Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Dziekanów Leśny

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla dzieci

  • Terapia logopedyczna

   Opis

   Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - korygowanie zaburzeń mowy; - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; - usprawnianie funkcji pokarmowych; - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; - stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna); - przywracanie mowy w przypadku jej braku; - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy; - likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

   Dla kogo

   Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych rejonem Poradni.

   Prowadzący

   Anastazja Kiewlak

   Terminy / czas trwania

   Terapia logopedyczna trwa jeden rok szkolny. Nabór dzieci odbywa się we wrześniu (na początku roku szkolnego). Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda (mniej więcej w połowie października). Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie jeden raz w tygodniu. Czas trwania zajęć nie przekracza 30 min.

   Sposób rekrutacji

   Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda. Pierwszeństwo mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

  • Psychoterapia

   Opis

   Spotkania indywidualne z psychoterapeutą oparte na relacji terapeutycznej w podejściu zintegrowanym.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, uczenie wyrażania uczuć i potrzeb, wygaszanie objawów niepożądanych m.in. lękowych, depresyjnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Uczniowie powyżej 12 roku życia i rodzice dzieci młodszych.

   Prowadzący

   Jadwiga Zalewska

   Terminy / czas trwania

   Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie, w placówce przeznacza się minimum 10 spotkań terapeutycznych, po tym czasie dokonywana jest ewaluacja dotychczasowych efektów w zespole i podejmowana decyzja o zakończeniu lub kontynuowaniu terapii. Początek psychoterapii: 28 września 2020 roku - zgodnie z kolejnością zgłoszeń (pierwszeństwo mają osoby, które czekają od ubiegłego roku szkolnego).

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców do sekretariatu: umówienie się na konsultację do specjalisty prowadzącego psychoterapię

  • Spotkania o charakterze mediacyjnym

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia, podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i sytuacji spornych oraz poprawy wzajemnej komunikacji.

   Dla kogo

   Dzieci z placówek edukacyjnych rejonu poradni. Diada: rodzic - rodzic, rodzic - dziecko. Triada: rodzice - dziecko.

   Prowadzący

   Jadwiga Zalewska

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, w zależności od potrzeb. Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

  • Terapia psychologiczna

   Opis

   Spotkania indywidualne z psychologiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich potrzeb i uczuć, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   1. Młodzież z klas VII i VII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. 2. Dzieci i młodzież z klas I-VIII szkoły podstawowej.

   Prowadzący

   1. Katarzyna Lipska

   Terminy / czas trwania

   Minimum jeden semestr z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

   Sposób rekrutacji

   Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń rodziców oraz dorosłych uczniów i rozpoznania pracowników poradni.

 • Dla nauczycieli

  • Sieć współpracy psychologów, pedagogów i logopedów

   Opis

   Praca psychologa, pedagoga oraz logopedy w szkole/przedszkolu niesie za sobą duże obciążenie emocjonalne, ponieważ polega na udzielaniu pomocy. Często sami muszą być wsparciem dla zdenerwowanego, zasmuconego, agresywnego lub wycofanego ucznia albo sfrustrowanego i zestresowanego nauczyciela. Nie zapominajmy też o konieczności zaopiekowania się rodzicem. To powoduje, że można poczuć się przytłoczonym problemami innych. Grupa wsparcia daje przede wszystkim wsparcie i realne odciążenie w trudnościach pracy pomocowej. Umożliwia także wymianę doświadczeń i dzielenie się właściwymi rozwiązaniami w sytuacjach trudnych w szkole/przedszkolu.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielanie wsparcia psychologom, pedagogom oraz logopedom szkolnym/przedszkolnym; - wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole/przedszkolu; - wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - odpowiadanie na potrzeby uczestników i poruszanie wnoszonych przez nich tematów/problemów.

   Dla kogo

   Zajęcia wspierające skierowane są do psychologów, pedagogów oraz logopedów szkolnych oraz przedszkolonych z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

   Prowadzący

   Wioletta Gębala i Anastazja Kiewlak

   Terminy / czas trwania

   Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach 9:30 - 11:30 według poniższego harmonogramu: 1. 24.10.2023 r. 2. 21.11.2023 r. 3. 12.12.2023 r. 4. 13.02.2024 r. 5. 12.03.2024 r. 6. 9.04.2024 r. 7. 14.05.2024 r. 8. 11.06.2024 r.

   Sposób rekrutacji

   Na spotkania przyjmowani są wszyscy chętni psychologowie, pedagodzy i logopedzi z przedszkoli i szkół z powiatu warszawskiego-zachodniego.

  • Porady i konsultacje indywidualne

   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek, udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się, konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Konsultacje prowadzone są przez wszystkich pracowników poradni.

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Dziekanowie Leśnym.

 • Dla rodziców

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych

   Opis

   Zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców. Nastawione są na wspomaganie rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku. Prowadzone metodami warsztatowymi, rodzice zachęcani są do aktywnego udziału w zajęciach. Grupa składa się z ok. 10 osób. Forma zajęć grupowych jest dodatkowa korzyścią, gdyż daje okazję, aby doświadczyć wsparcia grupy, zaobserwować jak inni rodzice układają swoje relacje z dziećmi, a także podzielić się refleksjami na temat swojego rodzicielstwa.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą kształtowania takiej relacji z dzieckiem, która sprzyja jego rozwojowi; - podkreślenie ważności stawiania granic w wychowaniu; - rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich i dziecka; - rozwijanie w rodzinie komunikacji opartej na rozumieniu stanów emocjonalnych; - rozwijanie kompetencji rodziców w zakresie wspierania dziecka w budowaniu pewności siebie i zdrowego poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Dla wszystkich rodziców dzieci z gminy Łomianki. Pierwszeństwo mają rodzice dzieci diagnozowanych w Poradni.

   Prowadzący

   Dorota Klimczyk, Wioletta Gębala

   Terminy / czas trwania

   Rozpoczęcie zajęć 09-03-2023. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w czwartki o godzinie 17.00. Przewiduje się 8 spotkań po 3 godziny.

   Sposób rekrutacji

   Rodzic zapisuje się na listę w sekretariacie Poradni w Dziekanowie Leśnym. Następnie oczekuje na telefon w sprawie przyjęcia na zajęcia.

  • Wsparcie terapeutyczne

   Opis

   Wsparcie terapeutyczne w nurcie TRS

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Poprawa umiejętności wychowawczych.

   Dla kogo

   Rodzice dzieci z terenu gminy Łomianki.

   Prowadzący

   Dorota Klimczyk

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń rodziców i rozpoznania pracowników poradni.

  • Konsultacje pedagogiczne

   Opis

   Konsultacje pedagogiczne w sprawach wychowawczych i edukacyjnych.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Poprawa umiejętności funkcjonowania w roli rodzica.

   Dla kogo

   Rodzice dzieci w wieku od 6 lat.

   Prowadzący

   Wioletta Gębala

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny wg potrzeb. Maksymalnie 5 spotkań po 1 godzinie.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 7:30 do 16:00
WT od 7:30 do 18:00
ŚR od 7:30 do 16:00
CZW od 7:30 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30
WT od 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni