minut przez cały rok szkolny.

   Sposób rekrutacji

   Kolejność na listach oczekujących na SI, opinia lub orzeczenie ze wskazaniami do Si oraz wykonana diagnoza SI.

 • Dla nauczycieli

  • Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych

   Opis

   Praca psychologa i pedagoga w szkole niesie za sobą duże obciążenie emocjonalne, ponieważ polega na udzielaniu pomocy. Często sami muszą być wsparciem dla zdenerwowanego, zasmuconego, agresywnego lub wycofanego ucznia albo sfrustrowanego i zestresowanego nauczyciela. Nie zapominajmy też o konieczności zaopiekowania się rodzicem. To powoduje, że można poczuć się przytłoczonym problemami innych. Grupa wsparcia daje przede wszystkim wsparcie i realne odciążenie w trudnościach pracy pomocowej. Umożliwia także wymianę doświadczeń i dzielenie się właściwymi rozwiązaniami w sytuacjach trudnych w szkole.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielanie wsparcia psychologom i pedagogom szkolnym; - wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole; - wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - odpowiadanie na potrzeby uczestników i poruszanie wnoszonych przez nich tematów/problemów.

   Dla kogo

   Zajęcia wspierające skierowane są do psychologów i pedagogów szkolnych z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Marta Krzeszowska

   Terminy / czas trwania

   Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez cały rok szkolny.

   Sposób rekrutacji

   Na spotkania przyjmowani są wszyscy chętni psychologowie i pedagodzy ze szkół z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

  • Sieć współpracy z nauczycielami i specjalistami wychowania przedszkolnego

   Opis

   Sieć współpracy nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego mająca charakter wspierająco – edukacyjny.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   – wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; – podnoszenie kompetencji wychowawczych, zwiększanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej dzieci przedszkolnych.

   Dla kogo

   Dla nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach oraz szkołach z przygotowaniem przedszkolnym

   Prowadzący

   Iwona Głowacka, Danuta Podstawka

   Terminy / czas trwania

   Co 2 miesiące w okresie roku szkolnego

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia chętnych

  • Porady i konsultacje indywidualne

   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; - wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek; - udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; - konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Konsultacje prowadzone są przez wszystkich pracowników poradni.

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Błoniu.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Nauczyciele placówek szkolnych i przedszkolnych z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

 • Dla rodziców

  • Spotkania dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze

   Opis

   Są to zajęcia, które wyposażają rodziców w niezbędną wiedzę na temat metod pracy z dzieckiem, zwłaszcza takim, które ma objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Przeznaczone są dla rodziców (indywidualnie lub w parze rodzicielskiej), których dzieci są bardzo ruchliwe, sprawiają wrażenie, że nie słyszą/nie słuchają co się do nich mówi, mają problemy w koncentracji, są głośnie, niekiedy ich zachowania są agresywne i impulsywne. Są to zajęcia w grupie ok. 15 osób.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - umiejętność rozróżniania przez rodziców, które zachowania dziecka są objawami nadpobudliwości psychoruchowej - umiejętność organizowanie dziecku przestrzeni i czasu, tak aby objawy nadpobudliwości, jak najmniej zaburzały jego funkcjonowanie, - rozwijanie umiejętności rodzica w zakresie motywowania dziecka do działania; - motywowanie rodzica do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny. - poprawa funkcjonowania dziecka z nadpobudliwością psychoruchową poprzez zastosowanie przez rodziców odpowiednich oddziaływań wychowawczych;

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczona dla rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   6 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od 1 grudnia 2020, zajęcia będą się odbywały w trybie online.

   Sposób rekrutacji

   Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adresy mailowe do 26 listopada 2020: magdalena.hernik@zpppblonie.pl, aleksandra.zdancewicz@zpppblonie.pl

  • Konsultacje wychowawcze

   Opis

   Konsultacje wychowawcze przeznaczone są dla rodziców indywidualnie lub w parach rodzicielskich (mama i tata). Są to godzinne spotkania indywidualne, które odbywają się co 2-3 tygodnie. Służą temu, aby przyjrzeć się jak działania rodziców wpływają na zachowanie dziecka i ewentualnie wprowadzić zmiany, jeżeli jest taka potrzeba. Prowadzący towarzyszy rodzicom w refleksji na temat swoich celów wychowawczych i sposobów ich realizacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa kompetencji wychowawczych rodziców; - poprawa ich rozumienia zachowań dziecka; - wzmocnienie rodziców w ich roli; - wzrost wiedzy na temat prawideł rozwoju i mechanizmów psychologicznych regulujących funkcjonowanie dziecka; - zmotywowanie rodziców do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny; - wspieranie rodziców we wprowadzaniu zmian.

   Dla kogo

   Konsultacje wychowawcze są kierowane do rodziców dzieci objętych opieką Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

   Prowadzący

   Magdalena Ratz

   Terminy / czas trwania

   Jest to ok. 5-6 spotkań, trwających godzinę, odbywających się co 2-3 tygodnie

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców

  • Szkoła dla Rodziców

   Opis

   Program ten jest realizowany w całej Polsce przez różne instytucje. Jest nastawiony na wspomaganie rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku. Prowadzony metodami warsztatowymi, rodzice zachęcani są do aktywnego udziału w zajęciach. Grupa składa się z ok. 15 osób. Forma zajęć grupowych jest dodatkowa korzyścią, gdyż daje okazję, aby doświadczyć wsparcia grupy, zaobserwować jak inni rodzice układają swoje relacje z dziećmi, a także podzielić się refleksjami na temat swojego rodzicielstwa.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą kształtowania takiej relacji z dzieckiem, która sprzyja jego rozwojowi; - podkreślenie ważności stawiania granic w wychowaniu; - rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich i dziecka; - rozwijanie w rodzinie komunikacji opartej na rozumieniu stanów emocjonalnych; - rozwijanie kompetencji rodziców w zakresie wspierania dziecka w budowaniu pewności siebie i zdrowego poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Dla wszystkich rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   10 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od……..

   Sposób rekrutacji

   Rodzic zapisuje się na listę oczekujących w sekretariacie poradni w Błoniu, następnie czeka na telefon zapraszający go na spotkanie wstępne, w którego efekcie może rozpocząć swój udział w warsztatach.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Rodzice z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

  • Spotkania dla rodziców nastolatków

   Opis

   Są to zajęcia, na których będziemy rozmawiać o typowych problemach z jakimi mierzą się rodzice dorastających dzieci. Spotkania będą też okazją do udzielania sobie i otrzymania wsparcia w rodzicielstwie. Przeznaczone są dla rodziców (indywidualnie lub w parze rodzicielskiej). Są to zajęcia w grupie ok. 15 osób.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - rozwijanie umiejętności komunikowania się z nastoletnimi dziećmi; - rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami nastolatka i uczenia go tego samego; - rozumienia znaczenia granic w wychowaniu nastolatka; - rozumienie udziału elektroniki w życiu dzisiejszych nastolatków; - motywowanie rodzica do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny.

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczona dla rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

   Prowadzący

   Magdalena Ratz, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   6 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od 27 kwietnia, zajęcia będą się odbywały w trybie online, na platformie Zoom

   Sposób rekrutacji

   Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adresy mailowe do 25 kwietnia 2021: magdalena.ratz@zpppblonie.pl

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 7:30 do 16:00
WT od 8:00 do 18:00
ŚR od 7:30 do 16:00
CZW od 8:00 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN od 10:00 do 18:00
WT | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30

Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni