Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Dokumenty wydawane przez poradnię

Skontaktuj się z nami

Dokumenty wydawane przez poradnię

Dokumenty wydawane przez poradnię w wyniku przeprowadzonej w poradni diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej):

1. ORZECZENIA

A. do kształcenia specjalnego:

Dokument wydaje się dzieciom z uwagi na:

  • Niepełnosprawność: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem w tym Zespołem Aspergera;
  • Niedostosowanie społeczne;
  • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Dokument stanowi podstawę do objęcia dziecka indywidualnym programem-edukacyjno terapeutycznym, określającym m.in. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, najkorzystniejsze formy i metody pracy, zakres niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rodzaje zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych odpowiednich do potrzeb dziecka.

Do uzyskania takiego dokumentu konieczne jest przeprowadzenie w poradni diagnozy obejmującej: badanie psychologiczne, pedagogiczne,  logopedyczne, wywiad z rodzicem, analizę dokumentacji medycznej, przedstawienie informacji z placówki do której dziecko uczęszcza (link). Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego niepełnoprawność, lub w przypadku uczniów: zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych intelektualnie zaświadczenie o stanie zdrowia na druku poradni (link). Dokument wydaje się po zakończeniu procesu diagnostycznego na podstawie pisemnego wniosku rodzica. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu Zespołu Orzekającego (link do dat ZO).

B. do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:

Orzeczenie stanowi podstawę do objęcia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim indywidualnymi bądź grupowymi zajęciami terapeutycznymi dostosowanymi do jego potrzeb i możliwości, ukierunkowanymi na wszechstronną stymulację rozwoju. Dokument wydaje się dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Do uzyskania takiego dokumentu konieczne jest przeprowadzenie w poradni diagnozy obejmującej: badanie psychologiczne, pedagogiczne,  logopedyczne, wywiad z rodzicem, analizę dokumentacji medycznej, przedstawienie informacji z placówki do której dziecko uczęszcza (link). Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, o stanie zdrowia na druku poradni (link). Dokument wydaje się po zakończeniu procesu diagnostycznego na podstawie pisemnego wniosku rodzica. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu Zespołu Orzekającego (link do dat ZO).

C. do nauczania indywidualnego:

Dokument wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Dokument pozwala dziecku, którego stan zdrowia znacznie utrudnia/uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, na dalszą edukację poprzez udział w zajęciach indywidualnych na terenie domu. Dzięki tej formie kształcenia możliwe jest przyswajanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej bez zbędnych opóźnień.

Do uzyskania takiego dokumentu zalecane jest, a w niektórych przypadkach konieczne, przeprowadzenie w poradni diagnozy obejmującej: badanie psychologiczne, pedagogiczne,  wywiad z rodzicem, analizę dokumentacji medycznej, ewentualnie przedstawienie informacji z placówki do której dziecko uczęszcza (link). Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, na druku poradni (link). Zalecony przez lekarza okres nauczania indywidualnego nie może być krótszy niż 30 dni. Dokument wydaje na podstawie pisemnego wniosku rodzica. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu Zespołu Orzekającego (link do dat ZO).


2. OPINIE

A. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jest to dokument wydawany dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Umożliwia on objęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi w Punktach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Punktach Wczesnej Interwencji w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Do uzyskania takiego dokumentu konieczne jest przeprowadzenie w poradni diagnozy obejmującej: badanie psychologiczne, pedagogiczne,  logopedyczne, wywiad z rodzicem, analizę dokumentacji medycznej, ewentualnie przedstawienie informacji z placówki do której dziecko uczęszcza. Konieczne jest także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego niepełnoprawność, na druku poradni (link). Dokument wydaje się po zakończeniu procesu diagnostycznego na podstawie pisemnego wniosku rodzica. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu Zespołu Orzekającego (link do dat ZO).

A. o objęciu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Jest to dokument wydawany dla dzieci , które mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na poważne trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji procesu nauczania do ich indywidualnych potrzeb. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia pozwala na dostosowanie organizacji i procesu nauczania do specjalnych potrzeb dziecka, m.in. poprzez: ustalenie jaki zajęcia dziecko może realizować indywidualnie/w małej grupie, a jakie z zespołem klasowym; określenie niezbędnych form dostosowania wymagań i metod pracy podczas zajęć. Opinia może dotyczyć także dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Nie wydaje się jej dla dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Do uzyskania takiego dokumentu konieczne jest przeprowadzenie w poradni diagnozy  obejmującej: badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, wywiad z rodzicem, analizę dokumentacji medycznej. Konieczne jest przedstawienie informacji z placówki do której dziecko uczęszcza według wzoru (link) oraz zaświadczenia lekarskiego, na druku poradni (link). Dokument wydaje się po zakończeniu procesu diagnostycznego na podstawie pisemnego wniosku rodzica. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu Zespołu Orzekającego w obecności przedstawiciela szkoły i rodzica (link do dat ZO).

B. psychologiczno – pedagogiczne m.in. w sprawie:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia);
  • odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
  • oceny poziomu rozwoju dziecka;
  • objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu lub w szkole, m.in. z uwagi na trudności emocjonalne;
  • spełniania obowiązku nauki/szkolnego poza szkołą;
  • dostosowania warunków i metod nauczania do potrzeb dziecka zdolnego;
  • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania;
  • inne.

Dokument przedstawia wyniki diagnozy przeprowadzonej w poradni oraz płynące z niej wnioski i zalecenia do pracy z dzieckiem w przedszkolu/szkole oraz w środowisku domowym.  Jest to dokument wydawany po przeprowadzeniu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i ewentualnie logopedycznej. Wskazane jest dostarczenie również informacji ze szkoły (link) lub przedszkola o dziecku (link), ewentualnie wcześniejszych opinii psychologiczno – pedagogicznych, jeżeli były sporządzone poza naszą poradnią. Dokument wydaje się po zakończeniu procesu diagnostycznego na podstawie pisemnego wniosku rodzica.


3. INFORMACJE O WYNIKACH BADAŃ

Przygotowana jest po przeprowadzeniu diagnozy w poradni, zazwyczaj w celu przestawienia podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Dokument wydaje się po zakończeniu procesu diagnostycznego na podstawie pisemnego wniosku rodzica.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 8:00 do 16:00
WT od 8:00 do 16:00
ŚR od 8:00 do 16:00
CZW od 8:00 do 16:00
PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN / PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 7:30 do 15:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 8:00 do 16:00
WT od 08:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni