Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Dziekanów Leśny

Drodzy Państwo,

opisane poniżej zajęcia prowadzone są w dedykowanych poradniach jednakże zachęcamy do zapoznania się z ofertą każdej naszej placówki.

 • Dla dzieci

  • Terapia logopedyczna

   Opis

   Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W przebiegu terapii wyróżnia się trzy stałe etapy: wstępny, właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii dla różnych zaburzeń mowy.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - korygowanie zaburzeń mowy; - usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; - usprawnianie funkcji pokarmowych; - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; - wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; - stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna); - przywracanie mowy w przypadku jej braku; - nauczanie mowy, która się nie wykształciła, - wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy; - likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

   Dla kogo

   Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych rejonem Poradni.

   Prowadzący

   Anastazja Kiewlak

   Terminy / czas trwania

   Terapia logopedyczna trwa jeden rok szkolny. Nabór dzieci odbywa się we wrześniu (na początku roku szkolnego). Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda (mniej więcej w połowie października). Zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie jeden raz w tygodniu lub spotkania w trybie konsultacyjnym, co dwa, trzy tygodnie (w zależności od potrzeb i możliwości). Czas trwania zajęć nie przekracza 30 min.

   Sposób rekrutacji

   Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda. Pierwszeństwo mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

  • Psychoterapia

   Opis

   Spotkania indywidualne z psychoterapeutą oparte na relacji terapeutycznej w podejściu zintegrowanym.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, uczenie wyrażania uczuć i potrzeb, wygaszanie objawów niepożądanych m.in. lękowych, depresyjnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Uczniowie powyżej 12 roku życia i rodzice dzieci młodszych.

   Prowadzący

   Jadwiga Zalewska

   Terminy / czas trwania

   Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie, w placówce przeznacza się minimum 10 spotkań terapeutycznych, po tym czasie dokonywana jest ewaluacja dotychczasowych efektów w zespole i podejmowana decyzja o zakończeniu lub kontynuowaniu terapii. Początek psychoterapii: 28 września 2020 roku - zgodnie z kolejnością zgłoszeń (pierwszeństwo mają osoby, które czekają od ubiegłego roku szkolnego).

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców do sekretariatu: umówienie się na konsultację do specjalisty prowadzącego psychoterapię

  • Spotkania o charakterze mediacyjnym

   Opis

   Prowadzą do opracowania porozumienia, będącego rozwiązaniem trudnej sytuacji, w sposób oczekiwany przez sporne strony. Dają możliwość rozmowy z bezstronna osobą o problemach i konfliktach w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji, umożliwiają przedstawienie swoich argumentów i oczekiwań.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Pomoc stronom konfliktu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych/spornych, dojście do porozumienia, podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i sytuacji spornych oraz poprawy wzajemnej komunikacji.

   Dla kogo

   Dzieci z placówek edukacyjnych rejonu poradni. Diada: rodzic - rodzic, rodzic - dziecko. Triada: rodzice - dziecko.

   Prowadzący

   Jadwiga Zalewska

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny, w zależności od potrzeb. Mediacje odbywają się podczas kilku wizyt. Rozpoczyna się od spotkania wstępnego, podczas którego mediator rozmawia osobno, z każdą ze stron. Następnie dochodzi do spotkań stron w obecności mediatora. Ich ilość jest różna, w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia osób chętnych do sekretariatu poradni.

  • Terapia psychologiczna

   Opis

   Spotkania indywidualne z psychologiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich potrzeb i uczuć, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   1. Młodzież z klas VII i VII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. 2. Dzieci i młodzież z klas I-VIII szkoły podstawowej.

   Prowadzący

   1. Justyna Belniak

   Terminy / czas trwania

   Minimum jeden semestr z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

   Sposób rekrutacji

   Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń rodziców oraz dorosłych uczniów i rozpoznania pracowników poradni.

  • Wsparcie terapeutyczne

   Opis

   Wsparcie terapeutyczne w nurcie TRS

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Poprawa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

   Dla kogo

   Uczniowie od kl. VI

   Prowadzący

   Dorota Klimczyk

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń rodziców i rozpoznania pracowników poradni.

 • Dla nauczycieli

  • Sieć współpracy psychologów, pedagogów i logopedów

   Opis

   Praca psychologa, pedagoga oraz logopedy w szkole/przedszkolu niesie za sobą duże obciążenie emocjonalne, ponieważ polega na udzielaniu pomocy. Często sami muszą być wsparciem dla zdenerwowanego, zasmuconego, agresywnego lub wycofanego ucznia albo sfrustrowanego i zestresowanego nauczyciela. Nie zapominajmy też o konieczności zaopiekowania się rodzicem. To powoduje, że można poczuć się przytłoczonym problemami innych. Grupa wsparcia daje przede wszystkim wsparcie i realne odciążenie w trudnościach pracy pomocowej. Umożliwia także wymianę doświadczeń i dzielenie się właściwymi rozwiązaniami w sytuacjach trudnych w szkole/przedszkolu.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - udzielanie wsparcia psychologom, pedagogom oraz logopedom szkolnym/przedszkolnym; - wymiana doświadczeń dotyczących pracy w szkole/przedszkolu; - wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - odpowiadanie na potrzeby uczestników i poruszanie wnoszonych przez nich tematów/problemów.

   Dla kogo

   Zajęcia wspierające skierowane są do psychologów, pedagogów oraz logopedów szkolnych oraz przedszkolonych z Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

   Prowadzący

   Dorota Klimczyk, Justyna Belniak.

   Terminy / czas trwania

   Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez cały rok szkolny.

   Sposób rekrutacji

   Na spotkania przyjmowani są wszyscy chętni psychologowie i pedagodzy z przedszkoli i szkół z powiatu warszawskiego-zachodniego.

  • Porady i konsultacje indywidualne

   Opis

   Indywidualne konsultacje są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów grupowych. Ich tematem mogą być nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ale także różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań z pracownikami poradni, nauczyciele mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Udzielenie nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych na terenie placówek, udzielanie wsparcia w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się, konsultowanie indywidualnych przypadków dzieci pod kątem prawnym, psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym.

   Dla kogo

   Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i placówkach z Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

   Prowadzący

   Konsultacje prowadzone są przez wszystkich pracowników poradni.

   Terminy / czas trwania

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzone są przez cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Indywidualne konsultacje dla nauczycieli odbywają się po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie Poradni w Dziekanowie Leśnym.

 • Dla rodziców

  • Warsztaty umiejętności wychowawczych

   Opis

   Zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców. Nastawione są na wspomaganie rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku. Prowadzone metodami warsztatowymi, rodzice zachęcani są do aktywnego udziału w zajęciach. Grupa składa się z ok. 10 osób. Forma zajęć grupowych jest dodatkowa korzyścią, gdyż daje okazję, aby doświadczyć wsparcia grupy, zaobserwować jak inni rodzice układają swoje relacje z dziećmi, a także podzielić się refleksjami na temat swojego rodzicielstwa.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   - wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą kształtowania takiej relacji z dzieckiem, która sprzyja jego rozwojowi; - podkreślenie ważności stawiania granic w wychowaniu; - rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich i dziecka; - rozwijanie w rodzinie komunikacji opartej na rozumieniu stanów emocjonalnych; - rozwijanie kompetencji rodziców w zakresie wspierania dziecka w budowaniu pewności siebie i zdrowego poczucia własnej wartości.

   Dla kogo

   Dla wszystkich rodziców dzieci z gminy Łomianki. Pierwszeństwo mają rodzice dzieci diagnozowanych w Poradni.

   Prowadzący

   Dorota Klimczyk, Wioletta Gębala

   Terminy / czas trwania

   Rozpoczęcie zajęć 09-03-2023. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w czwartki o godzinie 17.00. Przewiduje się 8 spotkań po 3 godziny.

   Sposób rekrutacji

   Rodzic zapisuje się na listę w sekretariacie Poradni w Dziekanowie Leśnym. Następnie oczekuje na telefon w sprawie przyjęcia na zajęcia.

  • Wsparcie terapeutyczne

   Opis

   Wsparcie terapeutyczne w nurcie TRS

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Poprawa umiejętności wychowawczych.

   Dla kogo

   Rodzice dzieci z terenu gminy Łomianki.

   Prowadzący

   Dorota Klimczyk

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny w zależności od potrzeb.

   Sposób rekrutacji

   Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń rodziców i rozpoznania pracowników poradni.

  • Konsultacje pedagogiczne

   Opis

   Konsultacje pedagogiczne w sprawach wychowawczych i edukacyjnych.

   Cele wychowawcze i edukacyjne

   Poprawa umiejętności funkcjonowania w roli rodzica.

   Dla kogo

   Rodzice dzieci w wieku od 6 lat.

   Prowadzący

   Wioletta Gębala

   Terminy / czas trwania

   Cały rok szkolny wg potrzeb. Maksymalnie 5 spotkań po 1 godzinie.

   Sposób rekrutacji

   Zgłoszenia rodziców.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 8:00 do 16:00
WT od 8:00 do 18:00
ŚR od 8:00 do 16:00
CZW od 8:00 do 18:00
PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30
WT od 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni