Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Ożarów Mazowiecki

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla dzieci

  • Zajęcia „Razem Raźniej”

   Opis

   Nieśmiałość jest jedną z cech , które w znaczący sposób wpływają na stan emocjonalny, relacje społeczne, przebieg rozwoju dziecka. Towarzyszy jej często negatywny obraz własnej osoby, poczucie osamotnienia, lęk przed wieloma sytuacji społecznymi, tendencja do wycofywania się z relacji, unikania nowych doświadczeń. Dzieci nieśmiałe postrzegają często świat jako zagrażający. Unikając wyzwań, nie korzystają z wielu szans na rozwijanie kompetencji, umiejętności. Odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna może pozwolić im na pozytywne zmiany w postrzeganiu siebie i innych osób, rozumieniu sytuacji społecznych, wpłynąć pozytywnie na rozwój sfery emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć pracujemy w małej grupie (ok. 10-12 osób), stosujemy różnorodne, dobrane do potrzeb i możliwości uczestników formy pracy. Po każdym spotkaniu oferujemy także możliwość konsultacji indywidualnych dla rodziców dzieci uczestniczących w spotkaniach.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji, właściwego ich wyrażania; - budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny i wzmacnianie poczucia własnej wartości; - rozwijanie umiejętności społecznych; - nabywania umiejętności współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

   Dla kogo

   Zajęcia adresowane są do uczennic i uczniów klas II-V szkoły podstawowej.

   Prowadzący

   Emilia Anosov, Sylwia Stalmierska

   Terminy / czas trwania

   10 cotygodniowych spotkań

   Sposób rekrutacji

   Zapisy poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni.

  • Zajęcia dla dzieci przeżywających nadmierny lęk

   Opis

   Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi tak, by umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią. Każde spotkanie będzie stwarzać dzieciom przeżywającym nadmierny lęk okazje do wypowiadania się lub podejmowania innej aktywności. Zastosowanie elementów programu terapii zaburzeń lękowych u dzieci pozwoli na przezwyciężenie leków, rozwinie umiejętność doceniania i nagradzania samego siebie za podjęcie próby przezwyciężenia trudności.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - samopoznanie (w sferze osobowościowej i emocjonalnej); - budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie wiary we własne siły; - przeciwdziałanie skłonności do izolacji; - ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi; - kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych; - kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania trudności; - nauka otwartości na innych i spontanicznych zachowań; - kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie postawy asertywnej; - nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji; - kształtowanie zachowań empatycznych.

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych. Liczebność grupy to nie więcej niż 6 dzieci.

   Prowadzący

   Emilia Anosov, Sylwia Stalmierska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia będą realizowane w wymiarze 60 minut tygodniowo. Program obejmuje 10 spotkań z dziećmi oraz dwa spotkania z rodzicami.

   Sposób rekrutacji

   Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie rozmowy z rodzicem oraz analizy dokumentacji. Na spotkanie rekrutacyjne można zapisywać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Należy wówczas dostarczyć opinię ze szkoły.

  • Warsztaty dla młodzieży w kryzysie

   Opis

   Warsztaty dla młodzieży w kryzysie to cotygodniowe spotkania o charakterze grupy terapeutycznej. Najważniejszą funkcją tych spotkań jest pozytywny wpływ rówieśników na rozwój emocjonalny i społeczny młodego człowieka. Podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać i wyrażać przeżywane uczucia, wzmacniają swoje moce strony oraz uczą się umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania sytuacji problemowych a także stosowania zasad asertywności. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb, marzeń, celów pozytywnie wpływa na rozwój własnej osobowości i indywidualności.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości; - rozwijanie umiejętności komunikowania się, uważnego słuchania, asertywności; - kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych; - wzmacnianie umiejętności wyrażania własnych uczuć bez szkody dla innych, - rozwijanie osobowości uczestników.

   Dla kogo

   Zajęcia kierowane do młodych ludzi, którzy wykazują różnego rodzaju trudności natury psychicznej. Mogą one dotyczyć funkcjonowania z rówieśnikami lub z rodziną, obniżonego nastroju, poczucia samotności, niedostosowania. Spotkania są także kierowane do młodych ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Uczestnicy to uczniowie z klas VII, VIII.

   Prowadzący

   Emilia Anosov, Sylwia Stalmierska

   Terminy / czas trwania

   10 spotkań + konsultacje z rodzicami.

   Sposób rekrutacji

   Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmowana jest po konsultacji z rodzicami.

  • Terapia logopedyczna

   Opis

   Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - korygowanie zaburzeń mowy; - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; - usprawnianie funkcji pokarmowych; - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; - stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna); - przywracanie mowy w przypadku jej braku; - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy; - likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

   Dla kogo

   Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych rejonem Poradni

   Prowadzący

   Magdalena Wasil

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu lub konsultacyjnie, co dwa, trzy tygodnie (w zależności od potrzeb i możliwości). Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda. Czas trwania zajęć nie przekracza 30 min.

   Sposób rekrutacji

   Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda. Pierwszeństwo mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

  • Psychoterapia

   Opis

   Psychoterapia polega na leczeniu rozmową. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty i zastanowić się, czy chcemy coś zmienić. Dlatego też, psychoterapia wymaga aktywnego udziału pacjenta, który powinien być odpowiednio zmotywowany do zmiany.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa jakości życia pacjenta; - lepsze poznanie siebie i uzyskanie sprawczości w sytuacjach codziennych; - zwiększenie samoświadomości dotyczącej myśli i uczuć przeżywanych przez pacjenta; - poszukiwanie rozwiązań problemów z wykorzystaniem własnych możliwości.

   Dla kogo

   Terapią indywidualną objęte są dzieci i młodzież w wieku od ok. 12 lat, w przypadku dzieci młodszych pomocą psychoterapeutyczną, konsultacjami wychowawczymi, warsztatami dla rodziców mogą być objęci rodzice. Dzieci młodsze mogą być objęte wsparciem psychologicznym indywidualnym lub grupowym.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie, w placówce przeznacza się minimum 10 spotkań terapeutycznych, po tym czasie dokonywana jest ewaluacja dotychczasowych efektów w zespole i podejmowana decyzja o zakończeniu lub kontynuowaniu terapii.

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i psychoterapeutę.

  • Zajęcia rozwijające techniki uczenia się

   Opis

   Zajęcia rozwijające techniki uczenia się to praktyczne ćwiczenia, które uczą jak się uczyć. Uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie kompetencji samodzielnego nabywania wiedzy, dokonywania selekcji wiadomości, przetwarzania informacji oraz łączenia ich z posiadanym już doświadczeniem. Kształtowanie umiejętności uczenia się wpływa pozytywnie na efektywność działań i zwiększa szanse na sukces. Zajęcia pomagają odkrywać swoje mocne strony, własne zainteresowania oraz przygotować się do dalszej edukacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - kreowanie nowych form i metod uczenia się; - odkrywanie i wzmacnianie przez uczestników ich mocnych stron; - stymulowanie i motywowanie uczestników do samorozwoju; - kreowanie właściwych zachowań prospołecznych; - kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

   Dla kogo

   Zajęcia kierowane dla młodzieży w kl. 4-8 (grupa 4-6 i 7-8).

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   10 spotkań + konsultacja z rodzicami po zajęciach

   Sposób rekrutacji

   Decyzja o przyjęciu dziecka wg kolejności zgłoszeń.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Dzieci z placówek edukacyjnych rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb. Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

 • Dla rodziców

  • Spotkania dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze

   Opis

   Są to zajęcia, które wyposażają rodziców w niezbędną wiedzę na temat metod pracy z dzieckiem, zwłaszcza takim, które ma objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Przeznaczone są dla rodziców (indywidualnie lub w parze rodzicielskiej), których dzieci są bardzo ruchliwe, sprawiają wrażenie, że nie słyszą/nie słuchają co się do nich mówi, mają problemy w koncentracji, są głośnie, niekiedy ich zachowania są agresywne i impulsywne. Są to zajęcia w grupie ok. 15 osób.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - umiejętność rozróżniania przez rodziców, które zachowania dziecka są objawami nadpobudliwości psychoruchowej - umiejętność organizowanie dziecku przestrzeni i czasu, tak aby objawy nadpobudliwości, jak najmniej zaburzały jego funkcjonowanie, - rozwijanie umiejętności rodzica w zakresie motywowania dziecka do działania; - motywowanie rodzica do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny. - poprawa funkcjonowania dziecka z nadpobudliwością psychoruchową poprzez zastosowanie przez rodziców odpowiednich oddziaływań wychowawczych;

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczona dla rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Prowadzący

   Magdalena Ratz – Hernik, Aleksandra Zdancewicz

   Terminy / czas trwania

   6 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od 1 grudnia 2020, zajęcia będą się odbywały w trybie online.

   Sposób rekrutacji

   Prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adresy mailowe do 26 listopada 2020: magdalena.hernik@zpppblonie.pl, aleksandra.zdancewicz@zpppblonie.pl

  • Konsultacje wychowawcze

   Opis

   Konsultacje wychowawcze przeznaczone są dla rodziców indywidualnie lub w parach rodzicielskich (mama i tata). Są to godzinne spotkania indywidualne, które odbywają się co 2-3 tygodnie. Służą temu, aby przyjrzeć się jak działania rodziców wpływają na zachowanie dziecka i ewentualnie wprowadzić zmiany, jeżeli jest taka potrzeba. Prowadzący towarzyszy rodzicom w refleksji na temat swoich celów wychowawczych i sposobów ich realizacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa kompetencji wychowawczych rodziców; - poprawa ich rozumienia zachowań dziecka; - wzmocnienie rodziców w ich roli; - wzrost wiedzy na temat prawideł rozwoju i mechanizmów psychologicznych regulujących funkcjonowanie dziecka; - zmotywowanie rodziców do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny; - wspieranie rodziców we wprowadzaniu zmian.

   Dla kogo

   Konsultacje wychowawcze są kierowane do rodziców dzieci objętych opieką Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

   Prowadzący

   Konsultacje prowadzone są przez wszytskich pracowników poradni.

   Terminy / czas trwania

   Jest to ok. 5-6 spotkań, trwających godzinę, odbywających się co 2-3 tygodnie.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Rodzice z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb. Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

 • Dla nauczycieli

  • Porady i konsultacje indywidualne

   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; - wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek; - udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; - konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Konsultacje prowadzone są przez wszystkich pracowników poradni.

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Błoniu.

  • Mediacje

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Nauczyciele placówek szkolnych i przedszkolnych z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Emilia Anosov

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb. Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 7:30 do 16:00
WT od 7:30 do 18:00
ŚR od 7:30 do 16:00
CZW od 7:30 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30
WT od 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni