logo

Klauzula informacyjna

Skontaktuj się z nami

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz pełnoletniego dziecka
w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@zpppblonie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mailową pod adresem: rodo@zpppblonie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:
  1) art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) w związku z:
  -ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
  -ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  -rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  -rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
  2) art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu organizacji i prowadzenia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym: wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, prowadzenie terapii, diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych zachowań dysfunkcyjnych, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, współpraca z przedszkolami, szkołami, i placówkami przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i placówek oświatowych, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. placówek oświatowych (m.in. przedszkola, szkoły), ośrodków pomocy społecznej oraz sądów rodzinnych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa m.in.: placówek oświatowych (m.in. przedszkola, szkoły), ośrodków pomocy społecznej oraz sądom rodzinnym.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 25 lat.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i koniecznym do wykonania usługi. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Administratora.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN | ŚR od 7:30 do 16:00
WT | CZW od 8:00 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Blizne Jasińskiego
PN od 10:00 do 18:00
WT | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30