logo

Blizne Jasińskiego

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla dzieci

  • Terapia metodą Tomatisa
   Opis

   Terapia metodą Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki (tzw. elektroniczne ucho) przetworzonego materiału dźwiękowego ( utwory Mozarta, chorały gregoriańskie i walce). Dźwięki o wysokich częstotliwościach podawane są drogą powietrzną i kostną, zostały specjalnie przygotowane z myślą o potrzebach i oczekiwaniach klientów, a zarazem zgodnie z zasadą ostrożności. Terapia zazwyczaj obejmuje 60-120 30-minutowe seanse, które przeprowadza się w trwających 13-14 dni sesjach.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwijanie zdolności komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

   Dla kogo

   Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży z rejonu działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ z siedzibą w Błoniu wykazującymi występowanie objawów zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzonych wynikami badania.

   Prowadzący

   Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   O kolejności objęcia dziecka terapią decyduje Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ w skład której wchodzą specjaliści zatrudnieni w Zespole Poradni.

   Sposób rekrutacji

   Weryfikacja listy oczekujących przez Komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ, wyniki posiadanych badań i przeprowadzonego wywiadu.

  • Zajęcia dla dzieci przeżywających nadmierny lęk
   Opis

   Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi tak, by umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią. Każde spotkanie będzie stwarzać dzieciom przeżywającym nadmierny lęk okazje do wypowiadania się lub podejmowania innej aktywności. Zastosowanie elementów programu terapii zaburzeń lękowych u dzieci pozwoli na przezwyciężenie leków, rozwinie umiejętność doceniania i nagradzania samego siebie za podjęcie próby przezwyciężenia trudności.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - samopoznanie (w sferze osobowościowej i emocjonalnej); - budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie wiary we własne siły; - przeciwdziałanie skłonności do izolacji; - ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi; - kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych; - kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania trudności; - nauka otwartości na innych i spontanicznych zachowań; - kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie postawy asertywnej; - nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji; - kształtowanie zachowań empatycznych.

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych. Liczebność grupy to nie więcej niż 6 dzieci.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia będą realizowane w wymiarze 60 minut tygodniowo. Program obejmuje 10 spotkań z dziećmi oraz dwa spotkania z rodzicami.

   Sposób rekrutacji

   Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie rozmowy z rodzicem oraz analizy dokumentacji. Na spotkanie rekrutacyjne można zapisywać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Należy wówczas dostarczyć opinię ze szkoły.

  • Trening Umiejętności Społecznych
   Opis

   Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe podczas których prowadzący modelują zachowania uczestników w różnych sytuacjach społecznych, m.in. rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie. Trening ten pozwala na nabywanie kompetencji społecznych oraz ćwiczenie ich pod okiem terapeutów. Zajęcia polegają również na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych do sytuacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych; - zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych; - zmiana negatywnych doświadczeń oraz przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych; - zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz budowanie pozytywnej samooceny uczestników;

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm/Zespół Aspergera lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź opinię z zaleceniami zajęć TUS.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska

   Terminy / czas trwania

   Rok szkolny 2020/2021

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Wiek dziecka musi być odpowiadający tworzącej się aktualnie grupie. Decyzja jest podejmowana po konsultacji z rodzicami dziecka.

  • Terapia ręki
   Opis

   Terapia ręki to zajęcia usprawniające motorykę małą, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców w zakresie sprawności samoobsługowej, manualnej i grafomotorycznej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy mają problemy grafomotoryczne: z pisaniem, malowaniem, prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego oraz trudności w zabawach manualnych. Spotkania odbywają się w małych grupach do trzech osób. Terapia ręki odbywa się poprzez różnorodne ćwiczenia, zabawy oraz pisanie i rysowanie.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - rozwijanie koordynacji ruchowej; - doskonalenie sprawności ruchowej całej kończyny górnej; - usprawnianie chwytu i funkcji manipulacyjnej ręki; - doskonalenie techniki pisania; - wzmacnianie poczucia własnej wartość poprzez budzenie wiary we własne możliwości.

   Dla kogo

   Zajęcia prowadzone są dla uczniów szkół podstawowych.

   Prowadzący

   Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   Cykl zajęć składających się z 10 jednogodzinnych spotkań, raz w tygodniu, realizowanych w trakcie roku szkolnego.

   Sposób rekrutacji

   Nabór na zajęcia odbywa się na podstawie wniosku rodzica. Terapeuta prowadzący zajęcia dokonuje weryfikacji zgłoszeń.

  • Warsztaty ortograficzne
   Opis

   Warsztaty ortograficzne to zajęcia prowadzone w małych grupach (do 3 osób). Przeznaczone są dla uczniów, którzy mają problemy z poprawnym pisaniem. Nauka ortografii odbywa się poprzez zabawę, gry i różnorodne techniki wprowadzania zasad ortograficznych.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - przyswojenie i utrwalenie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych; - doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych i pamięciowych; - wzbogacanie słownictwa; - wdrażanie do samokontroli; - tworzenie warunków do efektywnej nauki

   Dla kogo

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

   Prowadzący

   Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   Cykl zajęć składający się z 10 jednogodzinnych spotkań raz w tygodniu realizowanych w trakcie roku szkolnego.

   Sposób rekrutacji

   Nabór na zajęcia odbywa się na podstawie wniosku rodzica. Terapeuta prowadzący zajęcia dokonuje weryfikacji zgłoszeń.

  • Terapia pedagogiczna
   Opis

   Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to specjalistyczne zajęcia, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych. Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na: usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu myślenia matematycznego, budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu, wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka: umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego; - pozytywne wzmacnianie dziecka; - dodawanie wiary we własne możliwości; - wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy.

   Dla kogo

   W zajęciach uczestniczą dzieci, które mają trudności z czytaniem, pisaniem i lub liczeniem z klas I-III, grupa do 6 osób.

   Prowadzący

   Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, zajęcia grupowe raz w tygodniu po 50 minut. Cykl 10 spotkań.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej.

  • Terapia logopedyczna
   Opis

   Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - korygowanie zaburzeń mowy; - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; - usprawnianie funkcji pokarmowych; - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; - stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna); - przywracanie mowy w przypadku jej braku; - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy; - likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

   Dla kogo

   Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych rejonem Poradni.

   Prowadzący

   Anna Jaworska

   Terminy / czas trwania

   Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu lub konsultacyjnie, co dwa, trzy tygodnie (w zależności od potrzeb i możliwości). Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda. Czas trwania zajęć nie przekracza 30 min.

   Sposób rekrutacji

   Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda. Pierwszeństwo mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

  • Psychoterapia
   Opis

   Psychoterapia polega na leczeniu rozmową. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty i zastanowić się, czy chcemy coś zmienić. Dlatego też, psychoterapia wymaga aktywnego udziału pacjenta, który powinien być odpowiednio zmotywowany do zmiany.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa jakości życia pacjenta; - lepsze poznanie siebie i uzyskanie sprawczości w sytuacjach codziennych; - zwiększenie samoświadomości dotyczącej myśli i uczuć przeżywanych przez pacjenta; - poszukiwanie rozwiązań problemów z wykorzystaniem własnych możliwości.

   Dla kogo

   Terapią indywidualną objęte są dzieci i młodzież w wieku od ok. 12 lat, w przypadku dzieci młodszych pomocą psychoterapeutyczną, konsultacjami wychowawczymi, warsztatami dla rodziców mogą być objęci rodzice. Dzieci młodsze mogą być objęte wsparciem psychologicznym indywidualnym lub grupowym.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska

   Terminy / czas trwania

   Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie, w placówce przeznacza się minimum 10 spotkań terapeutycznych, po tym czasie dokonywana jest ewaluacja dotychczasowych efektów w zespole i podejmowana decyzja o zakończeniu lub kontynuowaniu terapii.

   Sposób rekrutacji

   O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i psychoterapeutę.

  • Zajęcia rozwijające techniki uczenia się
   Opis

   Zajęcia rozwijające techniki uczenia się to praktyczne ćwiczenia, które uczą jak się uczyć. Uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie kompetencji samodzielnego nabywania wiedzy, dokonywania selekcji wiadomości, przetwarzania informacji oraz łączenia ich z posiadanym już doświadczeniem. Kształtowanie umiejętności uczenia się wpływa pozytywnie na efektywność działań i zwiększa szanse na sukces. Zajęcia pomagają odkrywać swoje mocne strony, własne zainteresowania oraz przygotować się do dalszej edukacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - kreowanie nowych form i metod uczenia się; - odkrywanie i wzmacnianie przez uczestników ich mocnych stron; - stymulowanie i motywowanie uczestników do samorozwoju; - kreowanie właściwych zachowań prospołecznych; - kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

   Dla kogo

   Zajęcia kierowane dla młodzieży w kl. 4-8 (grupa 4-6 i 7-8).

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   10 spotkań + konsultacja z rodzicami po zajęciach

   Sposób rekrutacji

   Decyzja o przyjęciu dziecka wg kolejności zgłoszeń.

  • Mediacje
   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Dzieci z placówek edukacyjnych rejonu poradni.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb. Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

 • Dla nauczycieli

  • Sieć współpracy psychologów i pedagogów szkolnych
   Opis

   Praca psychologa i pedagoga w szkole niesie za sobą duże obciążenie emocjonalne, ponieważ polega na udzielaniu pomocy. Często sami muszą być wsparciem dla zdenerwowanego, zasmuconego, agresywnego lub wycofanego ucznia albo sfrustrowanego i zestresowanego nauczyciela. Nie zapominajmy też o konieczności zaopiekowania się rodzicem. To powoduje, że można poczuć się przytłoczonym problemami innych. Grupa wsparcia daje przede wszystkim wsparcie i realne odciążenie w trudnościach pracy pomocowej. Umożliwia także wymianę doświadczeń i dzielenie się właściwymi rozwiązaniami w sytuacjach trudnych w szkole.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielanie wsparcia psychologom i pedagogom szkolnym; - wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole; - wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - odpowiadanie na potrzeby uczestników i poruszanie wnoszonych przez nich tematów/problemów.

   Dla kogo

   Zajęcia wspierające skierowane są do psychologów i pedagogów szkolnych z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez cały rok szkolny.

   Sposób rekrutacji

   Na spotkania przyjmowani są wszyscy chętni psychologowie i pedagodzy ze szkół z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

  • Porady i konsultacje indywidualne
   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; - wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek; - udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; - konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska, Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Błoniu.

  • Mediacje
   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Nauczyciele placówek szkolnych i przedszkolnych z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

 • Dla rodziców

  • Konsultacje wychowawcze
   Opis

   Konsultacje wychowawcze przeznaczone są dla rodziców indywidualnie lub w parach rodzicielskich (mama i tata). Są to godzinne spotkania indywidualne, które odbywają się co 2-3 tygodnie. Służą temu, aby przyjrzeć się jak działania rodziców wpływają na zachowanie dziecka i ewentualnie wprowadzić zmiany, jeżeli jest taka potrzeba. Prowadzący towarzyszy rodzicom w refleksji na temat swoich celów wychowawczych i sposobów ich realizacji.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - poprawa kompetencji wychowawczych rodziców; - poprawa ich rozumienia zachowań dziecka; - wzmocnienie rodziców w ich roli; - wzrost wiedzy na temat prawideł rozwoju i mechanizmów psychologicznych regulujących funkcjonowanie dziecka; - zmotywowanie rodziców do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny; - wspieranie rodziców we wprowadzaniu zmian.

   Dla kogo

   Konsultacje wychowawcze są kierowane do rodziców dzieci objętych opieką Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Gracjana Duszyńska

   Terminy / czas trwania

   Jest to ok. 5-6 spotkań, trwających godzinę, odbywających się co 2-3 tygodnie

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców

  • Szkoła dla Rodziców
   Opis

   Program ten jest realizowany w całej Polsce przez różne instytucje. Jest nastawiony na wspomaganie rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku. Prowadzony metodami warsztatowymi, rodzice zachęcani są do aktywnego udziału w zajęciach. Grupa składa się z ok. 15 osób. Forma zajęć grupowych jest dodatkowa korzyścią, gdyż daje okazję, aby doświadczyć wsparcia grupy, zaobserwować jak inni rodzice układają swoje relacje z dziećmi, a także podzielić się refleksjami na temat swojego rodzicielstwa.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą kształtowania takiej relacji z dzieckiem, która sprzyja jego rozwojowi; - podkreślenie ważności stawiania granic w wychowaniu; - rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich i dziecka; - rozwijanie w rodzinie komunikacji opartej na rozumieniu stanów emocjonalnych; - rozwijanie kompetencji rodziców w zakresie wspierania dziecka w budowaniu pewności siebie i zdrowego poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Dla wszystkich rodziców dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska, Bogumiła Kościanek

   Terminy / czas trwania

   10 kolejnych wtorków, w godzinach 17.15 – 19.45, począwszy od……..

   Sposób rekrutacji

   Rodzic zapisuje się na listę oczekujących w sekretariacie poradni w Błoniu, następnie czeka na telefon zapraszający go na spotkanie wstępne, w którego efekcie może rozpocząć swój udział w warsztatach.

  • Mediacje
   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań. Mediacja jest prowadzona wg określonych procedur. Prowadząc swoje działania mediator pracuje według zasad Kodeksu Etyki Mediatora.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia.

   Dla kogo

   Rodzice z rejonu poradni.

   Prowadzący

   Aleksandra Czapska

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, wg potrzeb Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN | ŚR od 7:30 do 16:00
WT | CZW od 8:00 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Dziekanów Leśny
PN, WT, ŚR, PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Blizne Jasińskiego
PN od 10:00 do 18:00
WT | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30